Valle

Furåsen

Prisantydning
650 000 kr
Omkostninger
47 439 kr
Totalpris
697 439 kr
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidstomt

Oversikt

BROKKE PANORAMA! Solrike utsiktstomter i ferdig opparbeidet hyttefelt. Pris fra kr. 600-650.000,- for råtomt

Beliggenhet

Adkomst

Fra Kristiansand kjører man RV9 (Setesdalen). Ca 14 mil fra Kristiansand, etter Rysstad senturm, er det skilt inn til venstre med Brokke. Følge Fv 337 og ta av inn til alpinsenter, ca 4 km. 3 km forbi alpinsenteret så ligger hyttefeltet til høyre på toppen av vegen. Ca 2 timers kjøring fra kristiansand, Grimstad, Arendal og Stavanger (sommer).

Beliggenhet

Hele feltet har svært gode solforhold og utsikt. Langrennsløype Myklevatn - Evardalen - Alpinanlegg starter ved hyttefeltet. Ski inn til Alpinanlegget. Skisesongen starter normalt i november/desember. Om sommeren er det gode muligheter for korte og lange turer i Setesdal vesthei. Muligheter for jakt og fiske. Klatreruter og naturstier er i nærheten. Brokkestøylen kafe er åpen i helg/sesong med matservering . Ligger i hjertet av Setesdal, Kort vei til Rysstad sentrum, ca 1 mil til Valle sentrum, ca 50 min kjøring til Hovden.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Privat via Brokke Vatn og Avlaup. Privat vei.

Reguleringsplan

Regulert til fritidsformål. Reguleringsplan for Furåsen L2 og F6, datert 29.05.09 - rev. 10.11.09. Reguleringsplan fås hos megler. Tillegg for tomt 33 til 39 er reguleringsplan L2A i Kvisle datert 23. februar 2016. Privat vei inn til området. Brokke vann og avlaup leverer vann og kloakk til tomtegrensen.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Det blir samtidig med skjøte tinglyst en bestemmelse om betaling til utvikling av løypenett på minst kr. 1200,- pr. år (indeksregulert).
Det vil bli tinglyst veirett og vedlikeholdsplikt på gnr. 68, bnr. 397 er det tinglyst en erklæring/avtale samt utbyggingsavtale. Samme utbyggingsavtale er tinglyst på gnr. 61, bnr. 32.
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer / avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Kommentar konsesjon

Kjøper må signere på Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved kjøp av tomt.

Økonomi

Omkostninger kjøper

650 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
16 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 650 000,-))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
23 769,- (Oppmåling)
Opparbeidelse av tomten kr. 250.000,- + dok. avgift kr. 6.250,-
47 439,- (Omkostninger totalt)
947 439,- (Totalpris inkl. omkostninger og opparbeidelse)

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Det skal oppføres frittliggende hytter. Bebyggelse og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng. Se regulerinsbestemmelser for mer info.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Denne prospektteksten, med reguleringskart og bestemmelser, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Velforening

Pliktig medlemskap i Vel-forening

Servitutter

Det blir samtidig med skjøte tinglyst en bestemmelse om betaling til utvikling av løypenett på minst kr. 1200,- pr. år (indeksregulert).
Det vil bli tinglyst veirett og vedlikeholdsplikt på gnr. 68, bnr. 397 er det tinglyst en erklæring/avtale samt utbyggingsavtale. Samme utbyggingsavtale er tinglyst på gnr. 61, bnr. 32.
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer / avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Info kommunale avgifter

Hytterenovasjon kr. 2.139,- pr. år

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Boligkjøperforsikring

Sørmegleren anbefaler boligkjøperforsikring fra Help Forsikring AS. Dette er en rettshjelpsforsikring, som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen inkluderer skadetakst, og har ingen egenandel. Mer informasjon kan fås av megler.

Lov om hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll,og må derfor b.l.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Visning

Produktnummer: A884E335-3219-462A-95F1-F38E8B2434A7 Kategori: