Vennesla

Torsbyvegen 3A

Prisantydning
6 500 000 kr
Totalpris
6 500 000 kr
Byggeår
1989
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Kontor

Oversikt

Vennesla - Til salgs - Næringsseksjon med 2 lokaler (butikk) i 1.etg.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

1.etg:

(Tidligere apotek):
Butikklokale, personalrom med kjøkken, arkivrom, lager (hvelv), teknisk rom, 3 boder og
wc.

Bingolokale:
Bingolokale/resepsjon, bingolokale 2, personalrom, kontor, lager, gang og fem wc hvorav ett for handicap.

Oppvarming

Elektrisk. Ventilasjonsanlegg.

Beliggenhet

Parkering

Mulighet for å leie p-plass i nærliggende parkerings-kjeller.

Beliggenhet

Meget sentralt beliggende "midt" i Vennesla sentrum.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen, men midlertidig brukstillatelse datert 04.12.1990. Brukstillatelsen gjelder boligbygg/kontor/forr.bygg, At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Reguleringsplan

Eiendommen tilhører reguleringsplan for Vennesla sentrum, datert 12.12.2006. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4223/6/646/2:
06.12.1923 - Dokumentnr: 909838 - Bestemmelse om gjerde
Overført fra gnr 6 bnr 238
Overført fra: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:646
Gjelder denne registerenheten med flere


26.06.1979 - Dokumentnr: 102343 - Erklæring/avtale
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. oppføring
av garasje.
Overført fra: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:646
Gjelder denne registerenheten med flere


02.07.1980 - Dokumentnr: 102421 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om bebyggelse med bnr. 592 og 1117 inntil felles
grense.
Overført fra: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:646
Gjelder denne registerenheten med flere


28.07.1980 - Dokumentnr: 102706 - Erklæring/avtale
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. oppføring
av tilbygg.
Overført fra: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:646
Gjelder denne registerenheten med flere


31.07.1984 - Dokumentnr: 102844 - Bestemmelse om gjerde
Kommunale rettigheter/påbud i henhold til
skjøte/festekontrakt
Overført fra: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:646
Gjelder denne registerenheten med flere


07.01.1988 - Dokumentnr: 100048 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 2
Formål: Næring
Sameiebrøk: 293/1000
EIENDOMMEN ER OPPDELT I 12 SEKSJONER


Info energiklasse

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Omkostninger kjøper

6 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
162 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 500 000,-))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

163 670,- (Omkostninger totalt)

6 663 670,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Diverse

Styret arbeider med et mulig påbygg av 4.etg, samt andre oppgraderinger, Se protokoll årsmøte vedlagt.
Det foreligger tillatelse til å lage en sekundær inngang til Bingolokalet. Denne er gyldig til 20.08.2024.

Vedlegg salgsoppgave

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4223/6/646/2:
06.12.1923 - Dokumentnr: 909838 - Bestemmelse om gjerde
Overført fra gnr 6 bnr 238
Overført fra: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:646
Gjelder denne registerenheten med flere


26.06.1979 - Dokumentnr: 102343 - Erklæring/avtale
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. oppføring
av garasje.
Overført fra: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:646
Gjelder denne registerenheten med flere


02.07.1980 - Dokumentnr: 102421 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om bebyggelse med bnr. 592 og 1117 inntil felles
grense.
Overført fra: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:646
Gjelder denne registerenheten med flere


28.07.1980 - Dokumentnr: 102706 - Erklæring/avtale
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. oppføring
av tilbygg.
Overført fra: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:646
Gjelder denne registerenheten med flere


31.07.1984 - Dokumentnr: 102844 - Bestemmelse om gjerde
Kommunale rettigheter/påbud i henhold til
skjøte/festekontrakt
Overført fra: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:646
Gjelder denne registerenheten med flere


07.01.1988 - Dokumentnr: 100048 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 2
Formål: Næring
Sameiebrøk: 293/1000
EIENDOMMEN ER OPPDELT I 12 SEKSJONER


Info kommunale avgifter

Kr. 47 906 pr. år
Av dette er kr. 42.000,- i eiendomsskatt.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget.
Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning.

Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle:
Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8
Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.
Avhendingsloven §4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse.

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & Contra
Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr. overtakelsesdato

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig.

Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud.

Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon.

Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Visning

Produktnummer: F39A489E-EEB6-46FB-A1DF-CCE6D0CD5655 Kategori: