Evje og hornnes - Evje

Lauvås

Prisantydning
395 000 kr
Omkostninger
21 948 kr
Totalpris
416 948 kr
Kommunale avgifter
1 785 kr / år
P-rom
Ikke oppgitt
Bruksareal
Ikke oppgitt
Tomteareal
668 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hyttetomt

Oversikt

Om eiendommen

Gautestad/Lauvås: Nytt tomtefelt med selveiertomter - mulighet for nøkkelferdige hytter fra Saltdalshytta

Om eiendommen

Diverse

Pliktig medlemsskap i velforeningen og det private renseanlegget/ avløpslaget.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Følg Rv.9 fra Kristiansand til Evje. Fortsett forbi sentrum av Evje og ta av mot Gautestad ved Evje Kirke. Fortsett veien oppover ca 13 km mot Gautestad til man ser stor bygge skilt på høyre side ved Botntjørna. Både hyttefeltet og hver enkelt tomt er merket.

Beliggenhet

De praktfulle selveiertomtene ligger idyllisk til i et solrikt, åpent og vidstrakt terreng, med skiløyper og turløyper kort reise unna, noe som gir ypperlige muligheter for rekreasjon og koselige familieturer. Området er kjent for å være blant det mest snøsikre området, og på det meste er det oppkjørt over 140 km med skiløyper like i nærhet
                                                
Tomtefeltet ligger ca 2 km før Gautestad v/Lauvaas.  Ca 7,5 mil fra Kristiansand og ca 9 mil fra Arendal.

Tomt

Areal: 668 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomtene leveres ferdig grovplanert med strøm, vei, vann og kloakk til tomtegrensen. Tomtene som nå er tilgjengelig for salg:
- B16. Areal ca 1.120m2. Pris kr.595.000,-
- B17. Areal ca 960 m2. Pris kr.495.000,-
- B18. Areal ca 743 m2. Pris kr.395.000,-
- B19. Areal ca.668 m2. Pris kr.395.000,-
- B20. Areal ca 720 m2. Pris kr.395.000,-
- B21. Areal ca 746 m2. Pris kr.495.000,-. SOLGT!
- B22. Areal ca 927 m2. Pris kr.595.000,-. SOLGT!
- B23. Areal ca 857 m2. Pris kr.495.000,-. SOLGT!

Da hver enkelt tomt ikke er oppmålt vites ikke eksakt størrelse på tomtene.
Kjøper betaler selv oppmålingsgebyr for tomten, samt tinglysing av målebrev. Dette innbetales sammen med kjøpesum/omkostninger. Oppmålingsgebyr på tomter med areal fra 501 - 2.000m2 er kr 10.000,-. Gebyr for tinglysing av målebrev kr 1.548.- Det tas forbehold om at gebyrene kan bli endret.)

Parkering

Til hver tomt skal det være minimum 2 parkeringsplasser innenfor tomtegrensene. Parkeringsareal inngår i BYA med 18m2 pr oppstillingsplass. Biloppstilling skal dokumenteres i søknad om tiltak.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Tomtene ligger under reguleringsplan for Lauvaas hyttefelt med reguleringsbestemmelser vedtatt av Evje og  Hornnes kommune 15.06.2017.
Kjøper plikter å følge reguleringsbestemmelsene for hyttefeltet og kommunale vedtekter og bestemmelser, samt spesielle bestemmelser for Lauvaas hyttefelt.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tomtene leveres av selger med vei, strøm og avløpsledninger frem til tomtegrensen. Kostnader med grøft, ledningsnett for vann/avløp på egen tomt bekostes av kjøper. Dette tilkobles renseanlegg for hytteområdet.
Det er privat vei fra offentlig vei og inn til hyttefeltet. Kjøper skal selv bekoste opparbeidelse av veg fra tomtegrense og inn på egen tomt.
Hver tomteeier plikter å betale andel av snøbrøyting og vedlikehold av hovedveger i feltet. For 2018 utgjør dette kr 1.875,- pr år ved brøyting og vedlikehold av grunn. Videre må hver hytteeier betale andel av vedlikehold vann/kloakk med kr 6.250,- pr år, samt kr 500,- til løypenettet på Høgås. (Totalt kr 8.625,-) pr år. Prisen kan reforhandles hvert 2.år, neste gang i 2020 i henhold til endring i konsumprisindeksen (SSB). Beløpene betales forskuddsvis innen 1. februar hvert år. Andel av vedlikehold som nevnt her (vei, vann og kloakk) påløper ikke det kalenderåret kontrakten er skrevet, og heller ikke neste år om ikke bygging er igangsatt. Etter dette påløper avgiftene, selv om bygging ikke er igangsatt.
Det påløper årlige kommunale avgifter som hytterenovasjon, feiing av pipe.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Selger vil utarbeide en servitutt som tinglyses på hver tomt. Det vil omhandle pliktig medlemskap i velforeningen samt det private avløpslaget.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

395 000,- (Prisantydning) Omkostninger 10 000,- (Oppmålingsgebyr) 9 875,- (Dokumentavgift) 1 548,- (Tingl.gebyr målebrev) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 21 948,- (Omkostninger totalt) 416 948,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Offentlige avgifter

Kr. 1 785 pr. år Hytterenovajon pr tomt til Evje og Hornnes kommune

Formuesverdi

Ikke fastsatt

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Lauvås, Gnr. 65 Bnr. 2 i Evje og hornnes kommune

Boligtype

Hyttetomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligkjøperforsikring

Sørmegleren anbefaler boligkjøperforsikring fra Help Forsikring AS. Dette er en rettshjelpsforsikring, som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen inkluderer skadetakst, og har ingen egenandel. Mer informasjon kan fås av megler.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Når forbehold til selger er avklart og kjøpekontrakt signeres settes overtakelsen ca.12 uker frem. Fult oppgjør innbetales megler når det foreligger målebrev med matrikkelnummer

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

17-19-9001

Salgsoppgave og vedlegg

Denne prospektteksten må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Jan Terje Halvorsen

Vederlag

Synlig (Kr.2 900) Totalt kr. (Kr.2 900)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3030680