Lyngdal

Agnefestveien 40

Prisantydning
4 790 000 kr - 5 190 000 kr
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig
Enhet Soverom BRA-i BRA Totalpris
Bolig nr. 1 3 149 ㎡ 5 102 850 kr
Bolig nr. 3 3 149 ㎡ 4 802 850 kr
Bolig nr. 4 3 149 ㎡ 4 902 850 kr
Bolig nr. 5 3 149 ㎡ 5 202 850 kr
Bolig nr.2 3 149 ㎡ 4 902 850 kr

Oversikt

Moderne prosjekterte rekkeboliger med god standard | Sentrumsnær og solrik beliggenhet.

Beliggenhet

Beliggenhet

Agnefestveien 40, Lyngdal. Leilighetene kan bli tildelt ny adresse når bygningene er ferdig oppført.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan Kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret. Dersom eiendommen skal seksjoneres/re-seksjoneres vil saksbehandling og endelig tinglysing av dette i enkelte tilfeller kunne ta noe tid ut over overtakelse.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen ligger innenfor område som i Kommunedelplanen er avsatt til Boligbebyggelse.
Eiendommen ligger innenfor Detaljreguleringsplan for boligblokk i Agnefestveien 40-48.

Adgang for utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4225/168/87:
16.05.1955 - Dokumentnr: 900646 - Elektriske kraftlinjer
VAE`s ledningsnett-hovednettet
Gjelder denne registerenheten med flere


10.08.1959 - Dokumentnr: 591 - Bestemmelse om veg
Vegvesenets betingelser vedtatt


12.01.2022 - Dokumentnr: 45301 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere


15.10.1951 - Dokumentnr: 737 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4225 Gnr:168 Bnr:47


01.01.2020 - Dokumentnr: 737869 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1032 Gnr:168 Bnr:87


Info energiklasse

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betalesdokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi.
Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 500,-
Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 500,-
I tillegg kommer et beløp tilsvarende 3 mnd. felleskostnader, som oppstartslikviditet til sameiet.
Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte (og beregnes ikke som del av felleskostnader.)
For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Lyngdal kommune for nærmere info.

Nøkkelinformasjon

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4225/168/87:
16.05.1955 - Dokumentnr: 900646 - Elektriske kraftlinjer
VAE`s ledningsnett-hovednettet
Gjelder denne registerenheten med flere


10.08.1959 - Dokumentnr: 591 - Bestemmelse om veg
Vegvesenets betingelser vedtatt


12.01.2022 - Dokumentnr: 45301 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere


15.10.1951 - Dokumentnr: 737 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4225 Gnr:168 Bnr:47


01.01.2020 - Dokumentnr: 737869 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1032 Gnr:168 Bnr:87


Andre forsikringer

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men Kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Visning

Produktnr: 03F36707-D490-4210-914A-34B78B5C9169 Kategori: