Snik

Snik Nord

Prisantydning
9 700 000 kr
Omkostninger
258 169 kr
Totalpris
9 958 169 kr
Tomteareal
196 000 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Om eiendommen

Reguleringsplan med 97 eneboligtomter

Beliggenhet

Adkomst

Fra Mandal: kjør E39 til Vigeland. I Vigeland sentrum tar du 460 mot Lindesnes Fyr. Følg veien ca 4 km. Like ved Audnastrand Leirsted på høyre side av veien ligger feltet . Feltet er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Feltet ligger ca 4 km fra Vigeland sentrum, hvor man finner dagligvarebutikker, skoler, barnehager m.m.
I kort gangavstand fra eiendommen finner du Snigssanden og Underøy med flotte sandstrender og rekreasjonsområder. Videre er det tursti opp til Mågevannet som ligger på heia på toppen av feltet.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Området skal tilkobles offentlig vei, vann og avløp. Dette bekostes av ny eier.

Reguleringsplan

Feltet er regulert til boligformål, tilhører reguleringsplan 88 Snik Nord, datert 02.06.03, sist revidert 21.04.2015. Hele planen og bestemmelser ligger bak i prospektet.

Snik Nord består av totalt 97 eneboligtomter i tillegg til de eksisterende boligene som er innlemmet i planen.

Ny gang- og sykkelsti fra Rødberg til Snik er under opparbeidelse. Foran planen Snik Nord er det regulert inn fortau som iflg. rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene kan utsettes til 40 boliger er godkjente.

Reguleringsplan og bestemmelser ligger bak i prospektet. Kontakt megler for mer informasjon.

Videre er det også vedtatt en ny reguleringsplan Snigsmoen rett sør for feltet Snik Nord. Se kart bak i prospektet og kontakt megler for mer informasjon.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Kommentar konsesjon

Eiendommen er ubebygd og egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne egenerklæringen før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger. 

Økonomi

Omkostninger kjøper

Omkostninger
199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
242 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 9 700 000,-))
11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))

258 169,50 (Omkostninger totalt)

9 958 169,50 (Totalpris inkl. omkostninger)
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Diverse

Ved inngåelse av avtale med ny eier vil området fradeles for selgers regning.

Det er totalt 8 grunneiere på feltet Snik Nord. Det er inngåt avtale mellom grunneierne om regulering og utbygging av Snik Nord, samt avtale om gjensidig veirett, gjensidig rett bruk av tekniske anlegg og strømledninger. Disse avtalene er tinglyste på de respektive grunneieres eiendommer.

Avtale med Lindesnes kommune.:
Det er inngått avtale mellom grunneierne i Snik Nord og Lindesnes kommune ang opparbeidelse av infrastruktur. Kopi av avtalen kan fås ved henvendelse til megler.

Utbyggingsavtale:
Ny eier må inngå utbyggingsavtale med Lindesnes kommune. Forslag til standard avtale ligger vedlagt prospektet.

Ny innkjørsel og fortau:
Grunneierne har forhandlet grunnavståelse for fremtidig fortau/gang- og sykkelsti, samt ny innkjørsel til feltet med de fleste grunneierne langs fylkesveien.

Det er ikke inngått avtale med gnr 355 bnr 157. Ny eier må inngå avtale med nåværende eier av bnr 157.

Kopi av inngåtte avtaler kan fås ved henvendelse til megler.

Det må i tillegg inngås gjennomføringsavtale med Statens vegvesen. Forslag til standard avtale ligger bak i prospektet.

Legalpant

Heftelser som følger eiendommen: Ingen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:

- Salgsoppgave
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner m.m.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Selger kan imidlertid diskutere en trinnvis innbetaling av kjøpesummen i forhold til utbyggingstakten i området.
Produktnr: 52A9D85A-0313-4AE0-A0B1-0876F2744E1B