Hillestadheia

Hillestadheia, Tovdal

Prisantydning
290 000 kr
Totalpris
290 000 kr
Byggeår
2007
P-rom
87 ㎡
Bruksareal
93 ㎡
Tomteareal
1 000 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Om eiendommen

Hillestadheia - Eit eventyr i fjellet - Hyttetomter med flott beliggenhet

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal følg riksvei 42 frem til Svenses. Ta der inn på riksvei 41 og følg veien frem til Dølemo. Fra Åmli følg riksvei 41 til Dølemo. Fra Dølemo følg skilting til Hillestadgalleriet ca.18km. Etter å ha passert Hillestadgalleriet følg veien i ca. 1,5 km. Ta deretter til høyre ved skilt Hillestadheia. Følg veien til topps.

Beliggenhet

Hillestadheia ligger i Tovdal nær Hillestadgalleriet. Hillestadheia er det nærmeste høyfjellsområdet til kystbyene i Aust-Agder. Hytteområdet ligger 600 til 660 moh. i et flott naturområde. Hytteområdet er delt inn i 4 hyttefelt. Hyttetomtene ligger spredt i terrenget.

På Hillestadheia, i hytteområdet, er der fine oppmerkede turstier i fjellet. Ca. 32 km. oppkjørte skiløyper vinterstid. Turterrenget strekker seg opp mot 870 moh. Gode fiskemuligheter med ca. 20 fiskevann på heia rundt hyttefeltet med mulighet for gunstige årskort for hytteeiere. Rikt dyreliv i området med elg og rådyr i skogen og bever i elva. Nærmeste dagligvarebutikk finner du på Dølemo. Nærmeste sentrum er Åmli hvor du finner flere butikker, bensinstasjon, bank, apotek, cafè.

Avstander:
Åmli sentrum 35 km.
Arendal 75 km
Kristiansand 105 km
Oslo 305 km.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Bilvei frem til samtlige tomter.
Privat vann og avløpsanlegg. Vannforsyning fra vannverk koster kr. 3.580,- per år. Avløpsanlegg koster kr. 5.240,- per år.
Det betales kr. 2.510,- per år for vedlikehold av vei sommer og vinter, frem til tomtegrense. Det er mulighet for brøyting av parkeringsplass på tomt for de som ønsker dette. Årlig avgift er kr. 1.990,- per år.
Avgiftene er per boenhet og gjelder for år 2022/2023. Prisene vil følge endringer i kostander.

Reguleringsplan

Området er regulert til fritidsboliger, de forskjellige tomtefeltene har forskjellige reguleringsplaner. Se vedlagte kart og reguleringsplaner. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Parkering på egen tomt. Ellers stor gjesteparkering ved hyttefeltet.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4217/9/32:
16.01.2007 - Dokumentnr: 133029 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere


03.12.2008 - Dokumentnr: 976727 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

01.01.2020 - Dokumentnr: 1700415 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0929 Gnr:9 Bnr:32

Kommentar konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Kjøper dekker kostnader i forbindelse med oppmåling og tinglysning. Jfr. Åmli kommune koster oppmåling ca. 17 000 - 18 000,- og tinglysingsgebyr kr. 585,- pr. 2021. Gebyret er indeksregulert etter "indeks for kart-og oppmålingsarbeider". oppmålingsgebyr faktureres direkte fra Åmli kommune.

Tinglysingskostnader ved overskjøting av tomten utgjør dokumentavgift 2,5% av tomtepris, samt tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,- og panteobligasjon m/attestgebyr kr. 727,-.

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt i Åmli kommune. Dette beregnes etter egne regler. www.amli.kommune.no

Nøkkelinformasjon

Diverse

Egen søppelbu i bunnen av kleiva.
Tomteeiere plikter å betale løypeavgift. Drift og vedlikehold av løypenett koster ca. kr. 685,- per år.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4217/9/32:
16.01.2007 - Dokumentnr: 133029 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere


03.12.2008 - Dokumentnr: 976727 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

01.01.2020 - Dokumentnr: 1700415 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0929 Gnr:9 Bnr:32

Info kommunale avgifter

Renovasjon: Tvungen renovasjon til Indre Agder og Telemark Avfallsselskap, IATA. Gebyr for hytterenovasjon er gradert etter standard og areal. Årlig avgift utgjør ca. kr. 2.550,-. Les mer på www.iata.no

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet..

Budgivning

Tomtene selges til fast pris:
Midlertidig kjøpekontrakt fra Sørmegleren må benyttes. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker og det brukes midlertidig kjøpekontrakt. Alle midlertidige kjøpekontrakter må inngis skriftlig sammen med legitimasjon.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Meglers vederlag er avtalt til kr 23.437,50 inkl. mva. i provisjon per tomt.
Videre er det avtalt digital grunnpakke kr 3.700,-. I tillegg belastes selger direkte utlegg. 
 
Totalt ca. kr 23.437,50,- inkl. mva. per tomt
Produktnr: FDA9AF73-F123-45E8-AF83-94A92D26181C