Øyekast

Øyekast

Prisantydning
3 120 000 kr - 3 780 000 kr
Antall soverom
3 - 4
Eierform
Andel
Eiendomstype
- Ukjent -
Enhet Soverom P-rom BRA Totalpris
1 4 132 ㎡ 160 ㎡ 6 305 960 kr
2 4 132 ㎡ 160 ㎡ 6 205 960 kr
3 4 132 ㎡ 160 ㎡ 6 205 960 kr
4 4 132 ㎡ 160 ㎡ 6 305 960 kr
5 3 102 ㎡ 102 ㎡ 5 205 960 kr
6 3 103 ㎡ 103 ㎡ 5 205 960 kr
7 3 102 ㎡ 102 ㎡ 5 205 960 kr

Oversikt

Øyekast Hage - Fire eneboliger i rekke og en tremannsbolig i solrikt og sentrumsnært boligområde.

Om eiendommen

Oppvarming

Boliger som bygges i dag har en høyere byggeteknisk standard enn for bare noen år siden. Forskriften TEK17 sørger for at nye boliger bygges med mer isolasjon, bedre vinduer, balansert ventilasjon, flere el-uttak og høyere krav til brannsikkerhet.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Beliggenhet

Byggetomta ligger sentralt til på Øyekast med kort vei til barnehage, barneskole, turområder og kollektiv transport.
Nabolaget er preget av eneboliger og hyggelige borettslag. Prosjektet består av to boligtyper: Fire eneboliger i rekke og et rekkehus med tre boliger over to plan. Eneboligkonseptet har vært brukt flere steder, blant annet på Strømdal i Skien med stor suksess.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Prosjektet er p.t ikke rammesøkt. Det prosjekteres og bygges i henhold til Byggeforskrift 2017, TEK17.
Eiendommen er en del av et uregulert område, og er en del av kommuneplanen som berører analyseområdet med formål om boligbebyggelse, nåværende og fremtidig. Videre er området en del av arealplaner innenfor analyseområdet, i henhold til PLANID 2001 – Detaljregulering for Farmannvegen datert
06.08.2023. Videre er eiendommen en del av analyseområdet med gjeldende forhold: Brann og eksplosjonsfare og bevaring av naturmiljø.
Reguleringsplan med tilhørende bestemmelser fås ved henvendelse til megler.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3806/200/2847:
24.02.1962 - Dokumentnr: 200425 - Best om garasje/parkering
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:200 Bnr:747
Byggeforbud på nærmere angitt avstand/område
Bestemmelse om veg
på nærmere angitte vilkår
Overført fra gnr 200 bnr 2847
Overført fra: Knr:0805 Gnr:200 Bnr:2848
----------
Diverse påtegning
"Retten til utkjørsel skal på vårt forlangende bortfalle dersom Gjøavegen 4 blir overdratt til en person som ikke er ansatt ved våre bedrifter". Denne setningen i avtalen frafalles.


04.08.1970 - Dokumentnr: 202573 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:200 Bnr:996
Overført fra gnr 200 bnr 2847
Overført fra: Knr:0805 Gnr:200 Bnr:2848


02.10.1971 - Dokumentnr: 203389 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:200 Bnr:997
Overført fra gnr 200 bnr 2847
Overført fra: Knr:0805 Gnr:200 Bnr:2848


14.08.2023 - Dokumentnr: 861728 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren Telemark AS
Org.nr: 918 067 116


04.12.1956 - Dokumentnr: 202413 - Fradelingsdokument
OPPRETTELSE - FRADELT FRA EN ADRESSE


09.12.1968 - Dokumentnr: 203685 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3806 Gnr:200 Bnr:998


23.11.1973 - Dokumentnr: 709257 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3806 Gnr:200 Bnr:2842


07.06.1974 - Dokumentnr: 7381 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3806 Gnr:200 Bnr:756


28.11.1977 - Dokumentnr: 16752 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3806 Gnr:200 Bnr:752


28.11.1977 - Dokumentnr: 16753 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3806 Gnr:200 Bnr:750


29.11.1979 - Dokumentnr: 17543 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3806 Gnr:200 Bnr:3328


05.12.1991 - Dokumentnr: 16830 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0805 Gnr:200 Bnr:2848


01.01.2020 - Dokumentnr: 1314503 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0805 Gnr:200 Bnr:2847


Info energiklasse

Boliger som bygges i dag har en høyere byggeteknisk standard enn for bare noen år siden. Forskriften TEK17 sørger for at nye boliger bygges med mer isolasjon, bedre vinduer, balansert ventilasjon, flere el-uttak og høyere krav til brannsikkerhet.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Omkostninger:
Gebyr for tinglysning av andel kr 480,00,-
Evt. gebyr for tinglysning av pant/ heftelse kr 480,00,-
Andelskapital til borettslaget kr 5.000,00,-
Totalt omkostninger kr 5.960 000,-

Nøkkelinformasjon

Diverse

Organisering:
Boligprosjektet blir organisert som et borettslag. Det betyr at beboerne eier boligdelen av bygningene, fellesanlegg og utearealer i fellesskap. Beboerne kjøper en rett til å bo i en bestemt bolig, derav navnet "borettslag". Beboerne eier en del av borettslaget derav navnet "andelseier". Når du har kjøpt bolig i borettslag eier du dermed borettslaget sammen med de andre som bor der. Det betyr at du eier din egen bolig, men at et større fellesskap vil gjøre det enklere for deg når det gjelder vedlikehold og økonomi. Generalforsamlingen er den øverste bestemmende myndighet i borettslaget. Her møtes alle andelseierne og godkjenner regnskap og beretning samt velger et styre som er ansvarlig for den daglige driften, inkludert økonomien. Styret treffer alle vedtak vedrørende borettslagets drift, men må følge lover, forskrifter, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Et borettslag er en selvstendig juridisk enhet. Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget, disse er bindende for kjøper.

Utbygger tar alt ansvar for eventuelle overskridelser på byggekostnader og merkostnader begrunnet i prisstigning i byggeperioden, da du som kjøper av bolig har fast pris. Borettslaget løper derfor ingen risiko dersom slike situasjoner oppstår. Ved innflytting har selger på vegne av borettslaget inngått avtale med PBBL om forretningsførsel av borettslaget. Med PBBL som forretningsfører er du sikret at fellesinteresser blir ivaretatt.Selger blir eier av de boligene som eventuelt ikke er solgt før ferdigstillelse, og er forpliktet til å betale felleskostnadene for slike boliger. Det betyr at borettslaget ikke har ansvaret for kostnader vedrørende usolgte boliger.

Medlemsskap i Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggerlag
Borettslaget vil bli tilknyttet Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggerlag. Kjøpere som ikke er medlem av PBBL må tegne medlemskap.

Vedtekter:
Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget som er bindende for kjøper. Vedtektene er en del av salgsprospektet og det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. Andelseier plikter å følge borettslagets vedtekter.

Sikringsordning:
Gjennom PBBL som forretningsfører, blir borettslaget tilknyttet Borettslagenes Sikringsfond når alle boligene er solgt. Risikoen for tap av felleskostnader vil da bli redusert.

Totalpris:
Totalprisen på boligen består av innskudd og andel av borettslagets fellesgjeld. Se prislisten som har kolonner for hvert av disse elementene. I tillegg kommer omkostninger som er spesifisert under og i prislisten. Innskuddet (egenkapitalen) med tillegg av omkostningene, utgjør det som kjøper må finansiere på egen hånd. Fellesgjelden er finansiert av borettslaget hvor avdrag og renter (kapitalkostnader) for den andel av gjelden som er knyttet til den enkelte leilighet, dekkes gjennom månedlige felleskostnader.

Felleslån/vilkår:
Borettslagets fellesgjeld er et annuitetslån i finansinstitusjon. Maksimal fellesgjeld utgjør ca. 40 % av totalprisen på alle leilighetene. For eksakte tall henvises til prisliste.Det legges opp til 40 års total løpetid på lånet, hvorav de 20 første årene er avdragsfrie. Lånet vil i utgangspunktet ha flytende rente. Det tas forbehold om endringer i renten da renten vil bli endret i takt med rentemarkedet. Borettslaget kan etter innflytting evt. beslutte binding av renten.

Kapitalkostnader:
Kapitalkostnader er renter og avdrag på boligens andel av borettslagets felleslån. Rentene på enkeltes andel av borettslagets felleslån. Rentene på den enkeltes andel av fellesgjelden kan trekkes fra i skattbar inntekt på selvangivelsen i henhold til ordinære regler.

Mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjelden:
Når alle boligene er solgt vil borettslaget inngå en avtale med forretningsfører om individuell nedbetaling av fellesgjeld, under gitte forutsetninger. Andelseier vil ved denne ordningen ha større fleksibilitet til å styre sin egen fellesgjeld og derved finanskostnadene. Ved nedbetaling av andel fellesgjeld, helt eller delvis, reduseres månedlige finanskostnader til borettslaget i henhold til innbetalt beløp. Nedbetaling av fellesgjeld kan ikke reverseres. Ordningen kan først kan komme på plass en stund etter overtakelse.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3806/200/2847:
24.02.1962 - Dokumentnr: 200425 - Best om garasje/parkering
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:200 Bnr:747
Byggeforbud på nærmere angitt avstand/område
Bestemmelse om veg
på nærmere angitte vilkår
Overført fra gnr 200 bnr 2847
Overført fra: Knr:0805 Gnr:200 Bnr:2848
----------
Diverse påtegning
"Retten til utkjørsel skal på vårt forlangende bortfalle dersom Gjøavegen 4 blir overdratt til en person som ikke er ansatt ved våre bedrifter". Denne setningen i avtalen frafalles.


04.08.1970 - Dokumentnr: 202573 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:200 Bnr:996
Overført fra gnr 200 bnr 2847
Overført fra: Knr:0805 Gnr:200 Bnr:2848


02.10.1971 - Dokumentnr: 203389 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:200 Bnr:997
Overført fra gnr 200 bnr 2847
Overført fra: Knr:0805 Gnr:200 Bnr:2848


14.08.2023 - Dokumentnr: 861728 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren Telemark AS
Org.nr: 918 067 116


04.12.1956 - Dokumentnr: 202413 - Fradelingsdokument
OPPRETTELSE - FRADELT FRA EN ADRESSE


09.12.1968 - Dokumentnr: 203685 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3806 Gnr:200 Bnr:998


23.11.1973 - Dokumentnr: 709257 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3806 Gnr:200 Bnr:2842


07.06.1974 - Dokumentnr: 7381 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3806 Gnr:200 Bnr:756


28.11.1977 - Dokumentnr: 16752 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3806 Gnr:200 Bnr:752


28.11.1977 - Dokumentnr: 16753 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3806 Gnr:200 Bnr:750


29.11.1979 - Dokumentnr: 17543 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3806 Gnr:200 Bnr:3328


05.12.1991 - Dokumentnr: 16830 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0805 Gnr:200 Bnr:2848


01.01.2020 - Dokumentnr: 1314503 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0805 Gnr:200 Bnr:2847


Produktnummer: B1D03CCD-C7CF-4F1E-9E01-FE4C21E930D7 Kategori: