SPILLING

Audnedalsveien 1033

Prisantydning
1 690 000 kr
Omkostninger
61 050 kr
Totalpris
1 751 050 kr
Formuesverdi
708 125 kr
Formuesverdi sekundær
2 549 248 kr
Byggeår
1840
P-rom
180 ㎡
Bruksareal
579 ㎡
Totalt bruksareal
579 ㎡
Tomteareal
1 940 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Stor og innholdsrik enebolig | Landlig og solrikt | Stor låve/uthus på ca 300 kvm

Om eiendommen

Oppvarming

Grue med bakerovn i kjelleren, vedovn i stuene i hovedetg. samt varmepumpe og vedovn på loftet. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Barnehage, skole og fritid

Vigmostad/Vigeland

Skolekrets

Vigmostad privatskole (barneskole) og Vigeland ungdomssskole.

Parkering

Parkering i garasje og ellers på eiendommen.

Beliggenhet

Boligen ligger på Spilling ca 5 km sør for Vigmostad og ca 10 km nord for Vigeland. Landlig og solrikt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Kommunen opplyser at det ikke foreligger noen bygningsdokumenter i deres arkiv ettersom bygningen er oppført før bygningslovens virkning av 1965.

Vei, vann og avløp

Vann fra brønn, det er etablert vannpumpe og trykktank i kjeller. Iflg. eier ligger brønnen mellom hus og bod på nordsiden. Brønnen deles på flere husstander og det er usikkert om det er utarbeidet noen form for skriftlig avtale angående vannforsyningen.

Eiendommen har septiktank for avløp. Denne ligger nær huset. Det gjøres oppmerksom på at  Lindesnes kommune har rett til å gi pålegg om kortslutning av septiktank og kreve til tilkobling til offentlig avløp. Eiendommen er tilknyttet offentlig vei. Veien inn til boligen er privat og ligger på denne eiendommen. Naboeiendommer har vegrett og benytter den som adkomstveg også til sine boliger. Det er ukjent for selger om det finnes skriftlig avtale vedrørende veien.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til LNRF areal for nødvendig tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - nåværende og bevaring kulturmiljø, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan datert 07.09.2023.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/508/34:
16.02.2004 - Dokumentnr: 718 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:508 Bnr:6

01.01.2020 - Dokumentnr: 370726 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1029 Gnr:208 Bnr:34

Det gjøres oppmerksom på at eier av jordet på nordsiden av eiendommen eies av gnr 508 bnr 51. Denne eiendommen har vegrett for å komme frem til jordet. Denne adkomstretten går i dag gjennom tunet ved siden av hus og redskapsbod, men har vært lite benyttet de senere år, da adkomsten til jordet har vært en annen. Rettighetshaver ønsker likevel å beholde rettigheten.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Kommentar konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, som megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 42 250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 12 500,-
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,-
 
Sum omkostninger: kr 58 550,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatt er inkludert i kommunale avgifter.

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lindesnes Takst AS den 02.11.2023, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon: Boligen ligger landlig langs Audnedalsveien i Lindesnes kommune. Opparbeidet med innkjørsel og hage. Boligen er av eldre ukjent årgang men antatt ca. 150 år. Det finnes begrensede opplysninger om objektet da boligen blir solgt som dødsbo. Innholdsrik bolig over 4 plan samt uthus, låve og romslig tomt. Bemerket at høyder er ikke etter dagens standard i boligen men normalt ref. byggeår.

Nevneverdige sammendrag av avvik:

TG 2, Mindre og moderate avvik uten umiddelbare kostnader:
-Det mangler snøfangere og stigetrinn til feier.
-Vinduer og utvendig kledning er stort sett fra byggeår.
-Taktekke er snødekket på befaringsdagen og ikke videre vurdert.
-Møneås er preget av tidligere fuktskade og bør forsterkes.
-Det er høydeavvik på gulver.
-Det er funnet spor av borebiller på loftet.
-Ukjent alder /kvalitet på utvendige vann og avløpsnett.
-Takrenner har oppnådd mer enn halvparten av forventet levetid.
-Pipebeslag er eldre.
-Det er ingen eller lite lufting i nedre del av kledning.
-Deler av møneås er svekket og bør forsterkes.
-Utvendig bislagsdør er svekket og utett.
-Rekkverk på utvendig trapp er lavt og har store åpninger.
-Innvendige overflater trenger fornyelse
-Det er påvist noe løs puss og saltutslag på grunnmurer i kjeller.
-Flere innvendige dører er vindskjeve.
-Bad/vaskerom i 1 etasje har lite fall på gulv, vindu i våtsone, uegnede materialer på vegger samt uvirksom vifte.
-Bad 2 etasje er ikke ferdigstilt og ikke videre vurdert.
-Det er ukjent avtrekk på vifte kjøkken.
-Avrenning fra rør i rør system ledes ikke til sluk.
-Ukjent alder på avløpsrør.
-Det mangler ventiler i flere oppholdsrom.
-Varmepumpe har oppnådd mer enn halvparten av forventet levetid.
-VVS tank mangler godkjent avrenning.
-Ukjent alder på drenering.
-Det er småsprekker i gråsteins grunnmurer.
-Bolig ligger i aktsomhetsområde for flom i Audnaelva.
-Det foreligger få opplysninger om septiktank.

TG 3 , store alvorlige avvik:
-Flere vinduer er fra byggeår og bør skiftes .
Kostnadsestimat 100-300 000 kr
-Det er høydeavvik på over 30 mm på innvendige gulver
Kostnadsestimat under 10 000 kr
-Alle sider på pipeløp er ikke synlig for inspeksjon.
Kostnadsestimat 10-50 000 kr
-Innvendig trapp mangler rekkverk.
Kostnadsestimat 10-50 000 kr
-El-anlegg bør/må gjennomgås av fagfolk
Kostnadsestimat 10- 50 000 kr
-Brannslukningsapparat er eldre enn 10 år.
Kostnadsestimat under 10 000 kr
Viktig momenter for interesserte kan være:
-Bolig over 4 etasjer.
-Nyere kjøkken.
-Nyere bad i 1 etasje.
-2 nye vinduer i 1 etasje.
-Romslig hage.
-Eget uthus og stor låve medfølger.
-Bakerovngrue etablert i kjeller.
-Nyere innvendig røranlegg.

Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap. komfyr og oppvaskmaskin

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Før avtale om salg inngås, skal endelig anbefalt bud forelegges vergeenheten hos Statsforvalteren for godkjenning. Budaksept vil derfor aksepteres med forbehold om Statsforvalterens samtykke.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55230138. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/508/34:
16.02.2004 - Dokumentnr: 718 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:508 Bnr:6

01.01.2020 - Dokumentnr: 370726 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1029 Gnr:208 Bnr:34

Det gjøres oppmerksom på at eier av jordet på nordsiden av eiendommen eies av gnr 508 bnr 51. Denne eiendommen har vegrett for å komme frem til jordet. Denne adkomstretten går i dag gjennom tunet ved siden av hus og redskapsbod, men har vært lite benyttet de senere år, da adkomsten til jordet har vært en annen. Rettighetshaver ønsker likevel å beholde rettigheten.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt kr. 5.947,- og branntilsyn-/feiegebyr kr. 530,-.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Fiberkabel fra altifiber. Kjøper må tegne nytt abonnement.

Vern/SEFRAK

Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no. 

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæringsskjema:
2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? - Ja.
2.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
2.1.2 Årstall: 2019.
2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Ufaglært.
2.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Lektet, isolert og plateslått. Rør er trekt opp til badet i 2 etg men dette er ikke påkoblet da badet er under renovering, mener dette er gjort av tidligere eier. Elektriker og rørlegger må inn for å ferdigstille bad.
7 Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje? - Ja, Tegn til saltanslag i gulvet i kjelleren.
11 Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende? - Ja, brønn.
12 Har det vært feil på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? - Ja, Ingen feil som jeg vet om, men rørene kan fryse, står varme på i kjeller.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Dødbo

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Visning

Produktnummer: 7297B69A-606D-43E1-B052-8FBFAEFB254D Kategori: