Grimstad Syd 

Kallandsheia

Prisantydning
1 000 000 kr
Totalpris
1 000 000 kr
Tomteareal
350 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Boligtomt

Oversikt

Om eiendommen

Tomteområde med eneboligtomter. Kun 1 tomt igjen

Om eiendommen

Arealer med beskrivelse

Se prislisten.
Arealet som er opplyst i prislisten som vedlegg til salgsoppgave er i hht reguleringskart.  I forbindelse med fremtidig oppmåling kan det fremkomme noe arealavvik i forhold til hva som er oppgitt på reguleringskartet. Selger forbeholder seg rett til uten erstatning, å foreta mindre justeringer av tomtegrensen.

Diverse

Eier av eiendommen er Kallandsheia Utvikling AS, i henhold til generalfullmakt fra tidligere eiere.

Kjøper må fremlegge en finansieringsbekreftelse med finansieringstilsagn fra bank/finansinstitusjon på kjøpesummen ved undertegning av kjøpekontrakt.

Erverv av tomtene betinger ikke konsesjon. Kjøper må imidlertid erklære at tomten skal bebygges innen 5 år, samt at tomten ligger i område som kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan er lagt ut til bebyggelse og anlegg.

Det forutsettes at skjøte tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette før bindene avtale inngås.

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, utbyggingsavtale og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom
utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler.  Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort
oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

SELGERS RETT TIL ENDRINGER:
Arealet som er opplyst i prislisten som vedlegg til salgsoppgave er i hht reguleringskart. I forbindelse med fremtidig oppmåling kan det fremkomme noe arealavvik i forhold til hva som er oppgitt på reguleringskartet. Kjøper aksepterer eventuelle avvik ved endelig oppmåling.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Grimstad sentrum følg E-18 mot Kristiansand. Ta av på avkjørsel nr. 82 mot Homborsund. Følg rv- 420 (gamle E-18) i ca 1 km og ta av til venstre ved Støle inn på Støleveien. Tomteområde sees på venstre side etter ca 200 m.

Beliggenhet

Tomteområdet ligger kun 5 min kjøretur fra Grimstad sentrum. Fra Kallandsheia er det gang- og sykkelsti hele veien til Østerhus og Holvika barne- og ungdomsskole, samt idrettsanlegg. Også gangavstand til sjøen og flotte badestrender i Morvika. Like i nærheten er Reddalskanalen, et sjarmerende tursted, likeså er det fint turterreng like i nærheten.

Tomtene er fordelt rundt i området med mye grøntareal og luft. Tomteområdet ligger sentralt til med påkjøring til E-18 om man skal til Kristiansand (ca 30 min) eller Arendal (ca 20 min).

Tomt

Eiet tomt.

Parkering

Frittliggende garasje kan kun oppføres i en etasje med maks grunnflate på 40 kvm. Det tillates ikke boenheter i tilknytning til frittliggende garasje, ref. reguleringsplan.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Tomteområdet ligger i regulert område under reguleringsplan for Kallandsheia, dat. 20.09.2011. Tomtene er regulert til bolig.

Vei / Vann / Avløp

Tomtene levers med vann og avløp til tomtegrensen. Veiareal overtas av Grimstad kommune, i hht overtagelseskart 1 som følger vedlagt salgsoppgaven.  Planen fåes ved henvendelse megler.

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Dok.avg. skjøte 2,5% av tomteverdien,
Tingl.gebyr skjøte kr 525,-
Tingl.gebyr panterett kr 525,-
Tomteoppdelingsgebyr kr 15.501,-
Tinglysningsgebyr av målebrev kr 525,-

I tillegg til overnevnte må kjøper betale alle tilkoblingsavgifter/byggesaksgebyrer etter de til enhver gjeldende kommunale retningslinjer. Tilkoblingsavgifter vil bli fakturert og sendt kjøper i egen sending. Se www.grimstad.kommune.no for nærmere informasjon.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter og eiendomsskatt påløper men beløp kan ikke opplyses før boligen er ferdigstilt.

Eiendomsskatt

Kommunale avgifter og eiendomsskatt påløper men beløp kan ikke opplyses før boligen er ferdigstilt.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Kallandsheia,

Boligtype

Boligtomt uten byggeklausul

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Visning

Tomtene er skiltet i terrenget og området kan besiktiges på egenhånd eller etter avtale med megler/selger.

Overtagelse

Overtakelse etter avtale med selger.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll,og må derfor b.l.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

21-14-9002

Salgsoppgave og vedlegg

Denne prospektteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Camilla Stenberg Rimestad

Vederlag

Markedspakke:

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3008231