Hvalen/Skjelsvik

Hvalenvegen 42C

Prisantydning
2 190 000 kr
Omkostninger
71 220 kr
Totalpris
2 261 220 kr
Byggeår
2022
Bruksareal
212 ㎡
Tomteareal
596 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Byggeklar og opparbeidet tomt beliggende i et svært populært område - RA og IG godkjent m/mulighet for å overta prosjekt

Beliggenhet

Adkomst

Kjør veien inn til Hvalenvegen fra Breviksvegen og ta til venstre. Følg veien over brua og videre nedover til du ser eiendommen på venstre side.

Skolekrets

Brattås barneskole og Heistad Ungdomsskole.

Offentlig kommunikasjon

Gode kollektivtilbud ved Skjelsvik terminal.

Beliggenhet

Tomten ligger på et populært sted på Heistad/Hvalen. Her har man flere dagligvareforretninger, skoler, barnehager, treningssentre og ulike idrettstilbud for store og små. Ved Heistad barne- og ungdomsskole har man H.E.I idrettsanlegg, skianlegg og fotballbane for å nevne noe. Generelt er området godt tilrettelagt for barnefamilier.

Hvalen er et hyggelig boområde på Skjelsvik, med få minutters gange ned til Kotøya og Eidangerfjorden. Fjorden har flere offentlige badeplasser som Malken, Olavsberget, Mule Varde og Heistadstranda. Det er flotte turstier som strekker seg fra Skjelsvikbukta til Heistadbukta, og flere små båthavner ligger i nærområdet.

Fra boligene er det kort vei til Skjelsvik bussterminal med gode kollektiv tilbud, og E-18 ligger bare noen minutter unna.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Vann, avløp og strøm ligger klart på tomten.

Eiendommen har adkomst fra kommunal vei. Det er gitt tillatelse fra kommunen til å endre hovedinnkjørsel til eiendommen via en annen vei enn opprinnelig innkjørsel. Se vedlagt kart og tillatelse.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i ett uregulert område, godkjent som boligformål og er den del av kommuneplanens arealdel/byplan. Det gjøres oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen som megler ikke har mottatt opplysninger om. Kartutsnitt for planen kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Omkostninger kjøper

2 190 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
54 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 190 000,-))

71 220,- (Omkostninger totalt)

2 261 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Diverse

Eiendommen er opprinnelig skilt ut ifra gnr. 61 og bnr. 24. Det foreligger tillatelse til rivning av bygg og oppføring av tre eneboliger med tilhørende garasjer på eiendommen. Huset som tidligere sto på eiendommen er idag revet.

Det foreligger rammetillatelse og igangsettelse på eiendommen ved opprinnelige plankart, se vedlagt i salgsoppgave. Dette gjelder for de bygninger som er søkt om. Dersom kjøper ønsker å endre byggene utover dette, er kjøper selv ansvarlig for omsøking.

Med hjemmel i vegloven § 40 gis det tillatelse til endret avkjørsel fra Hvalenvegen til eiendommen som omsøkt. Dette gjelder innkjørselen til Hvalenvegen 42C.

Det foreligger tillatelse fra Bane NOR SF, datert 17.02.2021 med henvisning til vedtak gitt 04.06.2020 - Dette gjelder avstand til jernbane. Dersom det ønskes å bygge nærmere jernbane, må det omsøkes til Bane Nor.

Det foreligger ingen byggeklausul på tomten, og man står selv fritt til å velge entreprenør. Prosjektet som skulle bygges på tomten ble levert av entreprenør Telemarkhus AS. Ta kontakt med megler dersom man ønsker å komme i kontakt i forbindelse med de opprinnelige byggetegningene.

Opprinnelig gnr. 61 og bnr. 64 har tinglyst en strandrett på 4 meter som følger med eiendommen. Dette gjelder en strandparsell med tilkomst fra Damfaret. Det er også tinglyst veirett ned til stranden.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/81230023. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter er p.d.d ikke fastsatt.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Visning

Produktnr: D6B5D905-55D0-4298-BB2E-B05B8FE4EAE2 Kategori: