Arendal

Elevine Heedes vei 4

Prisantydning
1 500 000 kr
Omkostninger
53 970 kr
Totalpris
1 553 970 kr
Formuesverdi
397 181 kr
Formuesverdi sekundær
1 429 853 kr
Byggeår
1896
P-rom
67 ㎡
Bruksareal
72 ㎡
Tomteareal
223 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Renoveringsobjekt - Sentralt med nærhet til alt

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Primærrom: 67 kvm, Bruksareal: 72 kvm Sekundærrom: 5 kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetasje: 17 m² - 1. etg. 55 m²
P-rom inkl: Underetasje: Gang , Trapperom , Bad. 1. etg. Gang , Kjøkken , Stue , Toalettrom.
S-rom inkl.: Bod.

Loftsetasje er ikke målbar, i henhold til planløsning er loftet brukt til gang og soverom.
Blindkjeller er ikke tatt med i areal pga. ikke gangbart gulv.
I henhold til planløsning er det inntegnet soverom i underetasje, inntatt som gang i rom benevnelse pga. bruken på befaringsdagen.
I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-rom eller S-rom, men i mange tilfeller må
takstmannen la sitt skjønn overstyre hovedregelen. Dette betyr at rommene kan defineres som P-rom eller S-som selv om de er i strid med
byggeforskriften.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Oppvarming

Varmepumpe. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum, følg Vesterveien mot Hisøy, forbi Bohus, og ta deretter til venstre inn til Plankemyra. Ta så av 1. vei skrå opp mot høyre, og første til høyre igjen. Boligen ligger som nr. to på din venstre hånd.

Parkering

Bioppstillingsplass på egen grunn.

Beliggenhet

Eiendommen ligger ca 1,4 km kjørevei og ca 10 minutters gange fra Arendal sentrum. I nærområdet er det fine turområder i skog og langs sjø. Båthavn i Strømsbubukt like ved. Maxis handlesenter med apotek, bakeri, frisør og dagligvarebutikker er kun noen hundre meter unna. Gode bussformindelser. Flere barnehager, skoler og treningssentere en kort spasertur unna.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse, bevaringsområde; bevaring av bygninger, tilhører reguleringsplan Kittelsbukt - Ormevika, datert 08.06.2006. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Hensynssone 570 kulturmiljø; bevaringsverdig bebyggelse.

Avvikssone støy (H290) Arendal sentrum og sentrene Saltrød, His og Nedenes er angitt som avvikssone for støy. I avvikssonene kan boligbebyggelse, barnehager og pleieinstitusjoner etableres i gul og rød sone dersom følgende tiltak er ivaretatt: Boliger skal ha minimum en
fasade som vender mot stille side, jfr. tabell 3 i T-1442/16.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/502/134:
19.09.1978 - Dokumentnr: 7075 - Rettigheter iflg. skjøte
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk

07.01.1896 - Dokumentnr: 900003 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:502 Bnr:62

01.01.2020 - Dokumentnr: 28683 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:502 Bnr:134

Info energiklasse

Selger har fremlagt energiattest for eiendommen

Økonomi

Omkostninger kjøper

1 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,-))

53 970,- (Omkostninger totalt)

1 553 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Standard

Boligen er ikke oppgradert i nyere tid og krever renovering for å tilfredsstille dagens krav når det kommer til standard.

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av #takstmann.oppdrag¤ den #takstdato.oppdrag¤, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig. Boligen fremstår som et renoverings objekt utfra bygningsmessig beskrivelse. Takkonstruksjon med synlig fuktskader, manglende lufting,
skjevheter. Rom under terreng med fuktproblematikk som må sees i sammenheng med manglende fuktsikring, drenering, isolering av grunnmur.
Stående bordkledning med mangende vindtetting der man ser isolasjon i bunn, stedvis råteskader. Vinduer og dører der vedlikehold, utbyttinger må påregnes utfra tilstand. Innvendig skjevheter i etasjeskille som relateres til eldre setninger i boligen. Våtrom i boligen med mangler, skader der renovering i sin helhet med utskiftninger av bakenforliggende konstruksjoner er påregnelig. Eldre teknisk anlegg med avløpsanlegg, vannrør, elektrisk anlegg der utbyttinger ved renovering anbefales. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet.
Se forøvrig punkter nedenfor. #kommentartakst.oppdrag¤

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3 Store eller alvorlige avvik:
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Det er ingen lufting i konstruksjonen.

Utvendig > Nedløp og beslag
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er påvist avvik i beslagløsninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på renner/nedløp/beslag. Manglende takrenner i forkant av bolig.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Det er ingen lufting i konstruksjonen.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.

Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk. Betongtrapp har mindre sprekker/skader.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Det er påvist fuktskader i etasjeskiller. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert symptom på sopp/råte. Borrebilleangrep i etasjeskille ved besiktelse i
blindkjeller, større skjevheter og skader ble registrert.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. Det er konstatert høyt fuktnivå og synlig skade i vegg. Maur ble registrert, fukt i grunn, borrebille angrep som relateres høy relativ luftfuktighet. Blindkjeller: Isolering av bakken vil dempe det temperaturmessige etterslepet og gi lavere relativ fuktighet (RF) i de kritiske periodene sommerstid. Isolering av bakken erstatter ikke varmeisolasjon i bjelkelaget. Grunnen avrettes med løs lettklinker eller pukk. På avrettingen isoleres det med isolasjonsplater, for eksempel 50 mm ekspandert polystyren (EPS) eller mineralull innstøpt i plastfolie (vintermatter). Alternativt isoleres grunnen med minimum 300 mm lettklinker. På oversiden av solasjonsmaterialene legges en fuktsperre, for eksempel 0,2 mm polyetylenfolie. Ved bruk av vintermatter er det ikke behov for separat
folie. Høy grunnvannsstand, vann som følger bart fjell eller som transporteres kapillært opp til overflaten, kan tilføre kryperommet fritt vann. I tillegg kan vann som trenger inn gjennom lave ventiler eller sår i ringmuren, samt lekkasjevann fra rørinstallasjoner i kryperommet, samle seg i groper. Fritt vann må dreneres bort før videre utbedring starter.

Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Våtrommet vurderes i dårlig forfatning med fuktskader i vegger og gulver.
Renovering i sin helhet utfra skader, alder vil være påregnelig.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad
Ved fuktmåling i nedre del av vegg mot våtsone fra tilstøtende rom, måles høye fuktverdier. Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist
andre avvik i våtsonen.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Det er påvist skade som følge av angrep av fukt/råte. Mykheter og skader i gulvet som relateres til råteskader og renovering med utbedring av bakenforliggende konstruksjoner må påregnes.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Røykvarsler og brannslukningsapparat observert.

Tomteforhold > Drenering
Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i
muren.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale fohold for vann inn mot muren.

TG2 Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
Isolasjon synlig under kledning, ufagmessig utførelse og ikke vindtettet.

Utvendig > Dører
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Utvendige beslagsløsninger er ikke fagmessig utført.

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Rom under terreng med fuktproblematikk der renovering i sin helhet etter drenering, fuktsikring vil være påregnelig. Videre overflateskader. Loftsetasje med fuktskader i himling.

Innvendig > Radon
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av
radonforebyggende tiltak.

Innvendig > Pipe og ildsted
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Ildfast plate mangler på gulvet under/foran ildstedet.

Innvendig > Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Kjøkkeninnredningen har generell stor slitasjegrad (utover normal slitasjegrad ut ifra alder). Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulvet.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det er påvist at avløpsrør av jern har rustskader.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmesentral
Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskap med skrusikringer.Salg via fullmektig og spørsmål til eier er derfor ikke fylt ut.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Grunnmuren har sprekkdannelser. Riss og sprekker oppstår når betongen utsettes for en strekkbelastning som er større enn strekkapasiteten. Riss og sprekker kan føre til at nedbrytende stoffer som karbondioksid, klorider, kjemikalier og vann lettere trenger inn i betongen. Disse stoffene bidrar til en akselererende nedbrytning. I tillegg kan de føre til lekkasje av gasser og væsker gjennom betongtverrsnittet.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på utvendige vannledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/502/134:
19.09.1978 - Dokumentnr: 7075 - Rettigheter iflg. skjøte
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk

07.01.1896 - Dokumentnr: 900003 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:502 Bnr:62

01.01.2020 - Dokumentnr: 28683 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:502 Bnr:134

Vern/SEFRAK

Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no. 

Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen er et dødsbo, og egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt.

Visning

Produktnr: 2C204F11-0F92-4E7A-BD68-4070FB866999 Kategori: