Farsund

Skeibrok

Prisantydning
690 000 kr
Omkostninger
32 920 kr
Totalpris
722 920 kr
Tomteareal
1 536 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Boligtomt

Oversikt

Om eiendommen

Solrik tomt med utsikt og godkjente bygningstegninger.

Om eiendommen

Byggeår og byggemåte

Ubebygd

Diverse

I matrikkelutskriften fremkommer det informasjon om kulturminner. Kulturminnene ligger i omkringliggende arealet, og ikke på selve eiendommen. Se dokumentasjon i prospekt.

Det foreligger godkjente tegninger for oppføring av en bolig i 2 etasjer med et bebygd areal på 171,2 kvm. Samlet BRA -317,2 kvm.
På situasjonskartet er det tegnet inn garasje. Det er ikke lagt ved tegninger ved oppføring av garasje på eiendommen ved søknad om dispensasjon.

Vi gjør oppmerksom på:
Dispensasjonen for plankravet som ble gitt 18.2.2018, med fornyet dispensasjon 15/09-2021 har en varighet på 3 år; dvs at boligen må være omsøkt og faktisk igangsatt innen 15.09.2024. Den gitte dispensasjonen gjelder for de boligtegningene og situasjonsplanen som var vedlagt dispensasjonssøknaden. Det kan evt. søkes ny dispensasjon fra plankravet. Det måogså søkes ny dispensasjon dersom boligen får annen
størrelse og utforming enn det som lå til grunn for dispensasjonssøknaden.

Det bemerkes at det må en arkeologisk registrering på tomten før byggetillatelse kan gis.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Farsund:
Følg Fylkesvei 43 utover mot Vanse. Kjør igjennom Vanse sentrum. Følg skilting mot Lista Flystasjon. Etter ca. 4 km, ta til høyre i Orekrysset. Følg veien helt inn til skilt mot Nordberg fort Kjør inn til Nordberg Fort og litt innover. Tomten ligger på høyre side og er merket med salgsplakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Flott og idyllisk beliggende eiendom med kort avstand til sjøen og Listalandet. Eiendommen er omkranset av flott natur, med fjell og daler på den ene siden, og havet på den andre siden. Eiendommen ligger fritt og har flotte turområdet i nærheten av eiendommen., både til fots og på sykke. Det går turløyper bl.a. til Lista Fyr, Varnes Fort, Borhaug og Snekkestø.
Eiendommen ligger sørøstvendt og har sol fra tidlig morgen til sent på kvelden.

Tomt

Areal: 1 536 kvm, Eierform: Eiet tomt
Naturtomt klar til opparbeidelse. Tomten ligger solrikt til med utsikt mot havet og Listalandskapet.

Parkering

På egen grunn.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til spredt bolig SB38-5/ Sikringssone flyplass (høydebegrensing på bygg og anlegg H130-3, og tilhører Kommunedelplan for Farsund-Lista 2018-2028. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Offentlig vei.
Boligtomten må tilknyttes offentlig vann og avløp. Påkoblingspunkt like ved avkjørselen til Nordberg Fort. Tilkoblingspunktet er like ved avkjørselen til Nordberg Fort. Tiltakshaver må selv dekke alle utgifter i forbindelse med tilkoblingen i tillegg til tilknytningsavgiften til kommunen for både vann og kloakk.

Eier av den fradelte boligtomten har gjerdeplikt i grense mot areal som beites/kan bli beitet. (Landbruksutvalgets vilkår)

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

I grunnboken som ligger vedlagt i prospektet er det tinglyst følgende


1894/900060-1/40  Erklæring/avtale   IKKE INNHENTET
02.08.1894 
Rettighetshaver:KYSTVERKET  
Org.nr: 874783242
Rettighetshaver:VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE  
Org.nr: 960895827
Forpliktelser vedr. havneanlegget ved Jøllestø før og etter at arbeidet med den er ferdig.
Rettighetshaver rettet pga kommune-og regionsreformen. 21.11.2019
Overført fra: 4206-86/5
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1962/1319-1/40  Jordskifte  
28.11.1962 
Grensegangssak holdt 10.07.62
Overført fra: 4206-86/5
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1976/434-1/40  Jordskifte  
06.02.1976 
Grensegangssak på gnr 86, Skeibrok
Overført fra: 4206-86/5
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1996/59-2/40  Bestemmelse iflg. skjøte  
05.01.1996 
rettighetshaver:Knr:1003 Gnr:86 Bnr:33  
rettighetshaver:Knr:4206 Gnr:86 Bnr:28  
Bestemmelse om veg
Overført fra: 4206-86/5
Gjelder denne registerenheten med flere

2016/106977-1/200  Erklæring/avtale  
05.02.2016 
rettighetshaver:Knr:4206 Gnr:86 Bnr:29  
Bestemmelse om spredegrøft
Overført fra: 4206-86/5
Gjelder denne registerenheten med flere

Ved fradeling av eiendom vil heftelser fra fraskilte eiendom medfølge. Flere av de overnevnte heftelsene har ikke noe å si for eiendommen. Konferer megler for en gjennomgan. Heftelsene ligger ved i prospektet.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen

Odel

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

690 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 199,50 (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 690 000,-)) 32 919,50 (Omkostninger totalt) 722 919,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Offentlige avgifter fastsettes når boligen er ferdigstilt.
Påkoblingsavgift vil påfalle kjøper.

Eiendomsskatt

Ingen avgift registrert pr. 2020. For 2021 vil avgiften bli kr. 400,-.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Skeibrok, Gnr. 86 Bnr. 54 i Farsund kommune.

Boligtype

Boligtomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 73.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-20-0037

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-20-0037. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Provisjon (forutsatt salgssum: 690 000,-) (Kr.35 000) Digital Markedspakke Synlig (Kr.3 990) Synlig (Kr.3 990) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.13 150) Totalt kr. (Kr.63 815)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3038313