Laudal

Konsmoheiveien 1141

Prisantydning
600 000 kr
Omkostninger
31 470 kr
Totalpris
631 470 kr
Formuesverdi
422 609 kr
Formuesverdi sekundær
1 521 392 kr
Byggeår
1938
P-rom
181 ㎡
Bruksareal
265 ㎡
Tomteareal
592 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig i landlige omgivelser. Renoverings-/rivningsobjekt.

Om eiendommen

Innhold

Arealer med beskrivelse:
Primærrom: 181 kvm, Bruksareal: 265 kvm, Sekundærrom: 84 kvm.

Bra. pr. etasje.: Kjeller 84 m² - 1. etg. 97 m² - Loft 84 m².
P-rom inkl: 1.etg: Trapperom, Kjøkken, stue 1, stue 2, soverom og bad. Loft: Bad, 2 soverom, stue, kjøkken og gang.
S-rom inkl.: Kjeller/bod.

Takstmannens kommentar til arealmåling:

"Trappeareal er medregnet areal i alle etasjer.
Kjeller og loft er kun ca. målt pga. vanskelig tilkomst for måling.
Kjeller har lav takhøyde, ca 1,95 m. Kjeller er lagt inn som ett rom men har flere inndelte boder."

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Oppvarming

Ved og elektrisk. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Marnardal kjører man nordover mot Laudal, ca 3,7 km. Ta til venstre inn Konsmoheiveien og kjør denne i underkant av 1 km. Boligen ligger på venstre side før Laudal skole og er merket med til-salgs plakat ra Sørmegleren.

Parkering

På egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Avløp: Tilknyttet offentlig avløp via private stikkledninger.
Vann: Lindesnes kommune opplyser at eiendommen ikke er tilknyttet offentlig vann. Arvingene mener imildertid at eiendommen er tilkoblet, men dette er ikke registrert hos kommunen. Det er p.t ikke betalt kommunale avgifter for vann, kun for avløp.
Ny eier må påregne å betale tilkoblingsavgift for vann som p.t er kr 10.000,-

Adkomst via offentlig vei, men stikkvei inn til eiendommen er privat.
Det har ikke lykkes megler å oppdrive en skriftlig vegrett, men veien har vært benyttet som adkomstveg siden etableringen.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til "jord- og skogbruk", tilhørende reguleringsplan "Laudal sentrum" (PlanID: 1021197900600), datert 14.03.1979. Eiendommen er også avsatt til "boligbebyggelse, nåværende" og "spredt boligebyggelse, nåværende", tilhørende kommuneplan 2015-2027 (PlanID: 1021KPL2015), datert 29.06.2015.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/643/54:
18.04.1990 - Dokumentnr: 1640 - Livsvarig borett
RETTIGHETSHAVER: LARSEN MARTIN JOHAN


21.06.1971 - Dokumentnr: 1434 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:643 Bnr:10


01.01.2020 - Dokumentnr: 377362 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1021 Gnr:43 Bnr:54


Kommentar konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
15 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000,-))

31 470,- (Omkostninger totalt)

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3.843,- pr. år for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Standard

Boligen har en enkel standard og vurderes av takstmannen som et rivningsobjekt. det står også en plasthall/garasje på eiendommen. Denne medfølger.
Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.


Tilstandsrapport:
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lindesnes Takst AS den 16.02.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
"Boligen ligger i ett spredt boligområde like ved Laudal skole i
Lindesnes kommune.
Boligen er ett dødsbo og det foreligger svært begrenset med
informasjon om boligen.
Boligen er i sterk forfall og bærer preg av manglende
vedlikehold og reparasjoner etter lekkasjer flere plasser.
Undertegnede anser boligen som ett rivningsobjekt hvor
tomteverdien er gjeldende.
Det er opplyst at det medfølger tilliggende tomt med Gnr
643, Bnr 65 . Deler av uthus/telt ligger plassert på denne
tomten.
Byggelinje for eventuelle nye bygninger går tvers gjennom
midten av tomten og det er ukjent hva som eventuelt gis
dispensasjon til på eiendommene.
Det anbefales å kontakte kommunen for avklaringer og
muligheter for denne tomten før eventuelle kjøp.
Nevneverdige sammendrag av avvik:
-Det er store fuktskader flere plasser i boligen
-Alle rom er i sterkt forfall.
-Boligen er ett rivningsobjekt.
Viktig momenter for interesserte kan være:
-Ok tomt beliggende langs fylkesvei i ett spredt boligområde.
-Det ligger 2 parseller med forskjellige bruksnr. som
medfølger kjøpet. Samlet tomtestørrelse er ca. 1093 kvm.
Ta gjerne kontakt med undertegnede på tlf. 4123 0081, eller
på mail leif@lindesnestakst.no for utfyllende informasjon om
rapporten."

Følgende avvik har fått TG3:
Ifølge takstmannen, er konklusjon at er "boligen i så sterkt forfall at dent bør rives og gjenbygges."

Følgende avvik har fått TG2:
Se kommentar over

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: Ingen

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55230108. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/643/54:
18.04.1990 - Dokumentnr: 1640 - Livsvarig borett
RETTIGHETSHAVER: LARSEN MARTIN JOHAN


21.06.1971 - Dokumentnr: 1434 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:643 Bnr:10


01.01.2020 - Dokumentnr: 377362 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1021 Gnr:43 Bnr:54


Info kommunale avgifter

Kr. 6 623 pr. år. Dette beløpet inkluderer standardgebyrer for avløp (kr. 1.883), vann (kr. 1.348), vannmålerleie (kr. 250), branntilsyn-/feiegebyr (kr. 460 x 2 pipeløp) og standard renovasjon/MAREN (kr. 3.570). I tillegg kommer forbruk avløp iflg. måler med kr 26,90 m3.

Info strømforbruk

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Dødbo

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 600)
Oppgjør (Kr.10 900)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 600 000,-) (Kr.45 000)
Tilrettelegging (Kr.14 800)
Tingl. hjemmelserklæring - Statens Kartverk (Kr.585)
Totalt kr. (Kr.78 470)
Produktnr: BCEE76EA-4E3C-47CE-97DF-45C2FD184CAD