Arendal

Industritoppen 13

Omkostninger
5 850 000 kr
Byggeår
2008
Tomteareal
699 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Kombinasjonslokale

Oversikt

Stoa- Arendal - Påbygd næringsbygg på 268 m2

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Verksted (oppført i 2005).

1.etg:
Verkstedhall med dørport, garderobe med wc og dusj, lager og brakke med lager.

2.etg.
Kontor/spiserom og teknisk rom.

Påbygd del (oppført i 2017).
Verksted med kjøreporter i begge ender. kontor med varmekabler i gulv.

Oppvarming

Elektrisk. Installert 2 varmepumper.

Beliggenhet

Parkering

Asfaltert tomt. Godt med parkeringsplasser.

Beliggenhet

Meget sentralt beliggende i det populære industriområde på Stoa. Godt eksponert bygg fra veien.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 04.12.2014. Ferdigattesten gjelder Smie. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er bygge meldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Off.

Reguleringsplan

Eiendommen tilhører reguleringsbestemmelser
for Stoa Næringsområde, søndre og nordre del, sist endret 21.06.2023. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/433/344:
23.04.2004 - Dokumentnr: 3488 - Urådighet
Kan bare overdras sammen med eiendomsretten til påstående
bygg.


23.04.2004 - Dokumentnr: 3488 - Elektriske kraftlinjer
Med flere bestemmelser


04.02.2004 - Dokumentnr: 951 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:433 Bnr:2


01.01.2020 - Dokumentnr: 1132589 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:433 Bnr:344


Nøkkelinformasjon

Standard

Bra standard produksjonsbygg /lagerbygg. Godt vedlikeholdt i henhold til takstrapport.

Diverse

Foreligger godkjenning av tidligere kontorfløy (må søkes på nytt).
Brakke ikke omsøkt i Arendal kommune som del av bygg.
Mulighet for å installere traverskran i opprinnelig verksted.
Det er ikke installert vent.anlegg og dette vil være kjøpers ansvar.
Noe av lagringsplassen bak står er Arendal kommunes eiendom. (Se kart).

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/433/344:
23.04.2004 - Dokumentnr: 3488 - Urådighet
Kan bare overdras sammen med eiendomsretten til påstående
bygg.


23.04.2004 - Dokumentnr: 3488 - Elektriske kraftlinjer
Med flere bestemmelser


04.02.2004 - Dokumentnr: 951 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:433 Bnr:2


01.01.2020 - Dokumentnr: 1132589 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:433 Bnr:344


Info kommunale avgifter

Herav eiendomsskatt pr år kr. 6 726,-

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget.
Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning.

Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle:
Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8
Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.
Avhendingsloven §4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse.

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & Contra
Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr. overtakelsesdato

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig.

Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud.

Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon.

Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Visning

Kontakt megler

Produktnr: 17A8D5F1-CD46-403B-8CB1-B24DEE6807CC Kategori: