Snik

Snik Nord

Prisantydning
9 700 000 kr
Omkostninger
258 169 kr
Totalpris
9 958 169 kr
Tomteareal
196 000 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Reguleringsplan med 97 eneboligtomter

Beliggenhet

Adkomst

Fra Mandal: kjør E39 til Vigeland. I Vigeland sentrum tar du 460 mot Lindesnes Fyr. Følg veien ca 4 km. Like ved Audnastrand Leirsted på høyre side av veien ligger feltet . Feltet er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Feltet ligger ca 4 km fra Vigeland sentrum, hvor man finner dagligvarebutikker, skoler, barnehager m.m.
I kort gangavstand fra eiendommen finner du Snigssanden og Underøy med flotte sandstrender og rekreasjonsområder. Videre er det tursti opp til Mågevannet som ligger på heia på toppen av feltet.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Området skal tilkobles offentlig vei, vann og avløp. Dette bekostes av ny eier.

Reguleringsplan

Feltet er regulert til boligformål, tilhører reguleringsplan 88 Snik Nord, datert 02.06.03, sist revidert 21.04.2015. Hele planen og bestemmelser ligger bak i prospektet.

Snik Nord består av totalt 97 eneboligtomter i tillegg til de eksisterende boligene som er innlemmet i planen.

Ny gang- og sykkelsti fra Rødberg til Snik er under opparbeidelse. Foran planen Snik Nord er det regulert inn fortau som iflg. rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene kan utsettes til 40 boliger er godkjente.

Reguleringsplan og bestemmelser ligger bak i prospektet. Kontakt megler for mer informasjon.

Videre er det også vedtatt en ny reguleringsplan Snigsmoen rett sør for feltet Snik Nord. Se kart bak i prospektet og kontakt megler for mer informasjon.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Kommentar konsesjon

Eiendommen er ubebygd og egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne egenerklæringen før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger. 

Økonomi

Omkostninger kjøper

Omkostninger
199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
242 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 9 700 000,-))
11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))

258 169,50 (Omkostninger totalt)

9 958 169,50 (Totalpris inkl. omkostninger)
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Diverse

Ved inngåelse av avtale med ny eier vil området fradeles for selgers regning.

Det er totalt 8 grunneiere på feltet Snik Nord. Det er inngåt avtale mellom grunneierne om regulering og utbygging av Snik Nord, samt avtale om gjensidig veirett, gjensidig rett bruk av tekniske anlegg og strømledninger. Disse avtalene er tinglyste på de respektive grunneieres eiendommer.

Avtale med Lindesnes kommune.:
Det er inngått avtale mellom grunneierne i Snik Nord og Lindesnes kommune ang opparbeidelse av infrastruktur. Kopi av avtalen kan fås ved henvendelse til megler.

Utbyggingsavtale:
Ny eier må inngå utbyggingsavtale med Lindesnes kommune. Forslag til standard avtale ligger vedlagt prospektet.

Ny innkjørsel og fortau:
Grunneierne har forhandlet grunnavståelse for fremtidig fortau/gang- og sykkelsti, samt ny innkjørsel til feltet med de fleste grunneierne langs fylkesveien.

Det er ikke inngått avtale med gnr 355 bnr 157. Ny eier må inngå avtale med nåværende eier av bnr 157.

Kopi av inngåtte avtaler kan fås ved henvendelse til megler.

Det må i tillegg inngås gjennomføringsavtale med Statens vegvesen. Forslag til standard avtale ligger bak i prospektet.

Legalpant

Heftelser som følger eiendommen: Ingen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:

- Salgsoppgave
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner m.m.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern
Produktnummer: 52A9D85A-0313-4AE0-A0B1-0876F2744E1B Kategori: