Kristiansand-Randesund/Søm

Sukkevannslia 6

Prisantydning
8 250 000 kr
Omkostninger
76 170 kr
Totalpris
8 326 170 kr
P-rom
196 ㎡
Bruksareal
240 ㎡
Antall soverom
6
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig Sukkevannslia 4-10

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

3 prosjekterte og nøkkelferdige eneboliger på Drangsvann. Boligene som skal bygges ligger i 1. byggetrinn (BB2) av et større utbyggingsprosjekt for området, med inntil 2000 boliger og næringsarealer. 2 er allerde solgt, kun 1 igjen.

Tomtene ligger vestvendt, høyt og fritt, og med meget gode solforhold.

De prosjekterte eneboligene vil ha mulighet for utleiedel. Eneboligen er stor og moderne, og tilbyr fantastisk beliggenhet i Sukkevannslia. Boligene inneholder bl.a. 5 soverom, 3 bad og vaskerom. Stor stue med åpent kjøkken. Store vinduer som slipper inn mye naturlig lys, samt stor solrik terrasse over carport. I tillegg er det en fin og flat tomt som kan gi en hyggelig uteplass. Boligene leveres med moderne enstavsgulv i alle rom foruten fliselagt gulv i gang, bad og vaskerom.

Se for øvrig vedlagte leveransebeskrivelse og romskjema i prospekt.

Innhold

Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgaven og i prisliste, er angitt som Bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012).

Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger. Arkitekt har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA.

Arealer Sukkevannslia 6:
BRA: 1.etg = 95,1 m2, 2.etg = 69 m2, u.etg = 76,1 m2. Totalt: 240,2 kvm.
P-rom totalt: 195,7 kvm

Det gjøres oppmerksom på at det kun foreligger skissetegninger
på det aktuelle prosjektet og at det da vil være mulighet for
endringer av arealer i videre prosjektering. Arealene er hentet fra tegninger fra arkitekt.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 200 dager fra datoen Selger melder som oppstartstidspunkt/byggestart. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt tilsvarende. Senest 90 dager før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse. Det tas forbehold om kommunal godkjenning av prosjektet.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Boligene skal oppføres på eiendommene gnr 67, bnr 60, 61 og 62 i Kristiansand kommune. Eiendommene har hver sin eierandel med ideell 1/86 deler i realsameiet gnr 67 bnr 115 i Kristiansand kommune som utgjør et felles gangareal. Det kan bli opprettet flere realsameier i fellesarealer som f.eks. lekeplasser, friområder, stier, stikkveier. Det kan påløpe kostnader knyttet til vedlikehold, brøyting, mv. av fellesarealer.

Det er pliktig medlemskap i Sukkevannslia Velforening. Velforeningen skal ivareta interesser og styrke bomiljøet for beboerne i området. Årlige kostnader for å drifte foreningen, samt å utføre tiltak i området kan tilkomme. Kjøperen plikter å betale sin andel

Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Boligene overleveres i byggerengjort stand. I nyoppførte bygninger må det forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.
Meglers vederlag utgjør kr. 50.000,- pr. enhet.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd.

Beliggenhet

Beliggenhet

Boligene ligger i et nyetablert boligområde med gatetun, felles uteplasser med benker og innholdsrike lekeområder. Sukkevannslia er i gå- og sykkelavstand til det meste i Randesund; natur, badeområder, golfbane, tennis- og fotballbaner, frisbeegolf, skole, barnehage mm. Ved Drangsvann finner du også hengekøyer, grillområder, ballbinge, svevebane, bordtennisbord, klatrestativ, utsiktsplasser og mange turløyper rett i nærheten.

Tomt

Sukkevannslia 6: 363 kvm.

Arealet er ikke eksakt og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling. Arealer som vist over er iht. Seeiendom.no. Eiertomter.

Beskaffenhet:
Oppkjørsel leveres med kjøresterke betongheller i kjørebredde. Øvrig tomt leveres grovplanert slik tomten foreligger i dag. Skråfylling mellom tomtene må påregnes. Uteområde kan leveres ferdig opparbeidet med f.eks. beplantning, steinheller og ferdigplen som tilvalg/ekstra i prosjektet mot tillegg. Ved opparbeidelse av uteområde mm. må den enkelte boligeier følge designveileder for Drangsvann - se vedlagt.

Parkering

Parkeringsplass i carport. Øvrig parkering på egen tomt. Gjesteparkering i området.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan Kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommene ligger i et område som er regulert til boligformål og omfattes av detaljreguleringsplan for Benestad, delfelt Bb2, plan nr 1462 vedtatt 27.09.2017, rev. 19.12.2017. Mindre endringer godkjent 25.09.2020.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig ledningsnett for vann, avløp og overvann via private stikkledninger som vedlikeholdes for eier/sameiets regning frem til påkoblingspunkt. Særskilt avtale/erklæring vil bli tinglyst på eiendommen.

Se avsnitt "Heftelser/tinglyste bestemmelser" for mer informasjon.

Eiendommen får adkomst via offentlig vei.

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Boligen selges fri for pengeheftelser. På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

25.05.2018 doknr. 799896 - Bestemmelse om nettstasjon Rettighetshaver: Agder Energi Nett AS AEN har rett til oppsetting av nettstasjon og nedlegging av kabler i forbindelse med kioskene.

27.09.2019 doknr. 1135031 - Bestemmelser om vann/kloakk, elektriske ledninger/kabler, fiber-/data-/telekabel, gjerde, medlemskap i velforening/huseierforening, spillvann/drensvann/ stikkrenner, byggefrist. Dokumentet omhandler flere bestemmelser. Det fremkommer bl.a. at regulerte fellesareal samt lekeareal i regulert friområde bæres vedlikeholdsutgifter i fellesskap. Det er pliktig medlemskap i områdets velforening. Kommunen har rett til å anlegge og vedlikeholde kloakk-, vann- og gassledninger, telefon og elektriske ledninger og kabler over tomten.

Selger opplyser at det på eiendommen vil bli tinglyst en avtale som gir eiendommene gnr 67, bnr 59-63 i Kristiansand kommune gjensidig rett til å legge og vedlikeholde stikkledninger for vann og avløp over hverandres eiendommer frem til offentlige ledninger. Kopi av avtalen fås ved henvendelse til megler:

02.02.21 doknr. 130465 Bestemmelse om spillvann/drensvann/stikkrenner tinglyst, og kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand kommune. Avtaler gjelder bestemmelse om felles ledninger, adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler. Avtalen gjelder denne registerenheten mfl.

Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Grunnboken for eiendommen samt tinglyste erklæringer er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Odel

Nei

Konsesjon

Ikke aktuelt.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Pris Sukkevannslia 6: 8.250.000,- + omk.

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi. (tomteverdi utgjør kr 3 000 000,- pr tomt, som gir en dokumentavgift på kr 75 000,- pr. tomt). Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,- tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,- Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

I tillegg til ovennevnte må kjøper betale alle tilkoplingsavgifter etter de til enhver tid gjeldende kommunale retningslinjer. Tilkoblingsavgifter vil bli fakturert og sendt kjøper i egen sending fra kommunen. P.t. utgjør tilkoblingsavgift for vann og avløp kr. 25.000,-. Kjøper må også påregne tilkoblingskostnad bredbånd.

Betalingsbetingelser

100.000,- innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Dersom Selger ønsker det, kan han stille garanti iht. bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller Selger fra det tidspunkt § 47 er stilt.

Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folke registrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Øvrige mulige kostnader

Avbestilling:
Dersom forbrukeren avbestiller før det er vedtatt, fastsettes avbestillingsgebyret til 5 % av kontraktsummen inkludert evt. mva. Dersom Kjøper avbestiller etter at igangsettingstillatelse er vedtatt, gjelder Bustadoppføringslovens regler, jfr. §§52 og 53. Kjøper vil være ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet.

Gebyr ved videresalg

Kostnader ved videresalg og navneendring:
Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer.

Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. For at Selger skal godta slik transport må man benytte Selgers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. bufl. § 1b.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever Selgers forutgående samtykke.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Sukkevannslia 6, Prosjektet ligger i dag på gnr 67, bnr: 60, 61 og 62 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr. buofl. § 12. Garantien stilles snarest mulig etter at avtale er inngått.

Dersom Selger ønsker å få utbetalt forskudd, eventuelle delinnbetalinger og resterende del av kjøpesum før hjemmelsovergang, stilles det garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbudsskjema og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt.

Tilvalg / Endringer

Etter signering av kontrakt, vil Selger innkalle kjøper til et oppstartsmøte. Her vil leveransen bli gjennomgått, og det vil bli presentert muligheter for tilvalg og endringer. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Selger har også rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v, jf. Bustadoppføringslova §44. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene.

Alle meldinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.

Selgers rett til endringer

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter.

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Selger tar forbehold om kommunal godkjenning av prosjektet

Visning

Tomtene kan fritt besiktiges og megler er tilgjengelig for visning/presentasjon.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Selger eller bank forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-21-0336

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-21-0336. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Dette salgsprospektet er ikke fullstendig uten:
o              Etasjetegninger
o              Snitt og fasadetegninger
o              Reguleringsplan/bestemmelser
o              Kjøkkentegninger
o              Matrikkelkart
o              Designveileder for Drangsvann
o              Grunnbok og tinglyste erklæringer
o              Bustadoppføringslova

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Tor Even Kristensen, tlf. 48 25 20 12

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Kontakt megler

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig

Tor Even Kristensen

Vis profil
Produktnr: 3055972