Vennesla

Sentrumsvegen 1, 1. etg.

Prisantydning
3 950 000 kr
Totalpris
3 950 000 kr
Byggeår
2005
Tomteareal
1 432 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Kontor

Oversikt

Om eiendommen

Vennesla - Sentrumsgården - Pen kontorseksjon på 285 m2 - Godt med parkeringsplasser.

Om eiendommen

Innhold

1.etg:
Inngang, spiserom/kjøkken, åpen kontorløsning med egen inngang (utleid).
Egen enhet med venterom, wc, kontor og lager (velv). Utgang til veranda.
Kontorenhet: Gang, 6 cellekontorer, lager(safe), wc og teknisk. Utgang til veranda fra et av kontorene.
U.etg.
2 boder og felles forsamlingsrom for sameiet og vent.rom.

Oppvarming

Elektrisk

Beliggenhet

Parkering

6 parkeringsplasser medfølger seksjonen.

Beliggenhet

Sentral beliggenhet i Vennesla sentrum. Gangavstand til alle fasiliteter og butikktyper.
Stor kommunal parkeringsplass like ved.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen, men midlertidig brukstillatelse datert 07.06.2005. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er bygge meldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Reguleringsplan

Eiendommen tilhører reguleringsplan for Vennesla Sentrum 2001, datert 14.06.06. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4223/6/301/9:
07.06.1988 - Dokumentnr: 102182 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold
Gjelder vei og trappeadkomst til off. prkplass på bnr. 955
Overført fra: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:301
Gjelder denne registerenheten med flere


12.07.2005 - Dokumentnr: 12145 - Erklæring/avtale
Denne seksjon har tilleggsdel - bygning.
Gjelder denne registerenheten med flere


12.07.2005 - Dokumentnr: 12145 - Erklæring/avtale
Denne seksjon har tilleggsdel - areal.


04.10.2023 - Dokumentnr: 1085983 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


12.07.2005 - Dokumentnr: 12145 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 9
Formål: Næring
Sameiebrøk: 271/791


Info energiklasse

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Omkostninger kjøper

3 950 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
98 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 950 000,-))

99 920,- (Omkostninger totalt)

4 049 920,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Standard

Renovert i 2007.

Diverse

2 store boder i u.etg

BTA ca. 285 m2 i.flg. matrikkel mottatt fra Vennesla kommune.

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4223/6/301/9:
07.06.1988 - Dokumentnr: 102182 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold
Gjelder vei og trappeadkomst til off. prkplass på bnr. 955
Overført fra: Knr:4223 Gnr:6 Bnr:301
Gjelder denne registerenheten med flere


12.07.2005 - Dokumentnr: 12145 - Erklæring/avtale
Denne seksjon har tilleggsdel - bygning.
Gjelder denne registerenheten med flere


12.07.2005 - Dokumentnr: 12145 - Erklæring/avtale
Denne seksjon har tilleggsdel - areal.


04.10.2023 - Dokumentnr: 1085983 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


12.07.2005 - Dokumentnr: 12145 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 9
Formål: Næring
Sameiebrøk: 271/791


Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget.
Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning.

Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle:
Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8
Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.
Avhendingsloven §4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse.

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & Contra
Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr. overtakelsesdato

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig.

Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud.

Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon.

Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Tilbud på lånefinansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.
Produktnr: C12DD2CD-8A65-40A8-92DF-6D556A54DF9F