Evje og Hornnes

Fjellenden Tomtefelt

Prisantydning
425 000 kr - 525 000 kr
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidstomt
Enhet P-rom BRA Totalpris
17-19-0059 500 000 kr
17-19-0063 525 000 kr
17-19-0064 525 000 kr
17-19-0065 525 000 kr
17-19-0066 495 000 kr
17-19-0068 515 000 kr
17-19-0069 475 000 kr
17-19-0070 495 000 kr
17-19-0071 425 000 kr
17-19-0072 425 000 kr
17-19-0073 525 000 kr

Oversikt

Flotte, solrike og høystandard selveiertomter i skjønne naturomgivelser - vei, avløp og strøm til tomtegrense

Beliggenhet

Beliggenhet

Gautestad hyttefelt ligger flott plassert 620 meter over havet, 15 km fra Evje og 75 km fra Kristiansand. I Evje sentrum finner du både bensinstasjoner, flere matvarebutikker, cafeer og ladestasjon for el-bil. Evje sentrum er et naturlig og praktisk stoppested på vei opp til hytta, men også i løpet av hytteturen da det er både restauranter og leke-, sports- og klesbutikker her. Det er forøvrig flere aktivitetstilbud på Evje for hele familien. Det er ca. 15 minutters kjøretur videre opp mot Gautestad hyttefelt.

Flotte, solrike og høystandard selveiertomter med vann/avløp/strøm til tomtegrense. Ca. 130 km maskinoppkjørte løyper sammenhengende med Høgås skianlegg. Fin utsikt utover fjellheimen. Naturen innbyr til friluftsturer både sommer og vinter. Flotte forhold for fiske. Etablert velforening med masse planer for vinter/sommer aktiviteter for hytteeier.

Følg Rv.9 fra Kristiansand til Evje. Fortsett forbi sentrum av Evje og ta av mot Gautestad ved Evje Kirke. Fortsett veien oppover ca. 13 km mot Gautestad. Både hyttefeltet og hver enkelt tomt er merket.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Tomtekjøpet bekoster vannboring selv. Avløp er inkludert til tomtegrensene på de fleste tomtene. Stikk, påkobling og pumpekum bekostes av kjøper, samt oppmålingsbegyr av tomten. Pris for brøyting og vedlikehold av fellesveier utgjør kr. 3 500,- pr. år. Ved ønske om brøyting av tun og private veier kan dette avtales med grunneier/brøytentreprenør. Årlig avgift for renseanlegg og kontroll av pumpe/kum utgjør årlig ca. kr. 7 500,-.

Det er ingen tilkoblingsavgift for strøm eller avløp. Dette ligger stort sett til tomtegrensene. I tilfellene hvor det ikke gjør dette, koster utbygger dette frem til tomtegrense.

Reguleringsplan

Hyttefeltet ligger i et område som er regulert til fritidsbebyggelse, tilhører reguleringsplan Gautestad gnr. 64 bnr. 3, 4 og 310, datert 11.06.2010. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tomtene kan bygges med frittliggende hytter med tilhørende uthus, vedbod, anneks eller lignende. Bygninger skal plasseres og utformes slik at de faller naturlig ut i landskapet. Sammen med byggesøknad skal det leveres situasjonsplan for tomten som viser interne veier/innkjøring på tomten, parkering, plassering av bygninger og plassering av tekniske anlegg, inkl ledningstraseer.

Tomtene i byggeområdet B1-B5 kan bygges ut med et samlet bruksareal (BRA) på inntil 140m2. Hovedhytta skal ikke overstige 120m2 BRA. Maksimal mønehøyde for nye bygg er 5,5 meter fra gjennomsnittlig terreng. Maksimal høyde på grunnmurkrone er maksimalt 0,8meter over opprinnelig terreng. Anneks/uthus kan bygges på inntil 20m2 BRA, med en mønehøyde på maks 4,0 meter.

Hovedhytta skal normalt utformes med saltak og møneretning langs lengeretningen på bygget, eller som vist på plankart. Saltaket skal normalt ha takvinkel mellom 25 og 38 grader. Kommunen kan tillate andre taktyper og vinkler dersom dette gir gode estetiske løsninger for tomta og området. Andre takkonstruksjoner kan òg godkjennes av hensyn til ENØK eller andre miljømessige behov.

Se reguleringsbestemmelser for mer detaljert informasjon, disse ligger vedlagt.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Det vil bli tinglyst bruksrett til felles veier på hyttefeltet etter fradeling av tomten. Megler sender veirett til tinglysing.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Omkostninger forutsatt prisantydning kr. 500 000,-. Omkostningene vil variere i henhold til pris pr tomt.

500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl. gebyr skjøte)
12 500 (Dokumentavgift 2,5%, forutsatt salgssum kr. 500 000,-)

13 550,- (Omkostninger totalt)

513 550,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Servitutter

Det vil bli tinglyst bruksrett til felles veier på hyttefeltet etter fradeling av tomten. Megler sender veirett til tinglysing.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Info kommunale avgifter

De kommunale avgiftene inkluderer hytterenovasjon kr. 1 830,-.
Produktnummer: 25DE16EA-0088-4EA8-9086-DF4D14DFF624 Kategori: