Birkenes

Skrerosveien 181,183, 185, 187

Prisantydning
650 000 kr
Omkostninger
32 120 kr
Totalpris
682 120 kr
Formuesverdi
10 000 kr
Tomteareal
3 880 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidstomt

Oversikt

4 frittliggende hyttetomter selges samlet - Fradelt med formål "Fritidsbolig" - Solrikt - Tinglyst parkering og båtplass

Beliggenhet

Beliggenhet

Tomtene ligger i landlige og fredelige omgivelser på Skreros ca. 100m fra Oggevann.
Området byr på flotte turomåder, ski- og lysløype på vinteren, spredt bebyggelse og gårdsbruk i området.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Ingen infrastruktur uarbeidet.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1976/479-1/37 Jordskifte, 29.01.1976
Gjelder denne registerenheten med flere


1980/633-1/37 Jordskifte, 29.01.1980
Gjelder denne registerenheten med flere


Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.


Rettigheter som følger eiendommen:
2008/769615-1/200 Bestemmelse om parkering, 23.09.2008
Rettighetshaver:Knr:4216 Gnr:157 Bnr:39
Rettighetshaver:Knr:4216 Gnr:157 Bnr:71
Rettighetshaver:Knr:4216 Gnr:157 Bnr:72
Rettighetshaver:Knr:4216 Gnr:157 Bnr:73
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om båtplass
Bestemmelse om vannrett
Med flere bestemmelser

Denne erklæringen sier at eiere og fremtidigere eiere av gnr. 157, bnr. 39, 71 ,72 og 73 har rett til parkering, adkomst og båtplass ihht. kart.
Tomtene skal også ha rett til brønn.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Omkostninger
16 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 650 000,-))
11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

32 120,- (Omkostninger totalt)

682 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Nøkkelinformasjon

Diverse

Tomtene har tinglyste parkeringsplasser på naboeiendommen. Det ligger kart i vedleggene bakerst som viser dette.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Servitutter

Heftelser som følger eiendommen:

1976/479-1/37 Jordskifte, 29.01.1976
Gjelder denne registerenheten med flere


1980/633-1/37 Jordskifte, 29.01.1980
Gjelder denne registerenheten med flere


Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.


Rettigheter som følger eiendommen:
2008/769615-1/200 Bestemmelse om parkering, 23.09.2008
Rettighetshaver:Knr:4216 Gnr:157 Bnr:39
Rettighetshaver:Knr:4216 Gnr:157 Bnr:71
Rettighetshaver:Knr:4216 Gnr:157 Bnr:72
Rettighetshaver:Knr:4216 Gnr:157 Bnr:73
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om båtplass
Bestemmelse om vannrett
Med flere bestemmelser

Denne erklæringen sier at eiere og fremtidigere eiere av gnr. 157, bnr. 39, 71 ,72 og 73 har rett til parkering, adkomst og båtplass ihht. kart.
Tomtene skal også ha rett til brønn.

Vilkår og betingelser

Dødbo

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Oppgjør (Kr.9 900)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Tilrettelegging (Kr.18 000)
Provisjon (forutsatt salgssum: 650 000,-) (Kr.45 000)
Totalt kr. (Kr.73 485)

Visning

Produktnr: 65B642F6-26B3-4208-B71E-264605E0FF6F Kategori: