Evje og Hornnes

Raustøl hyttetomt

Prisantydning
290 000 kr
Omkostninger
23 720 kr
Totalpris
313 720 kr
Tomteareal
902 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidstomt

Oversikt

Fint beliggende hyttetomt på Raustøl - Kort vei til oppkjørte skiløyper og fine turområder - Bilvei til tomtegrense

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Tomten er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Fint beliggende hyttetomt på Raustølflata, ca. 15 km fra Evje sentrum. Det er kort vei til Høgås og Gautestad med tilhørende løypenett. På Høgås finner man også skitrekk. Gautestad byr på fine naturopplevelser hele året med mange hyggelige turområder og turterreng. Man kan bl.a ta turen til Urdalsfjell og Himmelsyna. Det er i tillegg fine badeplasser langs Høvringsvannet, samt fine forhold for fiske (fiskekort). En kjøretur på ca. 25 minutter tar deg til Evje sentrum med et godt utvalg av fasiliteter. Her finnes det blant annet dagligvarebutikker, butikker, ladestasjon for el-bil, restauranter, vinmonopol og apotek. Evje byr også på en rekke gøyale aktiviteter for hele familien.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Privat vei til tomtgrense. Det foreligger ingen tinglyst avtale om veirett. Naboer opplyser iflg. selger om felles brøyteutgifter på ca. kr. 2.000,- per år per hytte. Selger opplyser om at en av naboene fant grunnvann på ca. 80 meters dybde.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Fritidsbebyggelse nåværende, tilhører reguleringsplan Raustøl S, ikrafttredelse 06.04.2000. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Følgende fremkommer blant annet av reguleringsplanen:
Det må legges vekt på at alle bygninger og andre konstruksjoner får et tiltalende ytre på alle frittstående sider. Form, fasade, vindu-inndeling, materiale, farge og murer/pilarer skal harmonere med de omkringliggende hyttene og naturen. Taktekking skal ha en matt farge. Eksisterende vegitasjon skal i størst mulig grad tas vare på. Ubebygde deler av tomta skal holdes i orden og ha en tiltalende utforming. Det er ikke tillat med flaggstang på fritidseiendom/festetomt.
I starten av utbygginga av feltet skal hyttene ikke ha innlagt vann eller avløp. Felles vann og strømanlegg skal eventuelt. legges ved opparbeiding av felles tilkomstveier. Det kan oppføres mindre konstruksjoner for avfall, oppslagstavler o.l. i samarbeid med felles parkeringsplasser etter godkjenning. Det er krav om at fellestiltak skal være ferdigstilt før eller samtidig med at hyttebyggingen starter. Ved eventuell fremtidig utbygging av kommunalt vann- og avløpsanlegg kan kommunen pålegge tilkobling av hytter ved påvist fare for forurensning.
Hver festetomt kan bygges med et samlet bruksareal som ikke overstiger 150 kvm. Frittstående uthus/anneks er ikke tillatt. Hyttene skal oppføres i en høyde. Bygningsstyremaktene kan godkjenne utnytting av loftsrom på tomter der dette kan passe. Bygningene skal ha saltak (min. 25, maks 35 grader) med møneretning i hovedregel parallelt med kotene. Tilbygg/anneks skal ha samme takvinkel som hovedhytta. Det er ikke tillat å gjerde inne hytter eller påføre omkringliggende terreng større inngrep ved fjerning av vegetasjon, sprenging eller planering utover det som er nødvendig for å oppføre bygningene. Hyttene skal plasserest slik at de ikke ødelegger utsikt, gir sjenerende innsyn til eksisterende hytter. Hver tomt skal ha tilgang til to biloppstillingsplasser på fellesareal som må kunne brøytes om vinteren.
Se vedlagt reguleringsplan "Reguleringsplan - Raustøl", datert 26. mai 1997, sist revidert 15. mars 2000, for mer informasjon og utfyllende bestemmelser.
Reguleringsplanen er noe utydelig i at den henviser til festetomtene, kommunen opplyser om følgende: "Jeg kan ikke se at det finnes noen festetomter innenfor den aktuelle planen i plankartet. Jeg ser også at begrepet "tomtene" er brukt i bestemmelsene. Mulig at det kan være en "skrivefeil" i bestemmelsene. Jeg har diskutert saken med min kollega og vi er enige om at det samme må gjelde for de tomtene som ikke er festetomter. I tillegg så står det maks 150 kvm i plankartet på den aktuelle tomten.". Videre opplyser kommunen om følgende etter spørsmål om hva som menes med at en ikke kan legge inn vann- og avløp i starten av utbyggingen av feltet: "Når det gjelder bestemmelsen som sier at en ikke kan legge inn vann- og avløp i starten av utbyggingen av feltet, er leg litt usikker på hva de mener med denne bestemmelsen. Så dette er noe vi eventuell vil vurdere ved en søknad. Jeg er heller ikke kjent med hva de andre hyttene har, men dersom de har innlagt vann- og avløp kan jeg ikke se at det skal være noe grunn til at en ikke kan få dette på den aktuelle tomten, så sant forholdene ligger til rette for ett sånn type tiltak.".

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4219/66/57:
24.04.2023 - Dokumentnr: 417969 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


09.10.2003 - Dokumentnr: 17278 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4219 Gnr:66 Bnr:2


17.01.2008 - Dokumentnr: 45583 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 648144 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0937 Gnr:66 Bnr:57


Kommentar konsesjon

Eiendommen er ubebygd og egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne egenerklæringen før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger. 

Økonomi

Omkostninger kjøper

290 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
7 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 290 000,-))

23 720,- (Omkostninger totalt)
313 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Diverse

Selger opplyser om at det ikke er langt fra tilknytningspunkt for strøm fra tomten. Eventuelt tilkoblingsgebyr må påregnes.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4219/66/57:
24.04.2023 - Dokumentnr: 417969 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


09.10.2003 - Dokumentnr: 17278 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4219 Gnr:66 Bnr:2


17.01.2008 - Dokumentnr: 45583 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 648144 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0937 Gnr:66 Bnr:57


Info kommunale avgifter

Tomten er ubebygd og det påløper derfor ingen kommunale avgifter per d.d. Dersom tomten bebygges vil kommunale avgifter påløpe. Hvilke kostnader avhenger av hvilke løsninger som benyttes og hva som er mulig. Kommunen opplyser blant annet om følgende gebyrer for 2023: Abonnem.gebyr vann kr. 1.712,-, Vann målt forbruk, pris per m3 kr. 14,70,-, Tilkoblingsgebyr vann kr. 10.000,-, Tilkoblingsgebyr avløp kr. 10.000,-, Abonnem.gebyr avløp kr. 3.008,-, Avløp Målt forbruk, pris per m3 kr. 23,50,-, Renovasjonsgebyr hytte/fritidsbolig kr. 1.670,-, Feie og tilsynsgebyr pr. pipe kr. 385,-.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Visning

Produktnr: B3FB016F-A487-44DD-8B95-F43ADD18944B Kategori: