Kristiansand-Randesund/Søm

Benestadsløyfen 24

Prisantydning
12 500 000 kr
Omkostninger
101 170 kr
Totalpris
12 601 170 kr
P-rom
268 ㎡
Bruksareal
409 ㎡
Tomteareal
400 ㎡
Antall soverom
7
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Større prosjektert enebolig på flott utsiktstomt | Mulighet for hybel | Garasje | Opptil 7 soverom i hoveddel

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Én prosjektert og nøkkelferdig enebolig på Drangsvann. Boligen som skal bygges ligger i 3. byggetrinn av et større utbyggingsprosjekt for området, med inntil 2000 boliger og næringsarealer.

Boligen tilbyr svært romslig åpen stue-/kjøkkenløsning, flere soverom, garasje, og egen praktikantdel. Eneboligen tilbyr også en solrik takterrasse.

Tomten ligger høyt og fritt, og med meget gode solforhold samt flott utsikt.
Området byr på naturskjønne omgivelser med et rikt utvalg av turområder, tursti samt bademuligheter i Drangsvann like ved.

Innhold

Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgaven og i prisliste, er angitt som Bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012).

Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger. Arkitekt har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA.

Underetasje: BRA 121,9 kvm - 124,5 kvm (areal inkl boder)
Hovedetasje: BRA 91,6 kvm + utv bod og garasje + åpent overbygd BRA
2. etasje:      BRA 127,8 kvm + åpent overbygd BRA

P-ROM
Underetasje: 86 kvm.
Hovedetasje: 76  kvm.
2. etasje: 106 kvm.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 200 dager fra datoen Selger melder som oppstartstidspunkt/byggestart. Oppstart forutsetter at alle forbehold om realisering er avklart innen fristen ovenfor. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt innflyttingspunkt tilsvarende.

Diverse

BESKAFFENHET:
Oppkjørsel: leveres med kjøresterke betongheller i kjørebredde. Øvrig tomt leveres grovplanert slik tomten foreligger i dag. Skråfylling mellom tomtene må regnes med. Uteområdet kan leveres ferdig opparbeidet med ferdigplen, beplantning, hagemurer mm som tilvalg i prospektet mot pristillegg. Ved opparbeidelse av uteområdet mm må den enkelte boligeier følge designveileder for Drangsvann, som er vedlegg til prospekt.

ANNET:
Det skal dannes velforening i regi av Drangsvann AS i området og boligeierne er forpliktet til å være medlem/betale kontingent til velforening.

KJØPEKONTRAKTER:
Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av vedlagte budskjema i salgsoppgave og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt.

KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT:
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, designveileder for Drangsvann og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

AVBESTILLING:
Dersom forbrukeren avbestiller før igangsetting er vedtatt, fastsettes avbestillingsgebyret til 5 % av kontraktsummen inkludert evt. mva. Dersom Kjøper avbestiller etter at igangsetting er vedtatt, gjelder Bustadoppføringslovens regler, jfr. §§52 og 53. Kjøper vil være ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd.

Beliggenhet

Beliggenhet

Denne utsiktstomtene ligger på toppen av Drangsvann, i første linje på felt BFS5 i klynge 8. Tomtene grenser til friområde.

Tomten anses for å være en av de flotteste i området, og ligger høyt og fritt med meget gode solforhold samt en nydelig utsikt.

For øvrig meget barnevennlig i svært naturskjønne omgivelser. Drangsvann kan bla. by på et rikt utvalg av turområder, tursti samt bademuligheter i Drangsvann, like ved. En kort rusletur fra tomtene kommer det også en nydelig nærmiljøpark med mange nye tilbud.

Tomt

Tomtene ligger på gnr/bnr: 67/213 i Kristiansand kommune.

TOMTEAREAL:
400,2 kvm

Arealer er iht. Seeiendom.no. Arealene er ikke eksakt og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling.

Parkering

Garasje: 33,5 m2 BRA iflg. tegning fra arkitekt.

For øvrig parkering på egen tomt samt felles parkeringsplass i gaten, jfr. reguleringsplan. Det gjøres oppmerksom på at alle garasjeanlegg på Drangsvann skal tilrettelegges for el.lading og bakplate leveres av Cirkle K kostnadsfritt. Avtale vedr. dette kan fås ved megler.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan Kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Dersom eiendommen skal seksjoneres/re-seksjoneres vil saksbehandling og endelig tinglysing av dette i enkelte tilfeller kunne ta noe tid ut over overtakelse.

Reguleringsplan

Eiendommene ligger under reguleringsplan med planid 1520 - detaljregulering for Benestad felt Bb1 og Bb5 med plankart datert 20.02.2020 og bestemmelser sist datert 26.09.2021. Reguleringsformål; boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Offentlig vei. Offentlig vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen:

2020/3384370-1/200 BESTEMMELSE OM NETTSTASJON
Tgl.24.11.2020
RETTIGHETSHAVER: AGDER ENERGI NETT AS
Org.nr: 982974011
OVERFØRT FRA: 4204-67/30
Gjelder denne registerenheten med flere

2020/3384409-1/200 BESTEMMELSE OM NETTSTASJON
Tgl. 24.11.2020
RETTIGHETSHAVER: AGDER ENERGI NETT AS
Org.nr: 982974011
OVERFØRT FRA: 4204-67/30
Gjelder denne registerenheten med flere

2020/3384428-1/200 BESTEMMELSE OM JORDKABEL/
JORDKABELANLEGG
Tgl. 24.11.2020
RETTIGHETSHAVER: AGDER ENERGI NETT AS
Org.nr: 982974011
OVERFØRT FRA: 4204-67/30
Gjelder denne registerenheten med flere

P.t. ingen servitutter registrert på eiendommen. Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen. Det vil samtidig med tinglysning av skjøtet bli tinglyst en erklæring på tomtene vedr. kommunale rettigheter m.v. samt at designveileder for Drangsvann skal følges. Kopi av erklæringen fås ved megler.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Odel

Ikke aktuelt.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi. Ttomteverdi utgjør 4.000.000,- som gir en dokumentavgift på 100.000,-.

ØVRIGE OMKOSTNINGER UTGJØR:
• Tilkobling til tomtegrense for vann og avløp p.t. kr. 25.000,- (faktureres direkte fra kommune)
• Tinglysning skjøte kr. 585,- og tinglysning pantedokument kr. 585,-

Regnestykket forutsetter at eiendommen selges til prisantydning.

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer. Fiber til tomtene leveres av Telenor, og kjøper må påregne en tilkoblingskostnad for dette.

Betalingsbetingelser

Kr. 100 000,- av kjøpesummen innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Offentlige avgifter

Er p.t. ikke fastsatt. Avhenger av bebyggelsen på tomten.

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folke registrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer.

Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. For at Selger skal godta slik transport må man benytte Selgers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. bufl. § 1b.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever Selgers forutgående samtykke.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Benestadsløyfen 24, Gnr. 67 Bnr. 213 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Alle opplysninger i salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Boligene overleveres i byggrengjort stand. I nyoppførte bygninger må forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Tilvalg / Endringer

Innen gitte frister vil tilvalg og endringer være mulig etter nærmere avtale med utbygger/entreprenør. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene.

Alle meldinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan. Administrasjonspåslag til utbygger/entreprenør må påregnes for endringer/tilvalg.

Selgers rett til endringer

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Visning

Ved avtale meglere, som er tilgjengelig for visning/presentasjon.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale med selger.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

KREDITTVURDERING:
Selger eller bank forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere.

Budgivning

Boligen selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema "Kjøpetilbud til fastpris". Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligen selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.

Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-22-0609

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-22-0609. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Salgsprospektet er ikke fullstendig uten:

o              Etasjetegninger
o              Snitt og fasadetegninger
o              Matrikkelkart
o              Reguleringsbestemmelser
o              Kjøkkentegninger
o              Designveileder for Drangsvann
o              Grunnbok og tinglyste erklæringer
o              Bustadoppføringslova

Ansvarlig megler

Sørmegleren AS, avd. Nybygg - Org.nr. 944 121 331
Fredrik O. Haanes - Prosjektmegler/Advokat

Vederlag

Meglers vederlag utgjør kr. 126.300,- for enheten

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Finn.no: Planlegging

2022

Finn.no: Salgsstart

Q1 2023

Finn.no: Byggestart

Etter avtale

Finn.no: Innflytting

Etter avtale
Varenummer: 3065929