Porsgrunn

Mule

Prisantydning
2 695 000 kr
Antall soverom
2
Eierform
Andel
Eiendomstype
- Ukjent -
Enhet Soverom P-rom BRA Totalpris
81-21-0091 2 5 195 960 kr
81-21-0092 2 5 195 960 kr

Oversikt

Muleåsen - To innflytningsklare leiligheter i tomannsbolig med takterrasse. Utsikt, nærhet til sjø og nydelige solforhold.

Om eiendommen

Oppvarming

Boliger som bygges i dag har en høyere byggeteknisk standard enn for bare noen år siden. Forskriften TEK17 sørger for at nye boliger bygges med mer isolasjon, bedre vinduer, balansert ventilasjon, flere el-uttak og høyere krav til brannsikkerhet.

Leilighetene leveres med elektrisk varme og stålpipe og ovn type Terma Tech TT 20.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Beliggenhet

Eiendommen ligger solrikt til på Nystrand, rett ved Mule Varde med strand og flotte grønt områder. Det er kort veg til bussstopp og ca 2 min med bil til nærmeste matbutikk på Skjelsvik. Kort veg til Heistad med diverse butikker, og ca 7 km til Porsgrunn sentrum med alle servicetilbud.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i regulert område som i kommuneplanen er avsatt til boligbebyggelse/ konsentrert småhusbebyggelse. Eiendommen er en del av Reguleringsplan for Øvre del av Mule datert 05.02.2018.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3806/59/85:
12.09.1887 - Dokumentnr: 900126 - Bestemmelse om veg
RETTIGHETSHAVER: GNR 39 BNR 3?
Overført fra: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:66
Gjelder denne registerenheten med flere


09.01.1893 - Dokumentnr: 900002 - Erklæring/avtale
Jernbaneekspropriasjonsovertakst
Overført fra: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:66
Gjelder denne registerenheten med flere


15.02.1896 - Dokumentnr: 900234 - Erklæring/avtale
Konduktørforretning vedr.dok 900002/1893
Overført fra: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:66
Gjelder denne registerenheten med flere


04.04.1917 - Dokumentnr: 900479 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:6
Overført fra: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:66
Gjelder denne registerenheten med flere


04.04.1917 - Dokumentnr: 900479 - Bestemmelse om vannledn.
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:6
Overført fra: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:66
Gjelder denne registerenheten med flere


17.04.1918 - Dokumentnr: 902133 - Bestemmelse om vannledn.
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:8
Overført fra: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:66
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.1921 - Dokumentnr: 900369 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:14
Bestemmelse om vannledning
Bestemmelse om båtfeste
Overført fra: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:66
Gjelder denne registerenheten med flere


10.12.1954 - Dokumentnr: 502611 - Erklæring/avtale
RETTIGHETSHAVER: SKIENSFJORDENS KOM KRAFTSELSKAP
BESTEMMELSE OM STOLPER/TRANSFORMATORKIOSK/LEDNINGER
Overført fra: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:66
Gjelder denne registerenheten med flere


29.03.1960 - Dokumentnr: 500667 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:32
Overført fra: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:66
Gjelder denne registerenheten med flere


15.08.1962 - Dokumentnr: 501445 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:34
Bestemmelse om kloakkledning
Overført fra: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:66
Gjelder denne registerenheten med flere


31.01.1964 - Dokumentnr: 500209 - Jordskifte
Grensegangssak nr 12/1958 Grenland Jordskifterett
Overført fra: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:66
Gjelder denne registerenheten med flere


21.12.1966 - Dokumentnr: 503332 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Overført fra: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:66
Gjelder denne registerenheten med flere


12.02.2016 - Dokumentnr: 128121 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av frittsående nettstasjon med tilhørende kabelanlegg
Overført fra: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:66
Gjelder denne registerenheten med flere


03.12.2021 - Dokumentnr: 1526746 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren Telemark AS
Org.nr: 918 067 116
Slettet feil dokument
Rettet etter tingl. §18
20.03.2023. Arkivref. 23/09869-1
Elektronisk innsendt


16.11.2020 - Dokumentnr: 3337361 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3806 Gnr:59 Bnr:66
Elektronisk innsendt


Info energiklasse

Bygget er oppført etter TEK17. Endelig energimerking av leilighetene vil bli utarbeidet ved ferdigstillelse av prosjektet, og leveres ved overtagelse av leilighetene.

Økonomi

Omkostninger kjøper

I tillegg til kjøpesum vil det påløpe følgende kostnader ved kjøp:
Tinglysningsgebyr hjemmelsoverføring: kr 480,-,
Tinglysningsgebyr pr. pantedokument: kr 480,-
ANDELSKAPITAL/EIERSKIFTEGEBYR ETC.: kr 5000,-
 
Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Diverse

Organisering:

Boligprosjektet blir organisert som et borettslag. Det betyr at beboerne eier boligdelen av bygningene, fellesanlegg og utearealer i fellesskap. Beboerne kjøper en rett til å bo i en bestemt bolig, derav navnet "borettslag". Beboerne eier en del av borettslaget derav navnet "andelseier". Når du har kjøpt bolig i borettslag eier du dermed borettslaget sammen med de andre som bor der. Det betyr at du eier din egen bolig, men at et større fellesskap vil gjøre det enklere for deg når det gjelder vedlikehold og økonomi. Generalforsamlingen er den øverste bestemmende myndighet i borettslaget. Her møtes alle andelseierne og godkjenner regnskap og beretning samt velger et styre som er ansvarlig for den daglige driften, inkludert økonomien. Styret treffer alle vedtak vedrørende borettslagets drift, men må følge lover, forskrifter, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Et borettslag er en selvstendig juridisk enhet. Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget, disse er bindende for kjøper.

Utbygger tar alt ansvar for eventuelle overskridelser på byggekostnader og merkostnader begrunnet i prisstigning i byggeperioden, da du som kjøper av bolig har fast pris. Borettslaget løper derfor ingen risiko dersom slike situasjoner oppstår. Ved innflytting har selger på vegne av borettslaget inngått avtale med PBBL om forretningsførsel av borettslaget. Med PBBL som forretningsfører er du sikret at fellesinteresser blir ivaretatt.Selger blir eier av de boligene som eventuelt ikke er solgt før ferdigstillelse, og er forpliktet til å betale felleskostnadene for slike boliger. Det betyr at borettslaget ikke har ansvaret for kostnader vedrørende usolgte boliger.

Medlemsskap i Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggerlag
Borettslaget vil bli tilknyttet Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggerlag. Kjøpere som ikke er medlem av PBBL må tegne medlemskap.

Vedtekter:
Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget som er bindende for kjøper. Vedtektene er en del av salgsprospektet og det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp.Andelseier plikter å følge borettslagets vedtekter.

Sikringsordning:
Gjennom PBBL som forretningsfører, blir borettslaget tilknyttet Borettslagenes Sikringsfond når alle boligene er solgt. Risikoen for tap av felleskostnader vil da bli redusert.

Totalpris:
Totalprisen på boligen består av innskudd og andel av borettslagets fellesgjeld. Se prislisten som har kolonner for hvert av disse elementene. I tillegg kommer omkostninger som er spesifisert under og i prislisten. Innskuddet (egenkapitalen) med tillegg av omkostningene, utgjør det som kjøper må finansiere på egen hånd. Fellesgjelden er finansiert av borettslaget hvor avdrag og renter (kapitalkostnader) for den andel av gjelden som er knyttet til den enkelte leilighet, dekkes gjennom månedlige felleskostnader.

Felleslån/vilkår:
Borettslagets fellesgjeld er et annuitetslån,-. Maksimal fellesgjeld utgjør ca. 50 % av totalprisen på alle leilighetene. For eksakte tall henvises til prisliste.Det legges opp til 40 års total løpetid på lånet, hvorav de 20 første årene er avdragsfrie. Lånet vil i utgangspunktet ha flytende rente, pr 17.08.20 er den flytende renten i 2 % p.a. Det tas forbehold om endringer i renten da renten vil bli endret i takt med rentemarkedet. Borettslaget kan etter innflytting evt. beslutte binding av renten.

Kapitalkostnader:
Kapitalkostnader er renter og avdrag på boligens andel av borettslagets felleslån. Rentene på enkeltes andel av borettslagets felleslån. Rentene på den enkeltes andel av fellesgjelden kan trekkes fra i skattbar inntekt på selvangivelsen i henhold til ordinære regler.

Mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjelden:
Når alle boligene er solgt vil borettslaget inngå en avtale med forretningsfører om individuell nedbetaling av fellesgjeld, under gitte forutsetninger. Andelseier vil ved denne ordningen ha større fleksibilitet til å styre sin egen fellesgjeld og derved finanskostnadene. Ved nedbetaling av andel fellesgjeld, helt eller delvis, reduseres månedlige finanskostnader til borettslaget i henhold til innbetalt beløp. Nedbetaling av fellesgjeld kan ikke reverseres. Ordningen kan først kan komme på plass en stund etter overtakelse.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3806/59/85:
12.09.1887 - Dokumentnr: 900126 - Bestemmelse om veg
RETTIGHETSHAVER: GNR 39 BNR 3?
Overført fra: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:66
Gjelder denne registerenheten med flere


09.01.1893 - Dokumentnr: 900002 - Erklæring/avtale
Jernbaneekspropriasjonsovertakst
Overført fra: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:66
Gjelder denne registerenheten med flere


15.02.1896 - Dokumentnr: 900234 - Erklæring/avtale
Konduktørforretning vedr.dok 900002/1893
Overført fra: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:66
Gjelder denne registerenheten med flere


04.04.1917 - Dokumentnr: 900479 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:6
Overført fra: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:66
Gjelder denne registerenheten med flere


04.04.1917 - Dokumentnr: 900479 - Bestemmelse om vannledn.
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:6
Overført fra: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:66
Gjelder denne registerenheten med flere


17.04.1918 - Dokumentnr: 902133 - Bestemmelse om vannledn.
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:8
Overført fra: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:66
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.1921 - Dokumentnr: 900369 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:14
Bestemmelse om vannledning
Bestemmelse om båtfeste
Overført fra: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:66
Gjelder denne registerenheten med flere


10.12.1954 - Dokumentnr: 502611 - Erklæring/avtale
RETTIGHETSHAVER: SKIENSFJORDENS KOM KRAFTSELSKAP
BESTEMMELSE OM STOLPER/TRANSFORMATORKIOSK/LEDNINGER
Overført fra: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:66
Gjelder denne registerenheten med flere


29.03.1960 - Dokumentnr: 500667 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:32
Overført fra: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:66
Gjelder denne registerenheten med flere


15.08.1962 - Dokumentnr: 501445 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:34
Bestemmelse om kloakkledning
Overført fra: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:66
Gjelder denne registerenheten med flere


31.01.1964 - Dokumentnr: 500209 - Jordskifte
Grensegangssak nr 12/1958 Grenland Jordskifterett
Overført fra: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:66
Gjelder denne registerenheten med flere


21.12.1966 - Dokumentnr: 503332 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Overført fra: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:66
Gjelder denne registerenheten med flere


12.02.2016 - Dokumentnr: 128121 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av frittsående nettstasjon med tilhørende kabelanlegg
Overført fra: Knr:3806 Gnr:59 Bnr:66
Gjelder denne registerenheten med flere


03.12.2021 - Dokumentnr: 1526746 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren Telemark AS
Org.nr: 918 067 116
Slettet feil dokument
Rettet etter tingl. §18
20.03.2023. Arkivref. 23/09869-1
Elektronisk innsendt


16.11.2020 - Dokumentnr: 3337361 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3806 Gnr:59 Bnr:66
Elektronisk innsendt


Produktnummer: C04FCBD5-E762-4B0C-87D8-F199BACEC32D Kategori: