Spørsmål og svar om bolighandel

Her finnes vanlige spørsmål og begreper om kjøp og salg av eiendom. Klikk på kategoriene for å få opp relevant informasjon.

Befaring
Begreper
Bud
Visning
Oppgjør
Selger
Kjøper
Leilighet
Verdivurdering
Nybygg
Lån
As-is

De fleste bruktboliger og eiendommer blir solgt "som de er". Selger har da begrenset ansvar for skjulte feil og mangler. Han må likevel gi korrekte og fullstendige opplysninger om det han kjenner til.

Areal

Areal er målet på størrelsen av en overflate, og oppgis i m2 eller kvm, som begge står for kvadratmeter. I forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom er det oftest boligens areal og tomtens areal som er aktuelt. Her beskrives de vanligste begrepene innenfor kjøp og salg av eiendom.

Bruttoareal (BTA)

Bruttorareal inkluderer arealet av hele boligen, inkludert boder, kjellerrom, garasje og så videre. Arealet måles fra ytterveggenes yttersider. 

Bruksareal (BRA)

Arealet måles fra insiden av ytterveggene, og inkluderer alt areal som opptas av innvendige vegger og trappeåpninger. Areal der takhøyden er lavere enn 1,9 meter regnes ikke med i BRA. På loft må takhøyde være minimum 1,9 meter og bredden minst 60 centimeter for å være måleverdig.

Primærrom (P-rom)

Primærrom er bruksarealet av boligens primærdel. Hovedregelen er at alle oppholdsrom er P-rom, som stue, kjøkken, bad, soverom og andre rom man naturlig oppholder seg i. En huskeregel kan være at oppvarmede rom som oftest er inkludert i P-rom.

Sekundærrom (S-rom)

Sekundærrom er bruksarealet av boligens sekundærdel, som betyr boder, kott, uinnredet loft, garasje og så videre. Hovedregelen er at rom som kun brukes til oppbevaring regnes som S-rom, selv om overgangen mellom P-rom og S-rom ofte er glidende og kan vurderes ulikt.

Tomteareal

Tomteareal er størrelsen på tomten, og oppgis ofte i mål eller dekar. Kjøper du en ubebygd tomt spiller tomtearealet sammen med reguleringsbestemmelsene en sentral rolle i hvor stor bolig eller hytte du kan bygge.

Tilleggsareal

Her skiller vi mellom tilleggsareal til en tomt og tilleggsareal til en leilighet i et sameie.

Kjøper man et mindre stykke jord som skal brukes som en del av en allerede eksisterende tomt, kan det gjøres som en grensejustering. Større områder selges ofte som parseller med eget gårds- og bruksnummer.

Tilleggsareal til en leilighet er en eksklusiv bruksrett til et areal, bebygd eller ubebygd. Rettigheten knyttes mot leiligheten enten i seksjoneringen eller vedtektene, og omfatter som regel boder, parkeringsplasser, hage/uteareal og terrasse.

Direkte utlegg

Direkte utlegg er kostnader i forbindelse med salgsprosessen som betales til tredjeparter. Eksempler på dette er kostnader til fotograf, takstmann og kommune. 

Avhendingsloven

Vi har flere lover å forholde oss til når det gjelder kjøp og salg av fast eiendom. En av dem er avhendingsloven. Loven regulerer kjøp og salg av fast eiendom, med unntak av avtaler mellom entreprenør og forbruker om oppføring av ny bolig, og avtaler mellom profesjonelle. 

Ansienniet

Medlemmer av et borettslag eller boligbyggerlag opparbeider seg ansiennitet etter hvor lenge de har vært medlemmer. Med lang ansiennitet kan man få forkjøpsrett foran ikke-medlemmer eller medlemmer med kortere ansiennitet på boliger som selges i borettslaget og boligbyggerlaget.

Aksjeleilighet

En tidligere vanlig eierform er boligaksjeselskap. Aksjeleiligheter kan sammenlignes med borettslagsleiligheter, men det er vesentlige forskjeller du må være oppmerksom på. Du kjøper en aksje i boligaksjeselskap, med rett til å leie en leilighet. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen utgjør leilighetens verdi.

Det er etter 2003 ikke anledning til å opprette nye aksjeleiligheter, men i landsdelen vår er det fortsatt boliger som er organisert som aksjeselskap.

Rent formelt eier boligeieren en aksje i et boligaksjeselskap. Aksjeselskapet eier igjen en boligblokk eller lignende. Du får rett til boligen gjennom at vedtektene bestemmer at aksjen i aksjeselskapet ikke kan selges uten at «retten til boligen» selges samtidig.

I praksis fungerer et boligaksjeselskap omtrent som et borettslag, og reguleres delvis etter borettslagsloven. Aksjeselskapet har et et årlig møte der beboerne velger styre, bestemmer budsjett og felleskostnader. 

Vurderer du å kjøpe en aksjeleilighet, må du derfor sjekke de samme tingene som ved kjøp av borettslag. Endringer i eierskap registreres av forretningfører i aksjeeierboken, og  tinglyses ikke hos Kartverket. Det er derfor ikke dokumentavgift ved kjøp av aksjeleilighet.

Viktige ting å tenke gjennom ved kjøp av aksjeleilighet:

 1. Fellesutgifter 
  På lik linje som i andre sameier er det viktig å sjekke hva som er inkludert i fellesutgiftene, og hva som eventuelt kommer i tillegg. 

 2. Utleie
  Det kan være begrensninger i utleie av aksjeleiligheter på lik linje som av borettslagsleiligheter. Mange boligaksjeselskaper har mer liberale utleieregler, snakk med eiendomsmegler om dette.

 3. Drifts- og vedlikeholdsfond
  Sjekk boligaksjeselskapets økonomi og hvordan driften er. Er det planlagt større vedlikeholdsprosjekter i nær fremtid? Hvis ja, har aksjeselskapet lagt seg opp et vedlikeholdsfond til å dekke dette, eller må det lånefinansieres? Sjekk med megler hva det vil si for deg som aksjeeier.

 4. Forkjøpsrett
  Som regel er det ikke forkjøpsrett, men sjekk likevel salgsoppgave og vedtekter.

 5. Ekte aksjeleilighet
  I et "ekte" boligaksjeselskap er det direkte binding mellom leiligheten og retten til boligen, nedfelt i vedtektene. Vær ekstra oppmerksom hvis det ikke er en klar binding mellom aksje og rett til boligen i vedtekstene, og rådfør deg med megler eller andre kvalifiserte til du er trygg.

 6. Finansiering
  Hos de fleste banker går det greit å få lån til aksjeleiligheter, men informer banken din i forkant av bud så du unngår ubehagelige overraskelser i etterkant av budaksept.
Andelsleilighet

En leilighet som er en del av et borettslag eller andelslag kalles en andelsleilighet. Du kjøper borett til leiligheten, betaler innskudd og husleie, og har begrenset ansvar for fellesgjelden. Andel fellesgjeld pluss kjøpesummen utgjør leilighetens verdi.  

Akseptfrist

Fristen budgiver gir selger til å akseptere budet. Som budgiver er du bundet av budet til akseptfristen utløper eller selger avslår budet. Aksepterer selger budet, er dere begge bundet til avtalen.  

Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere.

Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at eiendomsmegler kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

Befaring

Første møte mellom eiendomsmegler, selger og eiendommen. På befaring tar megler en grundig gjennomgang av boligen og eiendommen, og snakker med deg om prosessen og dine forventninger

> Les om stegene i et boligsalg

> Bestill befaring med eiendomsmegler

Budskjema

Et bud er et tilbud til selger fra deg som interessent. Tilbudet skrives ned på et budskjema som overleveres til eiendomsmegler. I budskjema fyller du ut informasjon om eiendommen, informasjon om deg selv, informasjon om banken, finansieringsplan, og selve tilbudet til selger.

Det vanligste er å fylle ut budskjema digitalt og signere med BankID. Link til skjema finner du i eiendomsannonsen -> Gi bud.

Gi bud bolig hytte Sørmegleren

Ønsker du budskjema på papir, ligger dette bak i salgsoppgaven, eller det kan lastes ned her.

> Bolig til salgs

Bustadoppføringsloven

Bustadoppføringsloven regulerer avtaler mellom entreprenør og forbruker om kjøp av bolig under oppføring. Loven gjelder hvis du inngår en avtale om kjøp av ny bolig og tomt, før boligen er ferdigstilt. Loven gjelder også eierseksjonsleiligheter og fritidshus, samt full ombygging av eksisterende bolig.

Dokumentavgift

Pålagt avgift til staten når eiendomsretten til fast eiendom blir tinglyst. Beløpet er pr. i dag 2,5 prosent av kjøpesummen. Beløpet oppgis i salgsoppgave, og innbetales sammen med oppgjøret på eiendommen. Det betales i dag dokumentavgift på eierformene selveier og eierseksjon.

Dokumentavgiften på boliger under oppføring eller boliger som ikke er tatt i bruk kan i noen tilfeller være regnet ut fra kun tomteverdi. Dette gjelder første overføring av nyoppført bygning som ikke er tatt i bruk, og i noen tilfeller ombygde og totalrestaurerte bygninger. Informasjon om dokumentavgift er opplyst i salgsoppgaven.

E-takst

E-takst representerer den nye bransjestandarden for verdivurdering fra megler. Vurderingen gjøres på bakgrunn av meglers erfaring, opplysninger og dokumentasjon. Siste eiendomssalg i området vurderes. Formålet er å gi et sikrere verdianslag av eiendommen.

E-taksten skal gi deg en indikasjon på hva forventet salgssum for din eiendom er i dagens marked, og brukes blant annet i forbindelse med refinansiering av lån, salg av bolig eller hvis du skal stå som kausjonist.

> Bestill E-takst her

Festetomt

Hvis tomten boligen eller hytten er oppført på er leid, kalles den en festetomt. Det påløper normalt en årlig festeavgift (leie) til bortfester. Det er to ulike typer festetomter, punktfeste 

Festekontrakt

Avtalen om leie av grunn mellom grunneier (bortfester) og leietaker (fester) er regulert i en festekontrakt. Avtalen regulerer vilkår for leie, årlige kostnader, adgang til prisjustering, forkjøpsrett med mer. 

Festekontrakten sikres rettsbeskyttelse ved tinglysning. 

Festeavgift

Avgiften grunneier krever inn for leieforholdet. Festeavgiften kreves som regel inn årlig. 

Bortfester

Grunneier til tomten, den som krever inn festeavgiften, er bortfester. 

Fester

En fester er betegnelsen på den eller de som leier en festetomt, og som betaler en leie til bortfester for dette. 

Finansieringsbevis

Et finansieringsbevis er en skriftlig bekreftelse på at du har fått innvilget lån i banken. Vi anbefaler at du fremskaffer finansieringbevis tidlig i kjøpsprosessen for å få oversikt over hva du har råd til, og hvordan din økonomiske hverdag vil bli når du kjøper bolig. 

> Trenger du boliglån?

Formuesverdi

Tidligere ligningsverdi.

Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret, og brukes blant annet til å beregne eiendomsskatt. Formuesverdien på en bolig avhenger av om boligen av eier benyttes som helårsbolig (primærbolig), eller andre boliger (sekundær). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal.

> Les mer om formuesverdi på Skatteetatens hjemmeside

Fremleie

Fremleie betyr at leietaker overdrar de rettighetene han har etter leiekontrakt eller gjennom borettslag/aksjelag til en annen leietaker, uten selv å avslutte leieforholdet. Dette kan skje ved at leietaker leier ut hele eller deler av boligen til en annen leietaker. Borettslag har ofte begrensninger på fremleie.

Forbehold i bud

Et forbehold i bud er en betingelse som må være oppfylt før selger kan akseptere budet som bindende. Det er budgiver som setter forbeholdet.

Forbehold kan inneholde det meste. Vanlige forbehold er finansiering, salg av egen bolig eller ting som skal medfølge av utstyr. Jo flere forbehold, jo vanskeligere er det for selger å akseptere. Snakk med eiendomsmegler om forbehold, vi hjelper deg! 

Forkjøpsrett

Som medlem i et borettslag eller boligbyggerlag kan man ha en vedtektsfestet rett til å tre inn i høyeste bud på en bolig i borettslaget eller boligbyggerlaget.

Felleskostnader

Månedlige utgifter til vedlikehold, kommunale avgifter, nedbetaling av felles gjeld og så videre i et sameie eller borettslag. Fellesgjelden betales til sameiet eller borettslaget, ofte via forretningsfører. Felleskostnadernes størrelse, hva de inkluderer og eventuelle nærtstående justeringer står alltid beskrevet i salgsoppgaven. 

Fellesgjeld

Leilighetens andel av sameiets eller borettslagets gjeld. Fellesgjelden kommer i tillegg til kjøpesummen, og nedbetales gjennom felleskostnader/husleie. Komplett oversikt over kostnader og fellesgjeld står opplyst i annonser og salgsoppgave.

Husk alltid å opplyse banken om fellesgjeld når du søker om boliglån.

Gårds- og bruksnummer

Nummereringssystem for fast eiendom. Alle eiendommer har et gårdsnummer og et bruksnummer. Gårdsnummeret gjelder for den opprinnelige gården, mens bruksnummeret gjelder for de enkelte delene gården senere er delt inn i. 

Seksjonerte leiligheter har også et seksjonsnummer. Ved tomtefeste kan eiendommen ha eget festenummer.

Borettslagsboliger har organisasjonsnummer og hver leilighet har et andelsnummer. 

Grunnbok

Offentlig register over fast eiendom. Hver eiendom har sitt grunnboksblad med oversikt over heftelser og rettigheter på eiendommen, hvem som står som eier med mer. 

Heftelser

En heftelse er en tinglyst forpliktelse på eiendommen, enten det er innskrenkning av rettigheter på egen eiendom, eller rettigheter på en annen eiendom. Eksempler på en heftelse er veirett, rett til vann, jakt- eller fiske.

Hjemmelshaver

Den som står som eier av eiendommen i grunnboken. Hjemmelshaver er i de fleste tilfeller også eier av eiendommen, men ved for eksempel festetomt vil hjemmelshaver og eier være ulik.

Boligkjøperforsikring

Boligkjøperforsikring er kjøpers motvekt til selgers boligselgerforsikring. Tegner du boligkjøperforsikring, får du advokathjelp dersom du oppdager feil og mangler ved boligen du har overtatt. Forsikringen hjelper deg også å vurdere om du har en sak å gå videre med eller ikke. Hos Sørmegleren kan du tegne boligkjøperforsikring via HELP forsikring.

Boligkjøperforsikringen dekker:

 • Klager knyttet til alle typer kjøp av ferdig oppført bolig (hus, leilighet, fritidsbolig).
 • Tilgang til juridisk bistand fra tegning av forsikringen til overtagelse av boligen, og i fem år etter overtagelsen.
 • Juridisk rådgivning, advokathjelp og håndtering gjennom rettsapparatet når du trenger det.

Forsikringen tegnes hos eiendomsmegler senest på kontraktsmøte.

> Les mer om forsikringen og hvem som kan tegne den

Interessentliste

En liste du skriver deg opp på dersom du er interessert i boligen når du er på visning. Kan også være en liste det er mulig å sette seg opp på hos megler for å vise at du er interessert i boliger i et spesielt område eller en spesiell boligtype.

Makeskifte

Et juridisk begrep for byttehanel brukt i forbindelse med bytte av eiendommer. Et makeskifte innebærer at hele eller dele av en eiendom byttes mot annen eiendom. Har eiendommene som byttes ulik verdi, omfatter et makeskifte også et mellomlegg i penger.

Meglerhonorar

Lov om eiendomsmegling pålegger samtlige meglere å gi salgstilbud både som provisjonsbasert (fast prosent av salgssum) og som timebasert tilbud (vederlag etter medgått tid).  Meglerhonorar betales av oppdragsgiveren, det vil si selger. 

Matrikkel

Matrikkelen er Norges offisislle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Matrikkelen inneholder opplysninger om den enkelte eiendom som er nødvendig for planlegging, utbygging, bruk og vern av fast eiendom. Registeret viser også eiendomsgrenser.

Motbud

Et motbud er et "motsatt bud", et tilbud fra boligselger til en interessent. Et motbud bør inneholde tidsfrist, et beløp og eventuelle forbehold.

MNEF

MNEF betyr at eiendomsmegleren er medlem av Norges Eiendomsmeglerforbund. Norges Eiendomsmeglerforbund er profesjonsforbundet for norske eiendomsmelgere.

> Les mer om Norges Eiendomemeglerforbund her.

Målebrev

Dokument utstedt av kommunen som angir areal og grenser for en tomt.  

Matrikkelbrev

Et matrikkelbrev er en bekreftet utskrift som viser alle opplysninger som er registrert om en konkret eiendom på en gitt dato.

Protector boligselgerforsikring

Tidligere eierskifteforsikring.

Når du selger en bolig kan du holdes ansvarlig for feil og mangler i inntil fem år etter salget, i henhold til reglene i Avhendingsloven. Boligselgerforsikring er en ansvarsforsikring som boligselger kan tegne for å sikre seg mot fremtidige krav. Den dekker det økonomiske ansvaret selgeren har overfor kjøperen etter Avhendingsloven. 

Boligselgerforsikring er det vi tidligere omtalte som eierskifteforsikring. Sørmegleren har avtale med forsikringsselskapet Protector.

Meldefrist

Frist for å benytte forkjøpsrett i borettslag eller boligbyggerlag som praktiserer forkjøpsrett.

Prospekt

Også kalt salgsoppgave.

Meglers beskrivelse av boligen gjennomlest, supplert og godkjent av boligselger. Prospektet inneholder viktig informasjon om eiendommen som er lovpålagt etter Eiendomsmeglerloven, og må gås nøye gjennom før budgivning.

Pant i fast eiendom

Banken tar ofte pant i eiendom når vi tar opp lån som en sikkerhet for at lånet blir tilbakebetalt.

Prisantydning

Ønsket pris på boligen. Normalt vil selger akseptere bud på prisantydning, men han står også fritt til å avslå et bud selv om det ligger på eller over. 

Reguleringsplan

Offentlig plan med beskrivelse av reguleringsbestemmelsene for et gitt område. Viser for eksempel om området er regulert til bolig- eller næringsformål.  

Selveierleilighet

Seksjon i et boligsameie der du har enerett til boligen, og som normalt kan omsettes fritt.

Salgsoppgave

Også kalt prospekt.

Meglers beskrivelse av boligen gjennomlest, supplert og godkjent av boligselger. Salgsoppgaven inneholder viktig informasjon om eiendommen som er lovpålagt etter Eiendomsmeglerloven, og må gås nøye gjennom før budgivning.

Sameie

Når to eller flere personer eier noe - i dette tilfellet en bolig - sammen. I et eierseksjonssameie har den enkelte eksklusiv bruksrett til sin bruksenhet. 

Selveier

Betegnelse på selveierleiligheter, eneboliger, rekkehus, hytter og gårdsbruk med eget blad i grunnboken.  

Transportgebyr

Gjelder ved salg av borettslagsleilighet og aksjeleilighet. I stedet for eller i tillegg til tingslyningsgebyr og dokumentavgift må selger betale et gebyr til forretningsføreren for å få boligens adkomstdokumenter overført fra selger til kjøper. Informasjon om dette vil alltid være oppgitt i prospektet.

Tinglysning

Formålet med tinglysing er å skape et rettsvern for rettigheter i fast eiendom. Alle dokumenter som går ut på å stifte, forandre, overdra, anerkjenne eller oppheve en rettighet i fast eiendom kan tinglyses. Opplysningene registreres i Grunnboken. 

Tilbehør

Tilbehør ved eiendomssalg er det løsøre som alltid skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse og annet ikke er avtalt. Det er full avtalefrihet mellom kjøper og selger om hva som skal følge med boligen, men normalt vil bransjens løsøreliste legges til grunn.

> Se hele løsøre- og tilbehørslisten

Verdivurdering

Meglerens anslag over hva boligen er verdt i dagens marked. Må ikke forveksles med verditakst, som fastsettes av takstmann.

> Les om E-takst

> Bestill verdivurdering

Visning

En visning er når selger åpner boligen eller hytten sin så interessenter kan se eiendommen.

Fellesvisning

Annonsert visning hvor eiendomsmegler eller visningsassistent er til stede med eller uten selger. Visningstidspunkt er annonsert på sormegleren.no, finn.no og som regel på Facebook, i avis, med flere.

Privatvisning

Eiendomsmegler avtaler med selger og interessent tidspunkt for når eiendommen kan sees. Megler er med så langt det er mulig, men noen ganger er det også selger som møter interessenten.

Som interessent avtaler du tidspunkt med eiendomsmegler.

Visningsassistent

Eiendomsmeglers stedfortreder på visning. Sørmegleren har kun utdannede visningsassistenter med erfaring, som til daglig jobber tett sammen med eiendomsmegler. Hvis det er aktuelt at andre enn din eiendomsmegler holder visningen, vil visningsassistenten bli informert om alle forhold med boligen. Som selger vet du alltid hvem som holder visning. Er du usikker, eller ikke ønsker visningsassistent, snakk med megler.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Utføres av en takstmann.

Bud

Hva må jeg ha klart før jeg skal by?

Før du skal by på en bolig må du ha finansieringen i orden. Du får finansieringsbevis eller bekreftelse på finansiering fra banken.

Et finansieringsbevis er en bekreftelse på hvor mye du kan låne. Det er lurt å skaffe bekreftelsen allerede før du går på visning, da vet du hvilke boliger du har råd til, og hvor langt du kan bli med i en budrunde. 

> Få tilbud om boliglån

Hvordan legger jeg inn bud elektronisk?

Bud legges inn via "Gi bud"-knappen på eiendommens annonse på sormegleren.no eller finn.no. Derfra sendes du til tryggbudgivning.no som er Sørmeglerens elektroniske budsystem. Her logger man inn med BankID. Det er derfor viktig å ha med deg din bankbrikke eller BankID på mobil på budgivningsdagen. På siden får du veiledning om riktig utfylling.

Når budet er lagt inn mottar du en kvittering på SMS om at budet er mottatt. Eiendomsmegler behandler så budet, og gir deg beskjed om at det er registrert. Budforhøyelser registreres ved å logge inn på nytt med BankID, eller svarer megler på SMS. Husk at budet ikke er gyldig før du har mottatt bekreftelse fra megler om at det er registrert.

Budprosessen

Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Så snart budrunden er i gang har man ofte korte tidsfrister å forholde seg til. Det er derfor veldig viktig at du i forkant av en budrunde har tenkt gjennom taktikk og hvor høyt du er villig til å gå. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Det enkleste er å benytte tryggbudgivning.no, som ligger linket fra boligannonsen på sormegleren.no og finn.no. Er det flere som skal stå som eiere, må begge parter signere på budskjemaet. Deretter foretar man eventuelle forhøyninger av budet på sms eller mail. Du er alltid velkommen til å ta kontakt med eiendomsmegler, og vi ringer deg så lenge du ønsker det.

Husk at alle budgivere må fremlegge legitimasjon for at budet skal være gyldig. I budet må det oppgis ønsket overtagelsesdato, finansieringsplan og akseptfrist på budet. Vær tilgjengelig på telefon under hele budprosessen. Lykke til med en spennende "bud-dag" kanskje litt utenfor komfortsonen. 

Er det lurt å legge inn det første budet?

Selv om mange tror det, er det sjelden lønnsomt å vente. Den sikreste måten å havne i budkrig på er å vente til noen andre byr først. Har du lyst på eiendommen og orden på finansieringen, er det bare å starte budgivningen.

> Få tilbud om finansiering

> Sparebanken Sørs boliglånskalkulator

Hva bør jeg tenke på når jeg skal kjøpe bolig?

Det er mange ting å tenke på i forkant av et boligkjøp. Hvor ønsker jeg å bo? Hvor lenge skal jeg bo der? Hva skjer hvis helsen forandrer seg? Hva skjer hvis økonomien forandrer seg? Hva skjer ved renteøkning?

Gå til banken i tidlig så du vet hva du har råd til å kjøpe. Les salgsoppgave og tilstandsrapport grundig før visning, ta deg god tid på visning, still spørsmål til eiendomsmegler. Send gjerne mail eller ring til takstmann hvis du lurer på noe i forbindelse med tilstanden på boligen. Det kan også være lurt å gjøre seg kjent i nabolaget, og gjerne snakke med naboer, det er tross alt de du skal "bo sammen med".

Les Tones tips til deg som skal kjøpe bolig

Les om hvordan du bør lese salgsoppgaven

 

Hva er viktig når jeg skal velge eiendomsmegler?

Kjemi og tillit. Valg av eiendomsmelger bør ikke styres kun av at vedkommende anbefaler høyere prisantydning enn konkurrentene. Det forårsaker som regel en treg salgsprosess. Påse at du får vite alt av salgskostnader, ikke bare meglerprovisjon, før du signerer avtale med en megler. Vi i Sørmegleren liker ikke "liten skrift".

> Hvorfor velge Sørmegleren

Overtagelse

Overtagelse er tidspunktet risikoen for eiendommen går fra selger til kjøper. På overtagelsen møter selger og kjøper på eiendommen. Her går man gjennom boligen for å sjekke at alt er som det var på visning, at det er ryddet og rengjort som avtalt, og leser av strøm- og vannmåler. Deretter signeres en overtagelsesprotokoll, og kjøper overtar alle nøkler til eiendommen. Overtakelsesprotokollen leveres eiendomsmegler omgående. Det er selgers ansvar å levere protokollen. Oppgjørsarbeidet kan ikke start før denne foreligger.

Før overtagelsen må kjøper sørge for å forsikre eiendommen fra overtagelsesdato. Kjøper sørger også for at banken overfører kjøpesum og omkostninger til i henhold til tidspunkt i kjøpekontrakt. 

Trenger jeg avisannonsering?

..eiendommen ligger jo på finn.no.

Nei, det er ikke nødvendig, men det kan ofte gi flere interessenter og dermed høyere salgssum for boligen. Sørmegleren har fremforhandlet spesielt gunstige annonseavtaler.

Hvilken markedsføring trenger jeg?

Alle boliger legges ut på finn.no, sormegleren.no og Synlig digital annonsering. Videre har Sørmegleren fremforhandlet gunstige annonsepriser, som vi setter sammen for best mulig eksponering i hvert enkelt til felle. Snakk med eiendomsmegler for å finne den beste annonseringsformen for din bolig.

Hvor lang tid tar det å selge?

Jo mer riktig prisantydning, jo raskere går det. Jo mer ryddig og ren boligen fremstår, jo mer får man som regel for boligen. 

Det kan ta mellom en uke og flere år å selge en eiendom. Spør eiendomsmegler, vi har oversikt over markedet og hva du kan forvente for din eiendom. 

Hvor mange visninger må jeg ha?

Det ideelle er å få solgt etter første visning. Dessverre fungerer ikke markedet alltid slik. Står boligen lenge for salg, kan det være smart med avtalevisning.

Annonsering

All annonsering blir tilpasset den enkelte eiendom. Vi tilbyr annonsering i papir- og nettavis, sosiale medier, Google display med mer, i tillegg til tradisjonell annonsering på finn.no og sormegleren.no. Snakk med din megler for å få anbefaling tilpasset din bolig.

Boligstylist

Sørmeglerens boligstylister kommer hjem til deg før fotografering. Sammen går dere gjennom boligen, og du får nyttige tips og innspill til hvordan du best gjør klart til fotografering og visning. Våre stylister benytter eksisterende møbler og utstyr som er i boligen, og du får tips til hva du kan supplere med hvis du ønsker. Dette hjelper til med å presentere boligen med det særpreget den fortjener. De fleste Sørmeglere tilbyr boligstyling mot et tillegg i prisen. 

Mange boliger vil ha stor nytte av dette i salgsfasen. Vi anbefaler uansett at du før fotografering og visning ber noen andre gå gjennom boligen med et kritisk blikk. 

Må jeg ha finansieringsbevis før jeg kan by på en bolig?

Det er smart å fremskaffe finansieringbevis. Vær oppmerksom på at har du signert på et bud og fått aksept, er du selv ansvarlig for å inngå handel selv om du ikke har fremskaffet finansieringsbeviset.

Hvor mye koster en eiendomsmegler?

Vi i Sørmegleren er opptatt av at det ikke kommer overaskende kostnader i løpet av boligsalget. Kontakt en Sørmegler så får du en nøyaktig kostnadsoversikt uten  "små bokstaver".

> Bestill befaring

Vi vil gjerne vise deg