Arendal

Stoaveien 13

Prisantydning
10 000 000 kr
Totalpris
10 000 000 kr
Eierform
Aksje
Eiendomstype
Industri

Oversikt

Arendal - Salg av næringstomt på Stoa på 5 mål.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Off. Tilkoblingsavgift etter gjeldene satser. Se Arendal kommune sine hjemmesider.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Næring, tilhører Reguleringsbestemmelser or Stoa Næringsområde,
søndre og nordre del, datert 24.08.2000. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge
fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/433/386:
10.08.2022 - Dokumentnr: 874539 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


14.05.2021 - Dokumentnr: 573819 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:433 Bnr:182
Elektronisk innsendt


Nøkkelinformasjon

Diverse

Eiendommen Stoaveien 11 skal også selges. Kjøperen av Stoaveien 11 vil få fortrinnsrett til å kjøpe denne tomten. Så snart det er avklart at kjøper av Stoaveien 11 ikke vil kjøpe tomten i Stoaveien 13, så vil vi sette i gang en budprosess med interessentene som har registret seg.
Eier har mottatt nabovarsel om utbygging av Stoaveien 7. (lite eller ingen betydning for denne eiendommen).

I forbindelse med salg av tomten i Stoaveien 13 så har Kople som er leverandør av lynladere, funnet denne tomten svært interessant for å etablere
et mindre anlegg i tomtens sørvestlige del. Dette fordi de opplever tomten som meget sentralt beliggende. Nåværende eier har inngått en avtale med
Kople som etablering av dette anlegget. Avtalen er gjort med forbehold om at kjøperen av denne tomten godkjenner denne. For tomteeier er en
slik etablering uten kostnader og inntekten er 2,5% av brutto omsetning (ekskl. mva. og bankgebyrer ved ladingen). En avtale er over 20 år og estimert andel til tomteeier er kr. 2,5 mill. over en slik periode. Arealet som medgår utenom P-plassene (som er der uansett) oppleves som ubetydelig. Tegninger over anlegget ligger vedlagt i prospektet og selve avtalen kan oversendes etter avtale med megler.

Salg av eiendomsselskapet Stoaveien 13 AS - Orgnr. 927 357 518. Gnr. 433 Bnr. 386 i Arendal kommune hvor eiendommen er eneste vesentlige aktiva.
Selger søker å selge 100% av aksjene i selskapet
Stoaveien 13 AS - Org.nr. 927 357 518.
Selskapet er ett SPV selskap som eier eiendommen Gnr:
433 Bnr: 386 i Arendal kommune.

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Salgsoppgaven i sin helhet
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/433/386:
10.08.2022 - Dokumentnr: 874539 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


14.05.2021 - Dokumentnr: 573819 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:433 Bnr:182
Elektronisk innsendt


Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget.
Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning.

Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle:
Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8
Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.
Avhendingsloven §4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse.

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & Contra
Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr. overtakelsesdato

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig.

Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud.

Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon.

Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Tilbud på lånefinansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Visning

Produktnummer: 97895638-3459-407B-8B20-6E473AE0A3DA Kategori: