Kristiansand

Mjåvannsvegen 41, snr. 4

Byggeår
1990
Tomteareal
2 469 ㎡
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Lager

Oversikt

Mjåvann - Renovert seksjonert lager på ca. 280 m2

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Lagerhall med kjøreport.

Beliggenhet

Parkering

Hele tomten er fellesareal.

Beliggenhet

Eiendommen er sentralt beliggende i Mjåvann næringsområde, ca. 8 km vest for Kristiansand sentrum. Etablert og populært industriområde med flere anerkjente aktører. Området er i sterkt vekst. Området har fått egen avkjøring fra den nylig åpnede motorveien mellom Kristiansand og Søgne/Mandal.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 09.10.1990. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er bygge meldt eller godkjent

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område som er regulert til industri/ lager i henhold til reguleringsplan for Mjåvann Industriområde, vedtatt 26/11-1986.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/613/61/4:
28.04.2008 - Dokumentnr: 340423 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:613 Bnr:71
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4204 Gnr:613 Bnr:61
Gjelder denne registerenheten med flere


28.04.2008 - Dokumentnr: 340423 - Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:613 Bnr:61
Gjelder denne registerenheten med flere


07.02.2023 - Dokumentnr: 136072 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 4
Formål: Næring
Sameiebrøk: 9/33


Info energiklasse

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått

Nøkkelinformasjon

Standard

- Nye porter fra Hermann med kraftige motorer, høyde 4,5 meter
- Nytt taktekke
- blikk rundt 3 av sidene , samt takrenner
- Opplegg for vann og kloakk i hver seksjon
- Nytt elektrisk anlegg med skap i hver seksjon
- Led-lys inne og over portene
- Sameie
- p-plasser
- Ca. 7 meter takhøyde
- Romslige lagerseksjoner som skiller seg ut i forhold til kvadratiske form
- Bygget ligger sentralt på Mjåvann i forhold til den nye veien og eksiterende vei inn til Mjåvann
- Skiltmulighet på bygg
- Ekstra ute belysning over porter

Diverse

Seksjonert lagerhall.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/613/61/4:
28.04.2008 - Dokumentnr: 340423 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:613 Bnr:71
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4204 Gnr:613 Bnr:61
Gjelder denne registerenheten med flere


28.04.2008 - Dokumentnr: 340423 - Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:613 Bnr:61
Gjelder denne registerenheten med flere


07.02.2023 - Dokumentnr: 136072 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 4
Formål: Næring
Sameiebrøk: 9/33


Info kommunale avgifter

Offentlige avgifter:
Kr. 4 300 pr. år hvorav eiendomsskatt er kr. 2589,- for 2022

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget.
Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning.

Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle:
Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8
Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.
Avhendingsloven §4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse.

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & Contra
Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr. overtakelsesdato

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig.

Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud.

Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon.

Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Visning

Kontakt megler

Produktnr: F010E8DB-04A4-4053-8A4F-30FED0072423