Arendal

Stoaveien 11

Prisantydning
65 000 000 kr
Totalpris
65 000 000 kr
Byggeår
1996
Tomteareal
15 791 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Kombinasjonslokale

Oversikt

Salg av næringseiendom på Stoa med ca.16 mål tomt

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

1.etg: Inngangsparti til administrasjon med kontorer og møterom.
Trykkerihall, verksted, reprorom, fargerom, serverrom, papirlagerom, pakkerom/lager, lager og distribusjonslager.
2.etg. Gang, teknisk rom, kontor, garderobe, spiserom, møterom og garderober med bad/dusj.
Stort utvendig telt til lagring på tomten (tilhører leietager)

NYBYGG:
1.etg: Nytt påbygd terminalbygg med kontorfasiliteter, møterom m.m. og stor lagerhall

Fra 1986 til 2022. Se plantegning i vedlegg med de forskjellige byggeår på byggene.

Oppvarming

Elektrisk/ Brønn-jord varme (nybygget)/ Solcellepanel (trykkeridelen).

Beliggenhet

Parkering

Stor parkeringsplass med 43 oppmerkede plasser.

Beliggenhet

Meget sentral beliggenhet på Stoa Industriområde med 10 min kjøring til Arendal sentrum.
Kort vei ut til E-18 med motorvei både til Tvedestrand og Kristiansand.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Ferdigattest foreligger på følgende: Oppføring av lagerhall 01.02.2017. Tilbygg produksjonshall 09.03.2004. Anlegg av parkeringsplass 02.02.2011.
Midlertidig brukstillatelse på tilbygg 27.10.1995. Ferdigattest foreligger på følgende:
Oppføring av lagerhall 01.02.2017.
Tilbygg produksjonshall 09.03.2004.
Anlegg av parkeringsplass 02.02.2011.
Midlertidig brukstillatelse på tilbygg 27.10.1995.
Lagertilbygget med kontorfløy (terminalbygg) 22.12.2022.

Vei, vann og avløp

Off.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Næring, tilhører Reguleringsbestemmelser or Stoa Næringsområde, søndre og nordre del, datert 24.08.2000. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/433/182:
24.04.2007 - Dokumentnr: 347091 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Med flere bestemmelser


04.03.1985 - Dokumentnr: 1950 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:433 Bnr:2


23.06.2011 - Dokumentnr: 485764 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:433 Bnr:375


01.01.2020 - Dokumentnr: 218830 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:433 Bnr:182


14.05.2021 - Dokumentnr: 573819 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:433 Bnr:386
Elektronisk innsendt


Info energiklasse

Kontordelen i nybygget (BRA 104 m2) er energimerket B. Øvrige deler av eiendommen er ikke energimerket.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Eiendomsverdi
Kr. 65.000.000,- (Prisantydning)
Ingen dokumentavgift på kjøp av AS

Nøkkelinformasjon

Standard

Bygget er godt vedlikeholdt i forhold til alder på de forskjellige byggene.

Renovert

2022

Diverse

Alt av utstyr eies av leietagerne og følger ikke med i handelen.
Eier har mottatt nabovarsel om utbygging av Stoaveien 7. (ingen betydning for denne eiendommen).
Naboeiendommen Stoaveien 13 (tomt) skal også selges. Kjøperen av Stoaveien 11 vil få fortrinnsrett til å kjøpe denne tomten. Så snart det er avklart at kjøper av Stoaveien 11 ikke vil kjøpe denne tomten i Stoaveien 13, så vil vi sette i gang en budprosess med interessentene som har registret seg.

I forbindelse med salg av tomten i Stoaveien 13 så har Kople som er leverandør av lynladere, funnet denne tomten svært interessant for å etablere
et mindre anlegg i tomtens sørvestlige del. Dette fordi de opplever tomten som meget sentralt beliggende. Nåværende eier har inngått en avtale med
Kople som etablering av dette anlegget. Avtalen er gjort med forbehold om at kjøperen av denne tomten godkjenner denne. For tomteeier er en
slik etablering uten kostnader og inntekten er 2,5% av brutto omsetning (ekskl. mva. og bankgebyrer ved ladingen). En avtale er over 20 år og estimert andel til tomteeier er kr. 2,5 mill. over en slik periode. Arealet som medgår utenom P-plassene (som er der uansett) oppleves som ubetydelig. Tegninger over anlegget ligger vedlagt i prospektet og selve avtalen kan oversendes etter avtale med megler.

Det er nylig montert 380 solcellepaneler (646 m2) over 3 takflater. Solcelleanlegget og alt av maskiner/utstyr/inventar eies av leietakerne og følger ikke med i handelen. Selv om dette ikke er eksplisitt uttrykt i leieavtalen så inngår også takflatene i leieforholdet mellom utleier og største leietaker.
Det er installert 6 normalladere (av merket Zaptec med Kople som leverandør) på eiendommen til bruk for leietakerne og deres ansatte.

Vedlegg salgsoppgave

Før innleggelse av bud må salgsoppgaven og følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/433/182:
24.04.2007 - Dokumentnr: 347091 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Med flere bestemmelser


04.03.1985 - Dokumentnr: 1950 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:433 Bnr:2


23.06.2011 - Dokumentnr: 485764 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:433 Bnr:375


01.01.2020 - Dokumentnr: 218830 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:433 Bnr:182


14.05.2021 - Dokumentnr: 573819 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:433 Bnr:386
Elektronisk innsendt


Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget.
Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning.

Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle:
Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8
Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.
Avhendingsloven §4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse.

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & Contra
Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr. overtakelsesdato

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig.

Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud.

Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon.

Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Tilbud på lånefinansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Forsikringsselskap

Eiendommen er forsikret i Gjensidige med årlig premie på kr. 43.513 ,- pr. 2022.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Visning

Produktnummer: 3242012A-FB22-4A57-B0B6-965200B3A20B Kategori: