Grimstad

Jerpeveien 24

Prisantydning
1 650 000 kr
Omkostninger
42 250 kr
Totalpris
1 692 250 kr
Tomteareal
1 910 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Stor tomt ca. 1,9 mål med enkel adkomst i Bieheia.

Beliggenhet

Adkomst

Fra sentrum følger man Arendalsveien over Biesletta, ta så til venstre mot Bieheia. Følg Bieveien til endes hvor man tar av til Jerpeveien til høyre og følger denne til toppen av bakken og tar igjen til høyre i sløyfen. Tomten er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Beliggende høyt, fritt, usjenert på endetomt i Jerpeveien.

Veletablert boligområde i Bieheia med alt en trenger i gang og sykkelavstand. Trygg skolevei til barne- og ungdomsskole, barnehager, svømmehall, idrettsanlegg på Levermyr og Grimstad sentrum. Flotte turområder på Dømmesmoen og lysløype ikke langt unna.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Privat vei.
Vann og avløp til tomtegrensen.
Vann og avløp må tilkoples til kommunalt nett på kjøpers regning.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbeb. - frittliggende småhusbebyggelse, tilhører reguleringsplan Jerpeveien 24a og b, datert 05.06.2018. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Følgende rettigheter:

13.12.2018 - Dokumentnr: 1683065 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:211


13.12.2018 - Dokumentnr: 1683065 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:211
Bestemmelse om å legge ned nødvendig infrastruktur


21.12.2018 - Dokumentnr: 1723146 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:10


21.12.2018 - Dokumentnr: 1723146 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:10
Bestemmelse om å legge ned nødvendig infrastruktur


10.01.2019 - Dokumentnr: 40769 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:211
Bestemmelse om snu- og svingmulighet
Bestemmelse om drift- og vedlikehold


10.01.2019 - Dokumentnr: 40769 - Bestemmelse om vannledning
Rettighet hefter i: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:211
Bestemmelse om fiberkabel
Bestemmelse om renovasjon


Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 41.250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
Sum omkostninger: kr 42.250,-
 Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)

Nøkkelinformasjon

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Følgende rettigheter:

13.12.2018 - Dokumentnr: 1683065 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:211


13.12.2018 - Dokumentnr: 1683065 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:211
Bestemmelse om å legge ned nødvendig infrastruktur


21.12.2018 - Dokumentnr: 1723146 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:10


21.12.2018 - Dokumentnr: 1723146 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:10
Bestemmelse om å legge ned nødvendig infrastruktur


10.01.2019 - Dokumentnr: 40769 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:211
Bestemmelse om snu- og svingmulighet
Bestemmelse om drift- og vedlikehold


10.01.2019 - Dokumentnr: 40769 - Bestemmelse om vannledning
Rettighet hefter i: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:211
Bestemmelse om fiberkabel
Bestemmelse om renovasjon


Info kommunale avgifter

Salg av tomt. Kommunale avgifter vil bli beregnet når det er satt opp en bolig på tomta.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Visning

Produktnr: 66ECD4D0-B2DD-451E-AB86-5EE9960F3E2F Kategori: