Farsund

Loshavn

Prisantydning
800 000 kr
Omkostninger
36 470 kr
Totalpris
836 470 kr
Formuesverdi
36 525 kr
Tomteareal
557 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Solrik boligtomt med flott havutsikt i Loshavn. Bud ønskes.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Farsund, kjør ytre vei mot Vanse og ta av til venstre på Lunde mot Eikvåg/Loshavn. Etter vel 3 km ta til høgre mot Loshavn, og følg denne veien ca. 1 km, og tomten ligger da opp til venstre på toppen av en steinmur.

Beliggenhet

Tomten har en solrik beliggenhet i idylliske Loshavn som ligger i havgapet ca. 7 km fra Farsund sentrum. Flott utsikt utover havet. Loshavn har et av de best bevarte trehusmiljøene langs Sørlandskysten, og stedet har en historie med særpreg, spesielt fra den såkalte kapertiden på begynnelsen av 1800-tallet.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Det er kommunal vei frem til tomten.
Det ligger kommunal vannledning frem til tomten i følge selger.
Avløp kan tilkoples et privat felles kloakkanlegg, hvor det ligger en avløpsledning i nærheten av tomten. Tilkoplingsavgiften vil være kr 35.000,-.
Detaljer vedr. det private kloakkanlegget kan fåes hos rørleggerfirma Oskar Nygaard AS.
Det vil være kjøpers ansvar å tilkople tomten til vei, vann og kloakk.

Fra Anders Grimnes har vi mail av 29.06.2022:

"Vedlegger kart som viser vannledningen i området.
Usikker på om det er stikk inn til eiendommen og hvor dette eventuelt ligger.

Når det gjelder avløp kan det kobles til den offentlige ledningen i støa eller til det private fellesanlegget for Loshavn.
Det private fellesanlegget har frem til nå vært driftet av Oskar Nygaard."

Reguleringsplan

I henhold til kommunedelplan for Loshavn-Eikvåg er eiendommen avsatt til Bolig (merket B1 i kart)
Krav om bebyggelsesplan. Utnyttelse: 1 boenhet på inntil 150 m² BRA. Bebyggelsen skal oppføres i 1 etasje, og skal ha møne i byggets lengderetning. Utformingen skal harmoniseres med eksisterende verneverdige bygningsmiljø.

All ny bebyggelse som ikke kan tilfredstille kravet til parkering på egen tomt, skal ha tinglyst parkeringsplass.

Mail fra Jan Hornung, farsund Kommune, 28.06.2022:
"En del av eiendommen er byggeområde for bolig i kommunedelplan for Eikvåg-Loshavn, og det er gitt et plankrav i bestemmelsene. Atkomst må legges til grunn å skulle løses i en plan, eller løsning foreslås i en dispensasjonssøknad fra plankravet. Dersom atkomst skal skje fra nord må det fremlegges dokumentasjon til rett til atkomst over gnr 2 bnr 113 (GR-Eiendom AS). I bestemmelsene til planen er det forutsatt 1 etasjes bebyggelse på tomten. Bygging med loftsetasje vil kreve dispensasjon, men dispensasjon vil uansett kreves fra plankravet. Utforming av bebyggelsen på tomten er sentral i forhold til uthavna Loshavn. Prosjektering arkitektur i forbindelse med byggesak vil jeg legge til grunn må havne i en høy tiltaksklasse som følge av dette. Vi har lite kjennskap til grunnforhold, men i Loshavn er det et uferdig tyskbygd festningsanlegg med tuneller i fjellet der åpninger er gjenstøpt. Jan Fredrik Sundt på landbrukskontoret er godt kjent her. Mulig han kan vite noe om dette. Jeg finner ved et raskt søk i arkivet ikke at det er fremmet byggesøknader på eiendommen."

"Stiplingen for fornminne ( se vedlegg) er relatert til det tyske festningsanlegget som er et nyere tids kulturminne som ligger i kulturminnesøk. Anlegger er ikke fredet, men tilliggende deler på naboeiendommen er regulert til spesialområde bevaring krigsminner. Det er ikke vern eller fredning på den aktuelle eiendommen

Kommunedelplanen er mer enn 10 år, noe som innebærer at det kan reises innsigelse til utnyttelse i planen fra offentlige myndigheter.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Heftelser/servitutter som følger eiendommen:

05.09.1845: Beiterett (dokument er ikke innhentet)
17.11.1960: Elektriske kraftlinjer (dokument er ikke innhentet)
18.01.1965: Bestemmelse om veg (dokument er vedlagt i salgsoppgaven men har ingen betydning for denne tomten)
07.03.1995: Jordskifte - grensegang (dokument kan sees hos megler)

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Økonomi

Omkostninger kjøper

800 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
20 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000,-))
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))

36 470,- (Omkostninger totalt)

836 470,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: FYLL INN

Diverse

Det medfølger ingen parkeringsplasser utenom tomten, og det må anlegges på egen tomt.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Servitutter

Heftelser/servitutter som følger eiendommen:

05.09.1845: Beiterett (dokument er ikke innhentet)
17.11.1960: Elektriske kraftlinjer (dokument er ikke innhentet)
18.01.1965: Bestemmelse om veg (dokument er vedlagt i salgsoppgaven men har ingen betydning for denne tomten)
07.03.1995: Jordskifte - grensegang (dokument kan sees hos megler)

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Info kommunale avgifter

I følge kommunen betales det pr. nå ingen kommunale avgifter.
Ved bygging vil det påløpe vanlige kommunale avgifter og eiendomsskatt, samt vedlikeholdsavgift for det private kloakkanlegget.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Meglers vederlag er avtalt til kr 45 000,00 inkl. mva. i provisjon.
Videre er det avtalt tilrettelegging kr 12.900,-, oppgjør- og visningshonorar kr 7100,-, og annonsering kr 7. 900,- I tillegg belastes selger for direkte utlegg. 
 
Totalt ca. kr 72.900,- inkl. mva.

Visning

Produktnr: E216A3D9-CFA6-47BF-A1D7-D5E757E2E0BA Kategori: