Lindesnes - Sånum, Skjebstad, Rona, Langåsen

Landebukta

Prisantydning
1 350 000 kr
Totalpris
1 350 000 kr
Tomteareal
800 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Boligtomt

Oversikt

Om eiendommen

Sjønære boligtomter ved Landebukta.

Om eiendommen

Diverse

2 reguleringsplaner er gjeldende for feltet, detaljplan med PlanID 201513 og områdeplan med PlanID 201321. Interesenter/kjøpere plikter å gjøre seg kjent med disse.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at det på noen tomter vil være bestemmelser om bl.a høyder som avviker fra reguleringsbestemmelsene, dette for å sikre alle tomter best mulig utsikt mm. Se mer informasjon i prospektet.

I prislisten som er en del av prospektet og som kan lastes ned fra feltets hjemmeside www.landebukta.no finner man viktig informasjon om den enkelte tomt som interessenter bes gjøre seg kjent med.

Før grunneier kan bekrefte realisering av tomtefeltet er det tatt forbehold om at minimum 18 tomter må være solgt innen 31.12.22.                                                                                                                                                                                

Beliggenhet

Adkomst

Fra Mandal sentrum: Følg Bryggegata mot Furulunden, sving høyre inn Fridtjof Nansens vei og videre etter gode 200 meter; til venstre inn Bankeveien. Følg denne rett fram og inn i Hogganvikveien, over Bankebroa, fortsett rett fram, forbi Sånum og ta til venstre ved skilt Lande/Sjøbodvik. Følg Landeveien veien rett frem. Tomteområdet ligger på høyre side etter å ha passert innerste del av Landekilen. Skilt er godt synlig ved veien.

Beliggenhet

Landebukta tomtefelt er et nyutviklet sjønært felt ca.5 km vest for Mandal sentrum, like utenfor Sånum. Området er landlig og naturskjønt, og feltet er planlagt slik at så godt som absolutt alle tomtene får sjøusikt i større eller mindre grad, fra virkelig panorama og til fine gløtt mellom vegetasjon og nabohus.

Barneskole og ungdomsskole:  ca. 4,5 km.

Gratis skoleskyss (men også fin gang og sykkelsti hele skoleveien).

Tomt

Tomtestørrelsene varierer fra ca. 500 - 1500 kvm, se prislisten. Tomtene er ikke nøyaktig oppmålt, oppgitte arealer er satt ut i fra reguleringskartet og er derfor omtrentlige. Noe avvik må påregnes ved kartforretning.
Tomtene leveres grovplanerte med vei og tekniske anlegg fremført til tomtene.

Parkering

Alle tomtene er regulert med garasje og gårdsplass for parkering på egen tomt.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Bebyggelse og anlegg, tilhører detaljregulering for Søndrekilveien og Lindestø, PlanID: 201513, vedtatt 16.03.2017, sist endret 02.01.2020.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp. Hovedveien inn i feltet blir offentlig, stikkveier uten snuhammer i enden er private, se reguleringskartet.

Heftelser / Rettigheter

På en del av tomtene vil det bli tinglyst en erklæring vedrørende bl.a tillatte høyder (som avviker fra reguleringsbestemmelsene) og private interne stikkveier. Videre vil det på alle tomtene være bestemmelser om at vegetasjon/beplantning, levegger, gjerder mv ikke skal ha høyde på over 2 meter fra terreng. Dette for å sikre at alle tomter får best mulig utsiktforhold.

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer at tomten må benyttes til helårsbolig. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Priser fra kr. 1.350.000,-
Dokumentavgift på 2,5% av kjøpesum. Tinglysingsgegyr for skjøte kr. 585,-. Tinglysingsgebyr for pantedokument kr. 585,-
I tillegg må kjøper betale tilkoblingsavgifter/byggesaksgebyrer etter de til enhver tid gjeldende kommunale retningslinjer. Tilkoblingsavgifter vil bli fakturert og sendt kjøper i egen sending fra kommunen. for 2021 er gebyrene hhv kr. 10.000,- for vann og kr. 10.000,- for avløp.
Tomtene leveres grovplanerte med tekiske anlegg fremført. Kjøper må bekoste ytterligere opparbeidelse ihht gjeldende bestemmelser.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Feltet ligger langs Landeveien, endelige adresser er dog ikke tildelt tomtene enda. Tomtene vil bli utskilt fra gnr. 77, bnr. 215.

Boligtype

Boligtomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Visning

.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Lovverk

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-21-9001

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-21-9001. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel og på www.landebukta.no.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Audun Remesvik, tlf. 95 23 89 76

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3046051