Bjønntjønn / Gautefall

Bjønntjønn 179

Prisantydning
590 000 kr
Totalpris
590 000 kr
Tomteareal
1 007 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidstomt

Oversikt

Tomt med flott beliggenhet på Bjønntjønn i Nissedal kommune.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-skilt fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Tomtem ligger i idylliske og naturskjønne omgivelser på Bjønntjønn, rett i underkant av 9 km fra Treungen i Nissedal kommune. Området byr på vakker natur så langt øyet kan se, og meget gode turmuligheter som kan benyttes gjennom hele året. Her finnes 1750 større og mindre vann og innsjøer, og med fiskekort har du tilgang til 22 fiskevann med tilhørende båt og gapahuker.

Vinterstid byr området på flott skiterreng og kilometervis med oppkjørte løyper. Skiføret kan, på snørike vintre, holde seg helt til mai måned. En kort kjøretur unna (ca. 9 minutter) ligger et av Telemarks største skisenter, Gautefall skisenter. Her finner du blant annet en av Norges mest moderne 6-seters ekspressheiser, samt 7 heiser, 16 forskjellige nedfarter og eget langrenn/skiskytteranlegg.

Gautefall Ski Lodge er et utmerket sted å ta med seg sin kjære for en romantisk overnatting, eller moro på after-ski med vennegjengen. Sørmegleren Kragerø har eget utstillingsvindu på Skisenteret, for hyttesalg i Drangedal og omegn. Om våren åpenbarer det seg et unikt turterreng med fine svaberg og glitrende vann. Her finner du utallige merkede stier og over 10 mil med sykkelløyper.

Legg gjerne turen til Himmelriket, Jørundskårheia, Grønnlifjell og Reinsvassnuten. Sistnevnte har flott utsikt i alle retninger på toppen. Sommerstid kan kommunen friste med flere flotte strender og koselige badevann. Det anbefales å ta en tur til Sommarsletta like utenfor Treungen sentrum. I Ilekleiv og Eikholm ligger flotte Jettegryter, Nissedals "naturlige badeland", med naturlige sklier nedover elveleiet og badekulper i jettegrytene.

Dagligvarehandelen kan gjøres på blant annet Coop Prix og Spar i Treungen. I Treungen ligger også bakeri, Bygger'n og stemningsfulle Treungen gjestgiveri. Sistnevnte holder til i et flott hus i jugendstil. Også Z museum er et fint reisemål, hvor du kan vandre gjennom historien og se mange spennende ting fra en annen tid.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritid , tilhører reguleringsplan Bjønntjønn, datert 25.10.2011. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Viser til gjeldende reguleringsbestemmelser hvor det bla. står følgende:
"3 § REGULERINGSFORMÅL
Bebyggelse og anlegg Fritidsbebyggelse - frittliggende
1) Reguleringsområdet omfatter områder for bebyggelse av fritidsboliger FF1 - FF23, Totalt areal = 253,9 daa.
2) For fritidsbebyggelsen i FF16 og FF22 er maksimal utnyttelse BYA=25 %, i FF23 er maksimal utnyttelse BYA =30 % i henhold til TEK § 5-3.
3) For FF1-FF15 og FF17-21 skal hyttene plasseres som vist på plankartet og i samsvar med påle i terrenget. En del av grunnmuren skal falle innenfor nummerert påle satt ut i terrenget. Plasseringen er koordinatbestemt både på kart og i terreng, jf vedlagte koordinatliste. Kommunen kan godkjenne nødvendige tilpassinger. Tillatt bebygd areal er BYA=250 m2 pr tomt.
Der terrenget tillater det, og der kommunen etter ei samla vurdering der nabouttaler skal vektlegges vesentlig, finner å kunne tillate det, kan tomten bebygges med inntil 3 bygg.
Disse kan være 1) fritidsbolig (inntil 200 m2 BRA), 2)anneks/garasje (inntil 50 m2 BRA)
og 3) bod/uthus/ annen uisolert bygning (inntil 20 m2 BRA).
Areal til parkeringsplasser skal ikke inngå i utnyttelsesgraden.
4) Bygninger skal tilpasses landskapet og ha en harmonisk og enhetlig stil for hele området, med dempet og stedtilpasset material og fargebruk. Ved bygging på pilarer skal det kles mellom pilarene. Byggene skal ha en dempet og harmonisk material- og fargebruk, skjemmende farger er ikke tillatt og kan kreves endret. Reflekterende tak-materiale tillates ikke.
5) Maksimal synlig høgde på grunnmur skal være maks 1 meter.
6) For nye fritidsboliger er tillatt høyde inntil 7 meter. Høyda måles i henhold til TEK 10 § 6-2. Bygg med saltak skal ha takvinkel mellom 22 og 38 grader. Pulttak skal ligge i hellningsgradintervall 18 - 38 grader.
7) For nye fritidsboliger er tillatt gesimshøydehøyde for byggets hoveddel (min 50 %) inntil 3,5 meter og tillatt mønehøydehøyde inntil 7 meter. Høyden måles i henhold til TEK 10 § 6-2. Bygg med saltak skal ha takvinkel mellom 22°-38°.
8) Flatehogst er ikke tillatt i byggeområdet.
9) Avstanden mellom hyttene skal være på minimum 8,0 meter i henhold til Plan - og bygningsloven. Hyttene skal plasseres slik at de ikke unødig hindrer utsikt, gir sjenerende innsyn til andre hytter, eller virker forstyrrende i området.
10) Byggegrense til RV 358, senter vei, er regulert til er 30 m.
Byggergrense til senter vei hovedvei innenfor området er 8 meter, for stikkveier er byggegrense 6 meter. Byggegrense er vist i plankartet.
Byggegrense til Bjønntjønn for FF 20 og FF 21 er 25 m. For eksisterende hytte i felt FF 21 går byggegrensen langs hyttas yttervegg mot Bjønntjønn."

Se hele dokumentet i vedlegg til salgsoppgave for mer informasjon.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3822/38/287:
30.08.2006 - Dokumentnr: 407612 - Bestemmelse iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:3822 Gnr:38 Bnr:5
Bestemmelse om årlig fastavgift for disposisjonsrett til fellesareal m.m. Uteglemt registrert. Rettet etter tingl. § 18. 13.03.2017 CBR


24.04.2006 - Dokumentnr: 1535 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3822 Gnr:38 Bnr:116


01.01.2020 - Dokumentnr: 1917740 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0830 Gnr:38 Bnr:287


30.08.2006 - Dokumentnr: 407612 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:3822 Gnr:38 Bnr:116
Rettighet hefter i: Knr:3822 Gnr:38 Bnr:588
Bestemmelse om parkering
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere


Kommentar konsesjon

Nissedal kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer i utgangspunktet boplikt. Denne eiendommen er imidlertid ifølge kommunen registret som fritidseiendom og er fritatt for boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet som bekrefter at eiendommen skal benyttes til fritidsformål. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift kr. 14 750,- (Forutsatt av salgssum på kr. 590 000,-)
Tinglysningsgebyr for skjøte kr. 585,-
Tinglysningsgebyr for pantedokument kr. 585,-

Nøkkelinformasjon

Diverse

Det er lagt opp rør klart til kobling på tomten, rørene er borret gjennom fjellet ca. 50 meter fra nedsiden av tomten.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3822/38/287:
30.08.2006 - Dokumentnr: 407612 - Bestemmelse iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:3822 Gnr:38 Bnr:5
Bestemmelse om årlig fastavgift for disposisjonsrett til fellesareal m.m. Uteglemt registrert. Rettet etter tingl. § 18. 13.03.2017 CBR


24.04.2006 - Dokumentnr: 1535 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3822 Gnr:38 Bnr:116


01.01.2020 - Dokumentnr: 1917740 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0830 Gnr:38 Bnr:287


30.08.2006 - Dokumentnr: 407612 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:3822 Gnr:38 Bnr:116
Rettighet hefter i: Knr:3822 Gnr:38 Bnr:588
Bestemmelse om parkering
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere


Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Visning

Kontakt megler

Produktnr: C40B85C9-70AA-4796-B920-0B49742473F7 Kategori: