Lyngdal

Moislia boligfelt

Prisantydning
590 000 kr
Omkostninger
15 920 kr
Totalpris
605 920 kr
Tomteareal
1 000 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Om eiendommen

Solrike utsiktstomter i Kvås. Priser: fra kr 590.000 - 800.000.

Beliggenhet

Adkomst

Like nord for Kvås barneskole tar man av fra Rv-43 til høgre og kjører inn i boligfeltet. Feltet sees tydelig fra veien. Det er ca. 12 km nord for E-39 på Rom oppover Kvåsdalen.

Skolekrets

Kvås skole

Beliggenhet

Moislia boligfelt ligger i Kvåsdalen, ca. 14-15 km nord for Lyngdal sentrum.
Tomtene ligger sør-vest vendt og solrikt til med utsikt utover dalen.
Barneskole og sambrukshus ligger like ved boligfeltet, og nærmeste barnehage ligger bare 4-500 m unna.
Utbygger av tomtefeltet er Sørlandshytta AS som er et selskap under Birkeland Bruk.
Se utfyllende opplysninger i salgsoppgave som kan lastes ned fra denne siden eller ta kontakt med megler.

Tomt nr. 3 er ikke for salg. Tomt nr. 1, 7, 9, 10, 11, 13, 14 er SOLGT.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Vei, vann, kloakk og fiberkabel er fremført inn til tomtegrense.

Reguleringsplan

Tomtene er regulert til boligtomter.
Detaljreguleringsplan for boliger, idrettsanlegg, sambrukshus og skole på Moi i Kvås, Lyngdal kommune er inntatt i salgsoppgaven.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Følgende servitutter vil bli tinglyst:
Diverse bestemmeleser tinglyses på alle tomtene (se vedlegg 3 til utbyggingsavtale).
Tomt nr. 12 har felles adkomstvei med tomt nr. 11, og har også veirett over østre del av tomt nr. 11.
Tomt nr. 15 har tinglyst rett til privat vei over hovedbruket like nord for tomten.

Kopi av grunnboksblad for bnr. 35 som tomtene skal utskilles fra kan fåes hos megler.

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.

Kommentar konsesjon

Eiendommen er ubebygd og egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne egenerklæringen før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger. 

Økonomi

Omkostninger kjøper

I tillegg til kjøpesum vil det påløpe følgende kostnader ved kjøp: Dokument avgift: 2,5 % av kjøpesum, Tinglysningsgebyr skjøte: kr. 585,-, Tinglysningsgebyr pr. pantedok: kr. 585,-.

Kjøpers totale kostnader ved kjøp av f.eks. tomt nr. 8:

590 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
14 750,- (Dokumentavgift)

585,- (Tingl.gebyr pantedokument)

585,- (Tingl.gebyr skjøte)

15 920,- (Omkostninger totalt)

605 920,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Info eiendomsskatt

Lyngdal kommune har ikke eiendomsskatt pr. nå.

Nøkkelinformasjon

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: FYLL INN

Diverse

Det er 4 usolgte tomter. Alle tomtene er grovplanert og byggeklare. Tomtene overtaes slik de fremstår ved visning, og alt av resterende tomtearbeid må bekostes av kjøper. De fleste tomtene er planert ganske flate og har grei adkomst fra hovedveien i feltet.
Tomtene blir levert med vann og kloakk, samt fiberkabel inn til tomten.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Servitutter

Følgende servitutter vil bli tinglyst:
Diverse bestemmeleser tinglyses på alle tomtene (se vedlegg 3 til utbyggingsavtale).
Tomt nr. 12 har felles adkomstvei med tomt nr. 11, og har også veirett over østre del av tomt nr. 11.
Tomt nr. 15 har tinglyst rett til privat vei over hovedbruket like nord for tomten.

Kopi av grunnboksblad for bnr. 35 som tomtene skal utskilles fra kan fåes hos megler.

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.

Info kommunale avgifter

Kjøper må betale tilknyttingsgebyr for vann og kloakk til kommunen. Engangsgebyr: Kr 15.000,- inkl. mva for vann og kr 15.000,- inkl. mva for kloakkavløp. (2020). Når boligen tas i bruk vil standard vann- og avløpsavgift og renovasjon, evt. feiing påløpe.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Sørmegleren anbefaler boligkjøperforsikring fra Help Forsikring AS. Dette er en rettshjelpsforsikring, som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen inkluderer skadetakst, og har ingen egenandel. Mer informasjon kan fås av megler.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.
Produktnr: 02CC9966-9319-4A9D-9E75-762552D612ED