Bortelid

Hestheivegen

Prisantydning
950 000 kr - 990 000 kr
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidstomt
Enhet P-rom BRA Totalpris
13-21-0155 1 005 170 kr
13-21-0156 965 170 kr
13-21-0157 965 170 kr
13-21-0158 965 170 kr
13-21-0159 965 170 kr
13-21-0160 1 005 170 kr

Oversikt

Bortelid - 6 solrike opparbeidet hyttetomter på Nystøyl Panorama - Få meter fra skiløype

Beliggenhet

Beliggenhet

Flott beliggenhet på Nystøyl Panorama (Bortelid Panorama 5) i Åseral kommune. Gode solforhold og utsikt utover fjellheimen. Oppkjørte skiløyper og flott turterreng utenfor døren. Alpinanlegg, skistadion og matbutikk i nærheten. Godt utvalg med oppkjørte skiløyper på vinteren og gode bade- og fiskemuligheter på sommeren. Det kan også nevnes blant annet flotte badeplasser med blant annet sandstrand i Bortelidtjønna, frisbeegolf bane, minigolf, ny sykkelløype, bensinpumper og el-bil ladere like i nærheten Sommerstid er det gode bade- og fiskemuligheter. Bortelid ligger ca. 650 moh. og er et av Agders mest snøsikre områder. Avstand 99 km. fra Kristiansand, 110 km. fra Mandal, 127 km. fra Arendal og 237 km. fra Stavanger.

Fra Kristiansand følg RV9 til Hornnes, ta til venstre i rundkjøringen ved Esso bensinstasjon. Følg skilt til Bortelid. Ta første vei til høyre etter innkjøring til alpinanlegget. Følg denne veien helt til toppen. Når veien deler seg, ta til høyre inn Utsikten og ta så første vei til høyre. Kjør ned bakken forbi innkjøring til Bortelid Comfort og følg veien nedover. Tomtene ligger på venstre side av veien.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Privat vei/ adkomst over grunneiers eiendom med vedlikeholdsplikt.

Tilkoblingsavgift for vann og avløp til Åseral kommune er ikke inkludert i kjøpesummen. Faktureres fra Åseral kommune eller utbygger. Tilkoblingsavgift for 2023 er kr. 46 239,- for vann og kr. 46 239,- for avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse- frittliggende, tilhører reguleringsplan for Hestheia Sør, datert 01.10.2009. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

I følge reguleringsbestemmelser for Hestheia Sør gjelder følgende:
3.3. For tomtene 344-362 (merka 1-42) gjeld:
3.3.1 Området er regulert til hytter med tilhøyrande anlegg. Det skal leggjast vekt på at bygningane får eit tiltalande ytre på alle frittståande sider. Bygningsstyresmaktene skal sjå til at bygningane si form, fasade, vindaugeinndeling, materiale, farge og murar harmonerer med dei omkringliggande bygningane og naturen.
3.3.2 Bygningane skal i hovudsak ha kledning av tre. Synleg murvegg høgare enn 0.5 m skal kleast med panel, naturstein eller liknande.
3.33 Det er felles tilkomstveg til den einskilde tomt. Kvar tomt skal minst to biloppstellingsplassar på eigen grunn. Dette skal opparbeidast samtidig med opparbeiding av tomta. Ein av plassane kan være i carport/garasje.
3.3.4 Bygningane skal ha saltak med takvinkel mellom 20 og 30 grader. Mønehøgda for hyttene skal ikkje overstige 7 meter målt frå nytt terreng.
3.3.5 Maks tillate bebygd areal (BYA) per tomt er 40 % dette inkluderar parkeringsareal.
3.3.6 Det er tillate med bod inntil 15 m2 i tilknytning til hytta.
3.3.7 Det tillates ikkje deling av tomtene og det tillates berre ei bueining per tomt.
3.3.8 Bygga skal ha støypt såle eller grunnmur. Det kan brukast pilarar i samband med terrasser og liknande.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Hestheivegen 37-39-41-43-45-47: gnr 9/ Bnr 623-624-625-626-627-628:

Festekontrakt - vilkår Tinglyst 22.09.2021

Pliktig Skiløypeavgift. Rettighetshaver: Bortelid Fjellpark AS

Erklæring / Avtale. Rettighetshaver Bortelid Utmarkslag AS. Bestemmelse om årlig avgift/bestemmelse om årsavgift

Eiendommen er fradelt etter elektronisk tinglysning trådde i kraft, og da følger alle servitutter med fra hovedbruket. Servituttene har fulgt med fra gnr. 9 og bnr. 366 når eiendommen ble fra delt. Grunnboken følger som vedlegg salgsoppgaven. Servituttene er ikke hentet inn fra kartet men kan bestilles ved behov.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen rettigheter funnet.

Økonomi

Omkostninger kjøper

I tillegg til kjøpesum vil det påløpe følgende kostnader ved kjøp: Tinglysningsgebyr skjøte: kr. 585,-, Tinglysningsgebyr pr. pantedok: kr. 585,- Oppmålingsgebyr Åseral kommune, kr 14 000,-

Ingen dokumentavgift gjelder ubebygd festet tomt.

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Det er ikke eiendomsskatt i Åseral kommune

Nøkkelinformasjon

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Servitutter

Heftelser som følger eiendommen:
Hestheivegen 37-39-41-43-45-47: gnr 9/ Bnr 623-624-625-626-627-628:

Festekontrakt - vilkår Tinglyst 22.09.2021

Pliktig Skiløypeavgift. Rettighetshaver: Bortelid Fjellpark AS

Erklæring / Avtale. Rettighetshaver Bortelid Utmarkslag AS. Bestemmelse om årlig avgift/bestemmelse om årsavgift

Eiendommen er fradelt etter elektronisk tinglysning trådde i kraft, og da følger alle servitutter med fra hovedbruket. Servituttene har fulgt med fra gnr. 9 og bnr. 366 når eiendommen ble fra delt. Grunnboken følger som vedlegg salgsoppgaven. Servituttene er ikke hentet inn fra kartet men kan bestilles ved behov.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen rettigheter funnet.

Info kommunale avgifter

Beløpet inkluderer abonnementsgebyr vann kr. 950,-, abonnementsgebyr avløp kr. 3 592,-, feiing kr. 443,- pr. pipeløp og målerleie kr. 457,-. Vann- og avløpsgebyr vil variere iht. forbruk med hhv. kr 21,- pr. m3 for vann og kr. 56,- pr. m3 for avløp.

Renovasjon kommer i tillegg. Renovasjonsgebyr for 2023 er kr. 3 073,- for 2023.

Tilkoblingsavgift kr. 46 239,- for vann og kr. 46 239,- for avløp.

_________________________________________________________________________________
Faste løpende kostnader:
Fjellparkavgift, løypepreparering og aktivitetstilbud på Bortelid kr. 1 518,-
Brøyteavgift, privat parkering ved hytta kr. 5 535,-

Selgers kostnader til bla. strøm, internett, TV-abonnement, bygg- og innboforsikring m.m kommer i tillegg. Beløp kan variere ut fra forbruk og valgt abonnement. Øvrige spesifiserte kostnader, herunder kommunale avgifter og eiendomsskatt vil komme i tillegg.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet..

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Meglerprovisjon: 37.500,-
Oppgjørshonorar: 7.100,-
Sikringsobligasjon: 585,-
Digital grunnpakke: 3.990,-

Visning

Produktnr: E561A86E-79F2-4563-A038-20C975AB5722 Kategori: