Kristiansand-Randesund/Søm

Benestadheia 42B

Prisantydning
5 990 000 kr
Omkostninger
42 420 kr
Totalpris
6 032 420 kr
P-rom
126 ㎡
Bruksareal
160 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Rekkehus

Oversikt

Om eiendommen

6 rekkehus innerst i blindvei og med meget gode solforhold og utsikt

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Nå får du sjansen til å skaffe deg en ny bolig på solrik tomt i naturskjønne omgivelser. Innholdsrike rekkehus med bla. 4 soverom, 2 bad og mulighet for innredning av loft. Biloppstillingsplass ved inngangsparti.

I denne gaten har de første beboerne flyttet inn for lengst, og nå gleder de seg til å få enda flere gode naboer.

6000 mennesker vil på sikt bo på Drangsvann. De får naturen som nærmeste nabo, og kort vei til Drangsvann, skogstier og turveger. Området blir bundet sammen med Randesundbyen og dens mange servicetilbud og naturkvaliteter. Et felles grøntområde vil strekke seg fra Fidjekilen i sør, via Sukkevann til Drangsvann og berike hele Randesundbyen.

I takt med utbyggingen vil det komme mange nye møteplasser; nærbutikk, kafé og to skoler, barnehager, oppvekstsenter, sykehjem, nye idrettsanlegg og mye mer.

"Alt på stell" ligger til grunn for utviklingen av hele området. Utbyggerne Anders Buchardt og Petter Stordalen oppsummerer det slik: "Vi skal bygge Norges beste nabolag".

Innhold

Rekkehusene blir over to (tre) plan og inneholder: Hovedetasje: Entre/gang, stue med åpen kjøkkenløsning, soverom/kontor, bad.
Underetasje: Gang, 3 soverom, bad og vaskerom/bod. Utvendig bod.

Mulighet for innredning av loftsareal mot pristillegg kr. 250.000,-. Dette inkluderer komplett ferdig innredning av loftstue, soverom og bod. Se ellers byggebeskrivelse vedlagt i prospekt.

Standard

Rekkehusene leveres nøkkelferdig med standard iht. vedlagt byggebeskrivelse i prospekt.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting rekke nr. 44 vil være 1. kvartal 2024. Ferdigstillelse/innflytting rekke nr. 42 vil være ca. 7 mnd. fra datoen Selger melder som oppstartstidspunkt/byggestart tømrerarbeid. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt tilsvarende.

Senest 90 dager før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Oppvarming

Pipe leveres avsluttet i himling. Plassering/utførelse tilpasset 3 typer ovner. For øvrig elektrisk oppvarming.

Forsikring

Byggene vil være forsikret frem til overtakelse. Kjøper må tegne fullverdiforsikring fra overtakelse.

Beliggenhet

Adkomst

Fra salgskontor i Sukkevannslia ta inn Benestadheia og derpå første vei til høyre i sving. Tomtene ligger på høyre side innest i veien, og vil etter hvert bli skiltet. Se for øvrig kartmateriell i Finn-annonsen og prospekt.

Beliggenhet

Meget god beliggenhet, høyt og fritt på utsiktstomter. Boligene vil ligge innerst i barnevennlig blindvei, med naturen og nydelig turterreng som nærmeste nabo. Vis a vis kommer det en helt ny og flott lekeplass, og Drangsvann med badeplasser ligger like nedenfor.

På Drangsvann skal etter hvert 2000 boliger bygges og 6000 mennesker få et nytt hjem. Det skal bygges både skole, barnehage, butikk og mye mer. Drangsvann blir en videreutvikling av bydelen Randesund og ligger tett på skog, turløyper, vann, skjærgård og urørt natur. Turområdet man har like utenfor dørstokken vil by bla. på felles bryggeanlegg med kajakkhotell mm. Ikke minst ligger området sentralt i forhold til de fleste av Kristiansands arbeidsplasser, midt mellom Kvadraturen og Sørlandssenteret.

Hjemmebanene og treningsanlegget til idrettsklubben RIL ligger bare noen hundre meter unna de nye boligene, og det er en kort spasertur til butikkene i Rona og skolen på Strømme.

Området vil få et tilbud til barn i alle aldre - med terrengsklie, svevebane, huske og hengekøyer. Nord i området er det etablert en ballbane.

Tomt

Arealet på tomtene er følgende:
42A, 205 m2,
42B, 160 m2
42C, 188 m2
44A, 193 m2
44B, 175 m2
44C, 228 m2 SOLGT

Parkering

Biloppstillingsplass på tomten ved inngangspartiet. Gjesteparkering i området, ref. reguleringsplan.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommene er regulert til boligbebyggelse, og ligger under reguleringsplan med planid 1520 - detaljregulering for Benestad felt Bb1 og Bb5 med plankart datert 20.02.2020 og bestemmelser sist datert 26.02.2020. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp.

Vei / Vann / Avløp

Offentlig, vann og kloakk. Det er privat ledninger over eiendommene frem til off påkoblingspunkt. Eiendommene er tilknyttet privat adkomstvei hvor realsameie er ansvarlig for vedlikehold. Se heftelser for detaljer.

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen:
• Bestemmelse om nettstasjon (tgl. 24.11.2020)
• Bestemmelse om nettstasjon (tgl. 24.11.2020)
• Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg (tgl. 24.11.2020)
• Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg (tgl. 24.11.2020)
• Bestemmelse om nettstasjon (tgl. 13.01.2022)
• Bestemmelse om spillvann/drensvann/stikkrenner(tgl. 25.04.2023)
• Bestemmelse om vannledning (tgl. 25.04.2023)

Det vil samtidig med tinglysning av skjøter bli tinglyst erklæringer på tomtene vedr. kommunale rettigheter m.v. samt at designveileder for Drangsvann skal følges. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi som i dette tilfelle vil utgjøre kr. 1.650.000,- pr. tomt. Dokumentavgift utgjør dermed kr. 41.250,- pr. tomt. Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t. kr. 585,- og tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner p.t. kr. 585,-.

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

I tillegg til ovennevnte må kjøper betale alle tilkoblingsavgifter etter de enhver tid gjeldende kommunale retningslinjer. Totalkostnad vann/avløp kr. 25.000,- inkl. mva. pr. 2023.

Betalingsbetingelser

100 000,- innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/
egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Dersom Selger ønsker det, kan han stille garanti iht. bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller Selger fra det tidspunkt § 47 er stilt. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre
avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Offentlige avgifter

Utlignes av kommunen ved ferdigstillelse av boligene. For beregning av eiendomsskatt henvises til Kristiansand kommune for nærmere info - dette utlignes ved ferdig bebyggelse. Byggene vil være forsikret frem til overtakelse. Selger må tegne fullverdiforsikring fra overtakelse.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 100% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/ innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer. Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å
samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. For at Selger skal godta slik transport må man benytte Selgers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.
For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges,jfr. bufl. § 1b.
Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 10 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever Selgers forutgående samtykke.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Benestadheia 42B, Gnr. 67 Bnr. 255 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Rekkehus

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Alle opplysninger i salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Boligene overleveres i byggrengjort stand. I nyoppførte bygninger må forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Kjøpekontrakter

Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet  ved salget.

Tilvalg / Endringer

Selger vil - før innredningsarbeidene starter - utarbeide en tilvalgsmeny, hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Selger tar ingen påslag ved slike endringer.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Visning

Tomtene kan fritt besiktiges og megler er tilgjengelig for visning/presentasjon.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-23-0061

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-23-0061. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Tor Even Kristensen, tlf. 48 25 20 12

Vederlag

Provisjon (forutsatt salgssum: 5 990 000,-) (Kr.45 000) Totalt kr. (Kr.45 000)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Kontakt megler

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig

Tor Even Kristensen

Vis profil
Varenummer: 3070481