Tvedestrand

Øvre Nesdalen 7

Prisantydning
450 000 kr
Omkostninger
27 720 kr
Totalpris
477 720 kr
Tomteareal
1 418 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Om eiendommen

Flott beliggende ubebygd boligtomt - Vei, vann og avløp til tomtegrense

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Tomten er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Flott beliggende ubebygd boligtomt. Det er fine turstier i nærheten. Tomten ligger kun en kort spasertur fra Songevannet. Herfra kan man blant annet ta båt ut til Sørlande feriesenter, Risør, Tvedestrand og Lyngør. Tar man kajakken, er det fantastisk å padle gjennom Laget, og ta seg ut til Saltbuholmen ved sommertid. Tvedestrand og Risør kommune har et godt tilbud for barn og unge. Tvedestrand har blant annet et godt skoletilbud, med nyere barnehage, ny barneskole og nyere videregående skole.

Tomten har en sentral beliggenhet i forhold til forbindelsen til E18, som gir kort kjøre avstand til både Risør, Søndeled, og Tvedestrand. Det er kort vei til Brokelandsheia og Risør hvor det er et utvidet service og tjenestetilbud. I Risør sentrum er det blant annet butikker, skoler, barnehager, og idrettshall. Trehusbyen Risør er kjent for sine kulturarrangementer, festivaler, og aktiviteter. Her er det flotte tur - og badeområder på blant annet Randvik.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Privat vei. Vei, vann og avløp går frem til tomtegrensen. Kjøper kobler seg på anlegg som velforeningen drifter i boligfeltet. Velforeningen (boligfeltet) eier vannledningen og har ansvar for vedlikehold. Boligfeltet har egen kloakkpumpe, som driftes og vedlikeholdes av velforeningen. Utgiftene varierer grunnet variasjon i kostand for service og vedlikehold. Velforeningens avløp og vann er tilkoblet kommunalt vann og avløp. Tilkoblingsgebyr for kommunalt vann og avløp må påregnes.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Boliger, tilhører reguleringsplan Nesdalen II, ikrafttredelse 18.10.2005. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.
Planlegging for Kommuneplan 2021-2033 er igangsatt/under arbeid. Ta kontakt med kommunen for mer infomasjon om dette.

Følgende fremkommer av reguleringsplan:
Sammen med byggesøknad skal det foreligge plan for den ubebygde del av tomten. Planen skal være i M=1:500 og vise: 1) Plassering av bebyggelsen innefor angitte byggelinjer, herunder høydeplassering og møneretning. 2) Terrengplanering og forstøtningsmurer der terrengforholdene krever slike tiltak. 3) Avkjørsel med lengdeprofil og angitte høyder. 4) Plassering av biloppstillingsplasser og event. garasje. På reguleringsplanen er der angitt tilnærmet høyde på hovdeteasjen.
Området skal bebygges med eneboliger. Der terrenget tillater det, kan det bygges kjeller. Bebyggelsen skal tilpasses bebyggelsen i strøket for øvrig mht. takform materialbruk og farge. Bygningene skal ha takvinkel mellom 38 og 45 grader. Som hovedregel og spesielt ved eksponert beliggenhet, skal møneretningen følge terrenget.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4213/72/51:
13.09.2023 - Dokumentnr: 995324 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


09.10.2006 - Dokumentnr: 479705 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4213 Gnr:72 Bnr:4


01.01.2020 - Dokumentnr: 1570244 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0914 Gnr:72 Bnr:51

Kommentar konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

450 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 450 000,-))
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

27 720,- (Omkostninger totalt)

477 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt i Tvedestrand kommune. Eiendomsskatt må påregnes.

Nøkkelinformasjon

Diverse

Kjøper forplikter seg til å melde seg inn i velforening og veiforening. Man må kjøpe seg inn i veiforeningen (asfaltinnvestering) på ca. kr. 30.000. Dette er en engangssum kjøper må påregne, sum kan variere/endres.

Vei og vedlikehold ca. kr. 4.000,- per året. Dette inkluderer brøyting. Denne summen vil variere. Kjøper må også bidra på andre vedlikeholdsaktiviteter som foreningen avtaler.

Telenor har fiber i området hvor tilkobling kan være mulig. Kjøper må selv påregne eventuelle kostnader for dette.

Tilkoblingsavgift til Agder Energi nett er betalt. Strøm ligger ikke klart til tomtegrense. Kjøper må påregne andre kostander for tilkobling til strøm.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Velforening

Kjøper forplikter seg til å melde seg inn i velforening og veiforening. Man må kjøpe seg inn i veiforeningen (asfaltinnvestering) på ca. kr. 30.000. Dette er en engangssum kjøper må påregne, sum kan variere/endres. Vei og vedlikehold ca. kr. 4.000,- per året. Dette inkluderer brøyting. Denne summen vil variere. Kjøper må også bidra på andre vedlikeholdsaktiviteter som foreningen avtaler.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4213/72/51:
13.09.2023 - Dokumentnr: 995324 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


09.10.2006 - Dokumentnr: 479705 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4213 Gnr:72 Bnr:4


01.01.2020 - Dokumentnr: 1570244 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0914 Gnr:72 Bnr:51

Info kommunale avgifter

Eiendommen er en ubebygd tomt og det faktureres foreløpig ingen kommunale avgifter på eiendommen.
Når eiendommen bebygges vil kommunale kostnader påløpe. Kommunen opplyser om følgende kostnader for 2023 på sine hjemmesider som kan være relevante for eiendommen:
Abonnement avløp kr. 3.150,- inkl. mva, Avløp etter forbruk kr. 22,50,- per m3, Abonnement vann kr. 2.450,- inkl. mva, Vann etter forbruk kr. 17,50,- per m3, Feieavgift pr. pipeløp kr. 375,-.
Eventuelle tilkoblingsavgifter for vann og avløp må også påregnes, kommunen opplyser om tilkobling til kommunal vannledning kr. 16.875,- inkl. mva og tilkobling til kommunal avløpsledning kr. 16.875,- inkl. mva. Renovasjonsavgift faktureres direkte fra RTA. RTA sine hjemmesider opplyser om årsgebyr på kr. 4.350,- inkl. mva for type abonnement 140-normal.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Meglers vederlag er avtalt til 3,70 % inkl. mva., minimum kr. 45.000,-.
Videre er det avtalt tilrettelegging kr 10.000,-, oppgjørshonorar kr 8.000,- og digital grunnpakke kr 9.000,-. I tillegg belastes selger for direkte utlegg. 
 
Ved salgssum lik prisantydning vil dette til sammen utgjøre ca. kr 72 000,00,- inkl. mva.
Produktnr: E7E8DBBC-09DF-426E-93A1-4EAD9AECADD3