Laudal

Konsmoheiveien 1141

Prisantydning
550 000 kr
Omkostninger
31 300 kr
Totalpris
581 300 kr
Formuesverdi
422 609 kr
Formuesverdi sekundær
1 521 392 kr
Byggeår
1938
P-rom
181 ㎡
Bruksareal
265 ㎡
Tomteareal
1 092 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Enebolig i landlige omgivelser. Renoverings-/rivningsobjekt.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Arealer med beskrivelse:
Primærrom: 181 kvm, Bruksareal: 265 kvm, Sekundærrom: 84 kvm.

Bra. pr. etasje.: Kjeller 84 m² - 1. etg. 97 m² - Loft 84 m².
P-rom inkl: 1.etg: Trapperom, Kjøkken, stue 1, stue 2, soverom og bad. Loft: Bad, 2 soverom, stue, kjøkken og gang.
S-rom inkl.: Kjeller/bod.

Takstmannens kommentar til arealmåling:

"Trappeareal er medregnet areal i alle etasjer.
Kjeller og loft er kun ca. målt pga. vanskelig tilkomst for måling.
Kjeller har lav takhøyde, ca 1,95 m. Kjeller er lagt inn som ett rom men har flere inndelte boder."

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Oppvarming

Ved og elektrisk. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Marnardal kjører man nordover mot Laudal, ca 3,7 km. Ta til venstre inn Konsmoheiveien og kjør denne i underkant av 1 km. Boligen ligger på venstre side før Laudal skole og er merket med til-salgs plakat ra Sørmegleren.

Parkering

På egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Avløp: Tilknyttet offentlig avløp via private stikkledninger.
Vann: Lindesnes kommune opplyser at eiendommen ikke er tilknyttet offentlig vann. Arvingene mener imildertid at eiendommen er tilkoblet, men dette er ikke registrert hos kommunen. Det er p.t ikke betalt kommunale avgifter for vann, kun for avløp.
Ny eier må påregne å betale tilkoblingsavgift for vann som p.t er kr 10.000,-

Adkomst via offentlig vei, men stikkvei inn til eiendommen er privat.
Det har ikke lykkes megler å oppdrive en skriftlig vegrett, men veien har vært benyttet som adkomstveg siden etableringen.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til "jord- og skogbruk", tilhørende reguleringsplan "Laudal sentrum" (PlanID: 1021197900600), datert 14.03.1979. Eiendommen er også avsatt til "boligbebyggelse, nåværende" og "spredt boligebyggelse, nåværende", tilhørende kommuneplan 2015-2027 (PlanID: 1021KPL2015), datert 29.06.2015.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/643/54:
18.04.1990 - Dokumentnr: 1640 - Livsvarig borett
RETTIGHETSHAVER: LARSEN MARTIN JOHAN


21.06.1971 - Dokumentnr: 1434 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:643 Bnr:10


01.01.2020 - Dokumentnr: 377362 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1021 Gnr:43 Bnr:54


Kommentar konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
15 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000,-))

31 300,- (Omkostninger totalt)

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3.843,- pr. år for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Standard

Boligen har en enkel standard og vurderes av takstmannen som et rivningsobjekt. det står også en plasthall/garasje på eiendommen. Denne medfølger.
Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.


Tilstandsrapport:
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lindesnes Takst AS den 16.02.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
"Boligen ligger i ett spredt boligområde like ved Laudal skole i
Lindesnes kommune.
Boligen er ett dødsbo og det foreligger svært begrenset med
informasjon om boligen.
Boligen er i sterk forfall og bærer preg av manglende
vedlikehold og reparasjoner etter lekkasjer flere plasser.
Undertegnede anser boligen som ett rivningsobjekt hvor
tomteverdien er gjeldende.
Det er opplyst at det medfølger tilliggende tomt med Gnr
643, Bnr 65 . Deler av uthus/telt ligger plassert på denne
tomten.
Byggelinje for eventuelle nye bygninger går tvers gjennom
midten av tomten og det er ukjent hva som eventuelt gis
dispensasjon til på eiendommene.
Det anbefales å kontakte kommunen for avklaringer og
muligheter for denne tomten før eventuelle kjøp.
Nevneverdige sammendrag av avvik:
-Det er store fuktskader flere plasser i boligen
-Alle rom er i sterkt forfall.
-Boligen er ett rivningsobjekt.
Viktig momenter for interesserte kan være:
-Ok tomt beliggende langs fylkesvei i ett spredt boligområde.
-Det ligger 2 parseller med forskjellige bruksnr. som
medfølger kjøpet. Samlet tomtestørrelse er ca. 1093 kvm.
Ta gjerne kontakt med undertegnede på tlf. 4123 0081, eller
på mail leif@lindesnestakst.no for utfyllende informasjon om
rapporten."

Følgende avvik har fått TG3:
Ifølge takstmannen, er konklusjon at er "boligen i så sterkt forfall at dent bør rives og gjenbygges."

Følgende avvik har fått TG2:
Se kommentar over

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: Ingen

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55230108. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/643/54:
18.04.1990 - Dokumentnr: 1640 - Livsvarig borett
RETTIGHETSHAVER: LARSEN MARTIN JOHAN


21.06.1971 - Dokumentnr: 1434 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:643 Bnr:10


01.01.2020 - Dokumentnr: 377362 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1021 Gnr:43 Bnr:54


Info kommunale avgifter

Kr. 6 623 pr. år. Dette beløpet inkluderer standardgebyrer for avløp (kr. 1.883), vann (kr. 1.348), vannmålerleie (kr. 250), branntilsyn-/feiegebyr (kr. 460 x 2 pipeløp) og standard renovasjon/MAREN (kr. 3.570). I tillegg kommer forbruk avløp iflg. måler med kr 26,90 m3.

Info strømforbruk

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: BCEE76EA-4E3C-47CE-97DF-45C2FD184CAD Kategori: