Sentrumsnært i Tvedestrand

Bakkeskåt 26

Prisantydning
690 000 kr
Omkostninger
18 250 kr
Totalpris
708 250 kr
Formuesverdi
450 217 kr
Byggeår
1949
Tomteareal
109 ㎡
Etasje
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Kontor

Oversikt

Lagerbygg - total renoveringsobjekt- hele tomten er bebygget- tomtegrense langs bygningskroppen

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Underetasje BTA: 93 m2
Inneholder lager rom.

1. etasje BTA: 93 m2
Inneholder lagerrom, toalettrom, trapperom.

2. etasje BTA: 93 m2
Inneholder lagerrom, trapperom, bad.

Loftsetasje BTA: 7 m2
Inneholder lagerrom (lav takhøyde).

Loftsetasje uten målbart areal, 1 rom målbart.

Bruttoareal:
Ved oppmåling av næringseiendom skal bruttoareal benyttes. BTA er beregnet ved å måle lengde på gavl vegg og langvegg på en side. Arealet i denne boligen er vanskelig eller umulig å måle opp helt nøyaktig på grunn av utforming/innredning av rom/bygningskonstruksjoner. Arealet er fastsatt omtrentlig og skjønnsmessig

Beliggenhet

Adkomst

I Tvedestrand kjører man ned Fjærkleivene og tar inn til Hovedgata fra Tjennaveien. Fortsett inn på Holgata og hold til høyre inn på Bakkeskåt. Kjør forbi Kommunekaia og like forbi en parkerings plass på høyre hånd ligger denne bygningen. Det er et skilt med Glasshytta like foran bygningen. Bruk inngangen med enkel dør ut mot gata.

Parkering

Det tilhører ingen parkering til eiendommen

Beliggenhet

Høyt beliggende med fantastisk utsikt over Tvedestrand by og ut mot Tvedestrandsfjorden. Man ser rett over på de fine leilighetene på Nyvei og Tangen. Det er ca 650 meter fra bykjernen og gågaten.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av bygningens alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til spesialområde for bevaring, tilhører reguleringsplan Bakkeskåt ny 2007, datert 04.09.2007 og sentrumsformål nåværende, bevaring kulturmiljø, tilhørende kommuneplanens arealdel, datert 07.02.2017. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.
Ved undersøkelser i Tvedestrand kommune opplyses det at det er startet arbeid med en ny Havneplan. Tvedestrand kommune kan ikke svare på når denne vil bli igangsatt

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4213/74/47:
Dokumentnr: 900847 - Opprettelse av matrikkelenheten
OPPRETTELSE - BESTÅENDE EIENDOM


01.01.2020 - Dokumentnr: 1540996 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0914 Gnr:74 Bnr:47


Info energiklasse

Det er ingen krav til energiattest ved tvangssalg.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum: kr 17 250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
Sum omkostninger: kr 18 250,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er ikke funnet informasjon om eiendomsskatt i kommunens arkiver.

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

I denne murbygningen har det vært forskjellig virksomhet. Fra 1947 var det firmaet TOSTO (Torbjørnsen og Stokkebokjær) som holdt til her. Fabrikken brant i 1949 og ble da erstattet av den som står her nå. Der ble produsert kunstige blomster og julepynt. Før dette var det seilmaker og rigger i bygget.
Etter TOSTO overtok ERTO driften og lagde aluminiumstanker til lystbåtindustrien. Det var forgjengeren til Ertec som ligger på Bergsmyr og som i dag produserer blant annet lystbåtvinduer. Her var det i mange år glasskunstnere som utførte sitt håndtverk, samt at det har inneholdt kontorer. Bygningen står tom i dag. Teksten er sitert fra skiltet som står like utenfor eiendommen. Tvedestrand Kultursti 4 Glasshytta.

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 23.10.2023, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Verksted (glasshytte) fra ca 1949. Det er ikke fremlagt bygningstegninger. Byggeåret er satt utifra informasjonsskilt som er satt opp på utsiden som beskriver historikken til bygningen. Bygningsmassen er i dårlig forfatning både innvendig og utvendig og vurderes som et totalrenoveringssprosjekt. Utvendig store skader på fasade der murpuss buler ut som relateres til frostspreng og anbefales strakstiltak med sikring slik at ikke person skader oppstår. Lekkasje og råteskader i takkonstruksjon som videre har gjort større skader nedover i i bygningen. Rom delvis under terreng der synlig vann renner innvendig og drenering, fuktsikring av grunnmur må påregnes. Innvendig overflater i dårlig forfatning der fuktskader, råteskader pga. pågående lekkasjer, sviktende drenering er tilstede. Dører/vinduer der utbyttinger pga. i dårlig forfatning vil være påregnelig. Teknisk anlegg med vannrør, avløpsør, elektrisk er ikke funksjonstestet pga. avslått på befaringsdagen. Utfra tilstanden generelt på bygningen er det påregnelig med utbytting i sin helhet. Oljetank i kjeller, fjerning eller sanering anbefales. Våtrom i bygningen i dårlig forfatning med fuktskader, skader, mangler og totalrenovering er påregnelig. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG3- Store eller alvorlige avvik:
Utvendige forhold
Det er store partier utvendig der murpuss har løsnet som relateres til frostspreng. Utbedring av fasade med uttørking og murpussing må påregnes.

Saltak med takbukker, undertak bordtak og utvendig tekket med sementtakstein.
Det er synlig større skader i konstruksjonen med råte, deformasjoner og ny konstruksjon må påregnes i sin helhet.

Renner og nedløp metall.
Deler av takrennene har løsnet pga. råteskader og må påregnes byttes i sin helhet.

Vinduer som er delvis utbyttet.
Skader som relateres til kondensering, manglende tetting rundt innsetting av vinduer.
Utfra tilstand på bygningen må det påregnes å bytte vinduer.

Inngangsdører, porter.
Vurderes utfra tilstand og tregheter å trenge utbytting i sin helhet.

Manglende fuktsikring, drenering der vann rennende innvendig ble registrert på befaringsdagen.
Drenering, isolering og fuktsikring av grunnmur samt kapillærbrytende sjikt i betongsåle må etableres.

Innvendige forhold
Innvendig vegger med murkonstruksjon, plater, panel på vegger.
Gulver med betong, laminat, laminat.

Bygningen fremstår i dårlig forfatning med lekkasjeskader fra både terreng og tak.
Råte, fuktskader, soppskader generelt i hele bygningen. Vurderes utfra tilstand å være totalrenovering av hele bygningen.

Tekniske installasjoner
Oljetank i underetasje
Fjerning eller sanering må påregnes

Varmtvannstank 200 liter
Ikke funksjonstestet da elektriske anlegget ikke var påkoblet. Det er ikke påvist tilfredstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Manglende avrenning til sluk eller ligningende.

Sikringsskap med automatsikringer.
Salg via fullmektig og spørsmål til eier er derfor ikke fylt ut. Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på anlegget. Synlig løse ledninger og vannskader i bygningen. Undertegnede har ikke elektrofaglig kompetanse og tilstandsvurdering beror på dokumentasjon og visuell undersøkelse av tilfeldig komponenter i
boligen. Anbefaler gjennomgang på det elektriske anlegget med en utvidet el-kontroll før bruk.

Vannrør av kobber, avløpsrør av type soil.
Eldre kobberrør, ukjent årstall.
Vannet var ikke påslått og ukjent tilstand med hensyn til tetthet. Bygningen står uten varme og frostspreng og skader kan være tilstede. Bygningen fremstår i dårlig forfatning og utbytting av røranlegget vil være påregnelig.

Branntekniske forhold
Ikke anlagt røykvarslere, brannslukningsapparat.

Spesialrom
Toalettrom
Fliser på gulv, betong, plater på vegger.
Utstyr: toalett, vask Fuktskader i rommet. Vann er avslått og utstyr er derfor ikke funksjonstestet. Ikke varme i bygget og frostskader på rør og utstyr kan være tilstede. Ikke anlagt mekanisk ventilasjon av rommet.
Pga. fuktskader og tilstand på rommet settes tilstandsgrad 3.

Våtrom
Bad med fliser på gulv, fliser på vegg.
Utstyr: vask med innredning, dusjkabinett, toalett. Toalett har sprekk i sisterne som relateres til frostspreng Ikke tilgang til sluk eller annet som er under dusjkabinett, hull i en flis der avløpsrør til dusjkabinett er lagt ned i. Manglende våtsoner pga. dør i våtsone. Ikke anlagt mekanisk ventilasjon. Synlig fuktskader i rommet og tilstøtende rom og hulltagning er derfor ikke utført eller nødvendig. Badet vurderes som et totalrenoverings prosjekt utfra tilstand på bygningen.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.

Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside sormegleren.no/31-23-0284. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4213/74/47:
Dokumentnr: 900847 - Opprettelse av matrikkelenheten
OPPRETTELSE - BESTÅENDE EIENDOM


01.01.2020 - Dokumentnr: 1540996 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0914 Gnr:74 Bnr:47


Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer vann og avløp. I følge matrikkel er det ingen bolig i bygget. Det er derfor heller ikke renovasjonsgebyr.

Vern/SEFRAK

Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no. 
Produktnummer: 5E1C23F2-B7F4-4B0A-9F4A-BA36FD0BA3E3 Kategori: