Retting og sletting av personopplysninger

Denne rutinen beskriver hvordan Sørmegleren forholder seg til retting og sletting av personopplysninger innenfor lover, forskrifter og retningslinjer i eiendomsmeglerbransjen.

Retting av personopplysninger

Som registrert har du rett til å få uriktige eller mangelfulle personopplysninger rettet umiddelbart.

Sletting av personopplysninger

I henhold til eiendomsmeglingsforskriften §3-7 (3) skal alle kontrakter, dokumenter og journaler hos Sørmegleren oppbevares i minst 10 år etter saken er arkivert. Innen 1 år etter den lovpålagte fristen skal alle personopplysningene som er behandlet i forbindelse med det aktuelle oppdraget slettes. Dette gjelder så langt det ikke foreligger konkrete holdepunkter for at det er nødvendig å lagre personopplysningene lengre for å gjøre gjeldende eller forsvare et krav.

Sletting av digitalt lagrede data utføres av Websystemer AS, og Sørmegleren mottar informasjon om plan for sletting, omfang, endring av rutine, typer sletting og andre tjenester som kan inkluderes i databehandleravtalen. Andre interne former for sletting av personopplysninger kan kun utføres av Personombudet.

Les om Sørmeglerens bruk av personopplysninger 

Les om retten til innsyn i personopplysninger

Rettigheter for deg som er registrert

Du har rett til å kreve sletting av personopplysninger i Sørmegleren på en rekke ulike grunnlag

• Personopplysninger som behandles i markedsføringsmål skal slettes når den registrerte ber om det, når formålet med aktuelle behandlingen er oppfylt, og senest 1 år etter at siste henvendelsen er sendt ut.
• Personopplysninger som ikke lenger er nødvendig for formålet de ble samlet inn for.
• Den registrerte trekker tilbake samtykke og det ikke foreligger legitimt grunnlag for behandlingen.
• Personopplysninger har blitt ulovlig behandlet.
• Personopplysninger som må slettes for å overholde rettslige forpliktelser i en inngått union eller en medlemstats lov som den behandlingsansvarlige er underlagt.
• Personopplysninger er samlet inn i forbindelse med tilbud om tjenester der kunden er under 16 år, og samtykket ikke er gitt av den som har foreldreansvar.

Unntak fra sletting av personopplysninger

Det overnevnte gjelde ikke:

• Dersom behandlingen er nødvendig for utøvelsen av retten til ytrings- og informasjonsfrihet.
• Dersom behandlingen er nødvendig for samfunnsmessige formål.
• Dersom behandlingen er nødvendig for etablering og utøvelse eller forsvar av rettslige krav.

Du kan laste ned og fylle ut skjema under for retting/sletting, eller kontakte personvernombudet.

Last ned skjema

Ønsker du innsyn, retting eller sletting av personopplysninger Sørmegleren har registrert, finner du skjema for dette her. Skjema leveres til nærmeste Sørmeglerkontor sammen med gyldig ID og eventuelle fullmakter.

Last ned skjema