Sentrum - Kragerø

Storgata 1

Prisantydning
6 000 000 kr
Omkostninger
151 170 kr
Totalpris
6 151 170 kr
Byggeår
1730
Bruksareal
265 ㎡
Totalt bruksareal
265 ㎡
Tomteareal
125 ㎡
Etasje
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Bygård

Oversikt

Kombinasjonsbygg i hjertet av Kragerø. Gatekjøkken/restaurant, kontorlokaler og leilighet med eksisterende leieavtaler.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Bygget er delt i 3 etasjer, med følgende innhold i hver etasje:

1. etasje: Gatekjøkken/restaurant med tilhørende serveringslokale
2. etasje: Kontorlokaler og fellesrom
3. etasje: Leilighet/bolig.

Oppvarming

Bygget har pt.t kun elektrisk oppvarming.

I følge opplysninger fra feiervesenet har ikke bygget noe fyringsanlegg p.t.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Offentlig kommunikasjon

Det er kort gangavstand til bussterminalen i Kragerø med hyppige avganger som tar deg til Tangen, og herfra er det jevnlig avganger mot Kristiansand, Oslo, m.m. Det er også ca. 30 minutters kjøring til togstasjonen på Neslandsvatn.

Ca. 5 minutters gange fra eiendommen ligger også fergekaia, som gir adkomst til hele den fantastiske skjærgården til Kragerø.

Parkering

Det medfølger ikke parkering til eiendommen.

Beliggenhet

Eiendommen ligger meget sentralt til i bysentrum i Kragerø Kommune og grenser mot Torvet, selve hjertet i sentrum av Kragerø. Det er meget kort gangavstand til de fleste servicefunksjoner som sentrum, skoleanlegg, dagligvareforretninger, svømmehall mm

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 1/6-1970 og dette gjelder en ombygging som var omsøkt/godkjent i 1969.

Utover dette foreligger det ingen brukstillatelser/ferdigattester på resten av bygget, basert på informasjon mottatt fra Kragerø kommune.

Tegninger av leiligheten i byggets 3 etasje, med tilhørende loft, samt mindre fasadeendringer ble sendt inn til kommunen med reviderte tegninger i februar 1993. Tegninger ligger vedlagt salgsoppgaven.

Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er vist som "sentrumsformål" i kommunedelplanen for Kragerø sentrum. Sentrumsformål i planen beskrives følgende:

"2.1. Sentrumsformål
a. Sentrumsformål omfatter forretninger, offentlig og privat tjenesteyting, boligbebyggelse herunder nødvendig grøntareal og ellers funksjoner som naturlig hører i et sentrumsområde.
b. Det skal ikke etableres boliger i gateplan mot Kirkegata (gnr 32 bnr 118 unntatt), Storgata, Rådhusgata, P.A. Heuchs gate, Torvgata og Ytre Strandvei.
c. Innenfor sentrumsområdene S4 og S15 tillates ikke områdene gjenbygget eller disponert på en slik måte at det vanskeliggjør mulighetene for fri allmenn ferdsel på strandpromenaden."

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3814/32/82:
17.01.1888 - Dokumentnr: 900001 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
BESTEMMELSER OM OVERDRAGELSE AV KONTRAKTEN
MED FLERE BESTEMMELSER
Dette er den originale festeavtalen mellom Kragerø kommune som grunneier, og fester av tomten.
----------
Diverse påtegning
GRUNNAVGIFTEN SLETTET: 16 07 1943
Bekreftelse på at festeavgiften ble innfridd i 1943.

Kommentar konsesjon

Kragerø kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, som megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.
Kjøper er selv ansvarlig for evt. konsesjon.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum: kr 150.000,-
Tinglysning av skjøte: kr 585,-
Tinglysning av pantedokument kr 585,-
 
Sum omkostninger: kr 151 170,-
 
Regnestykker forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatt er inkludert i kommunale avgifter

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Området består av en blanding av boliger, næringslokaler og kombinasjonslokaler med næring på bakkeplan og bolig i øvrige etasjer.

Standard

Bygget holder normal standard, og det er varierende behov for oppgraderinger av eiendommen.

Det er utarbeidet en tilstandsrapport som beskriver alle 3 etasjene, og denne ligger vedlagt salgsoppgaven, og interessenter oppfordres til å sette seg nøye inn i rapportens innhold.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3814/32/82:
17.01.1888 - Dokumentnr: 900001 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
BESTEMMELSER OM OVERDRAGELSE AV KONTRAKTEN
MED FLERE BESTEMMELSER
Dette er den originale festeavtalen mellom Kragerø kommune som grunneier, og fester av tomten.
----------
Diverse påtegning
GRUNNAVGIFTEN SLETTET: 16 07 1943
Bekreftelse på at festeavgiften ble innfridd i 1943.

Info kommunale avgifter

inkluderer eiendomsskatt, abonnementsgebyr vann og kloakk, a-konto 348m3 vann og avløp.
Deler av de kommunale avgiften er forbruksbasert med tanke på vann og avløp, så faktisk kostnad vil kunne variere.

Byggemåte

Eiendommen er bebygd med et bygg over 3 etasjer, og brukes som en kombinasjon av restaurant/gatekjøkken, kontorer, og leilighet.

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Ramberg takst den 12.04.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Ramberg Takst v/Knut Ramberg ble kontaktet av Ulf Moen for å utføre en tilstandsrapport med arealmåling og verdi av bygård med adresse Storgata 1 i Kragerø Kommune. Alle arealer tilgjengelig på befaringsdagen og er således med i denne rapport. Det er en del punkter som har fått TG: 2 og TG: 3. En tar ikke disse enkelt vis her men viser til rapportens underpunkter og det er svært viktig at man leser disse nøye og ikke bare konklusjonen. Det er i strukturen i rapporten valgt en hoveddel, det er 1 etasje og her tar man med utvendige forhold og hovedelementene på innvendige forhold. Det er kontorer i 2 etasje og leilighet i 3 etasje, her er det omtalt og gitt TG på elementer som bare vedrører leilighetene direkte. De elementene som det er valgt omtalt og gitt TG på hoveddelen og som forså vit også vedrører leilighetene er f.eks - trapper i trapperom, radon, alle utvendige forhold og alle tomteforhold. Vær også oppmerksom på at det på en trebygning med en såpas høy alder kan det være skjulte feil og mangler som ikke er visuelt synlig, men som blir synlig ved destruktive tiltak. Det er generelt ukjent brann og lydforebyggende tiltak i selve bygården, det er også ukjent brannforebyggende tiltak mot nabo bygård. Dette er en bygård/hus som i dag er delt inn i restaurant/næringsdel i 1 etasje, kontorer i 2 etasje og leilighet i 3 etasje. Generelt så fremstår bygget med noe avvik og etterslep på vedlikehold, vurdering av byggets vedlikeholdsnivå og standard er også avhengig av ønsket bruk og standard man ønske å "legge" seg på.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

1. etasje, restaurant

TG3 / store eller alvorlige avvik
Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom 2

TG2 / avvik som kan kreve tiltak
Utvendig > Veggkonstruksjon
Utvendig > Dører
Innvendig > Overflater
Innvendig > Innvendige trapper
Innvendig > Innvendige dører

TG2 / avvik som ikke krever umiddelbare tiltak
Utvendig > Nedløp og beslag
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Utvendig > Vinduer
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Kjøkken > Overflater og innredning > Storkjøkke/vask
Tekniske installasjoner > Vannledninger
Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Tomteforhold > Drenering
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger

2. etasje, kontor

TG IU / konstruksjoner som ikke er undersøkt
Tekniske installasjoner > Andre installasjoner

TG3 / store eller alvorlige avvik
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom

TG2 / avvik som kan kreve tiltak
Innvendig > Overflater
Spesialrom > Teknisk anlegg > Toalettrom
Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg

TG2 / avvik som ikke krever umiddelbare tiltak
Utvendig > Vinduer
Utvendig > Dører
Innvendig > Innvendige dører
Tekniske installasjoner > Vannledninger
Tekniske installasjoner > Avløpsrør

3. etasje, leilighet

TG3 / store eller alvorlige avvik
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Våtrom > Generell > Bad/vaskerom
Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken

TG2 / avvik som kan kreve tiltak
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Innvendig > Overflater
Innvendig > Innvendige trapper
Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken
Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg

TG2 / avvik som ikke krever umiddelbare tiltak
Utvendig > Vinduer
Utvendig > Dører
Innvendig > Innvendige dører
Tekniske installasjoner > Vannledninger
Tekniske installasjoner > Avløpsrør

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vern/SEFRAK

Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no. 
Produktnummer: 6DD6236F-2F17-4EC2-AC68-ED4CCB836E85 Kategori: