Sørmegleren

Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for Sørmegleren og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. Sørmegleren sin behandling av personopplysninger utføres med respekt og forsiktighet og iht.  personopplysningsloven herunder personvernforordningen (GDPR), bransjenorm og interne rutiner.

Denne personvernerklæringen gir opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Sørmegleren består av to ulike selskaper, Sørmegleren AS og Sørmegleren Telemark AS. Denne personvernerklæringen er gjeldene for begge selskapene og de vises til begge selskapene når vi benytter Sørmegleren i erklæringen.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som privatperson. Det kan være navn, telefonnummer eller en vurdering. Du har selv rett til å bestemme over dine personopplysninger. For oss er det viktig at du vet hvilke opplysninger vi samler inn og hvordan vi ivaretar ditt personvern.

Behandling av dine personopplysninger

Sørmegleren sitt formål med innsamling, registering og behandling av personopplysninger er å forvalte, administrere og følge deg opp som kunde, bruker og interessenter på best mulig måte.

Sørmegleren AS og Sørmegleren Telemark AS behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

  • Behandling av personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder om å vurdere verdi/befaring og/eller formidle salg av deres eiendom
  • Behandling av personopplysninger for å markedsføre eiendom og besvare henvendelser relatert til markedsføringen
  • Behandling av personopplysninger for å markedsføres foretakets tjenester, gi informasjon om vår virksomhet og levere tjenester til våre brukere og kunder
  • Behandling av personopplysninger for interessenter, visningsdeltakere og budgivere
  • Behandling av personopplysninger for spørreundersøkelser, statistikk, analyse og forskning
  • Behandling av personopplysninger i forbindelse med prosjektsalg, utbyggers innsikt i og informasjon om fremdrift
  • Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak
  • Behandling av personopplysninger ved informasjon om bruk av våre nettsider og tilknyttede tjenester
  • Behandling av personopplysninger som ledd i vår rekruttering, utvikling og markedsføring av medarbeidere

Personopplysninger vil ikke bli behandlet uten at det foreligger adgang til dette, noe som forutsetter at det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag. Sørmegleren sitt behandlingsgrunnlag kan være oppfyllelse av avtale, oppfyllelse av rettslig forpliktelse, samtykke og legitim interesse. Dette reguleres i GDPR artikkel 6 nr 1 bokstav a-f.

Dine personopplysninger vil ikke bli benyttet til andre formål enn det formål som er angitt i forbindelse med at personopplysningen blir registret.

Det er frivillig å avgi personopplysninger, men dersom vi skal håndtere deg som kunde eller bruker av våre tjenester, samt holde deg orientering om våre tjenester og produkter, har vi behov for å innhente og lagre opplysninger om deg. Vi behandler opplysninger om deg når du er kunde hos oss som selger, kjøper, budgiver, interessent eller i forbindelse med befaring/verdivurdering.

Ved bruk av vår nettside sormegleren.no, herunder at du som kunde selv fyller inn informasjon på vår nettside eller i våre applikasjoner, for eksempel for å bli kontaktet for verdivurdering eller motta salgsoppgave, vil vi behandle personopplysninger om deg.

Hvor lenge lagres personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har. Eiendomsmeglingsforskriften pålegger ethvert eiendomsmeglingsforetak å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år. Dette innebærer at en lang rekke personopplysninger vil bli lagret i 10 år uten at man har krav på å få opplysningene slettet. Dette gjelder personopplysninger som registreres i forbindelse med at du inngår et oppdrag med Sørmegleren, inngir bud eller kjøper en eiendom.

Opplysningene vil imidlertid ikke bli benyttet til annet enn arkivformål med mindre det foreligger behandlingsgrunnlag til å benytte personopplysningene til annet formål. Ivaretakelse av at opplysningene kun blir benyttet til arkivformål sikres gjennom tilgangsstyringer i våre elektroniske databehandlingssystemer.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger vi behandler på bakgrunn av ditt samtykke slettes når samtykket trekkes tilbake. Hvis behandlingsgrunnlaget til Sørmegleren er berettigede interesse, vil personopplysningene bli slettet når slik berettiget interesse ikke lenger foreligger. Opplysninger som er lagret i henhold til lovpålagte forpliktelser slettes når plikten opphører.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Sørmegleren vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser. Ved mistanke om lovbrudd o.l. kan vi bli nødt til å utlevere informasjon til offentlige myndigheter uoppfordret eller etter pålegg. Vi vil også kunne utlevere informasjon ved mistanke om svindel.

Hvorvidt personopplysningene deles med andre selskaper, beror på formålet opplysningene er innhentet for. Opplysninger om selger og kjøper vil deles med relevante tredjeparter som er nødvendige for gjennomføring av avtalen.

Dersom opplysningene er innhentet for at du har bedt om en tjeneste, eksempelvis verdivurdering eller markedsføringstjenester, vil opplysningene deles med relevante tredjeparter i den grad det er nødvendig for å levere den aktuelle tjenesten.

Utover dette vil dine personopplysninger ikke deles med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Databehandlere

Sørmegleren inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Sørmegleren inngår avtaler med databehandlere for å sikre at behandlingen av opplysningene er i samsvar med personvernregelverket og Sørmegleren sine krav til behandling av personopplysninger.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Sørmegleren lagres på servere i EU/EØS.

Enkelte av våre underleverandører kan befinne seg utenfor EU/EØS. Det betyr at dine personopplysninger kan overføres til, og behandles, i såkalte tredjestater. Vi overfører bare personopplysninger til land utenfor EU/EØS som EU-kommisjonen mener gir deg et tilstrekkelig beskyttelsesnivå eller til underleverandører som har forpliktet seg til å beskytte dine personopplysninger gjennom EUs standard kontraktsklausuler. Der hvor det er nødvendig, har vi iverksatt ytterligere teknisk og organisatorisk tiltak for å oppnå et egnet beskyttelsesnivå.

Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?

Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene om våre brukere og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende lovverk. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler. Nærmere opplysninger om disse risikovurderingene og sikkerhetstiltakene kan fås ved henvendelse til oss. Vi bruker egnede sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring eller sletting.

Tilgang til personopplysninger er derfor begrenset til personell som har behov for tilgang for å utføre sine arbeidsoppgaver.

Dine rettigheter

Personvernreglene gir deg en rekke rettigheter knyttet til de personopplysningene vi behandler om deg. Hvilke rettigheter du har, avhenger av omstendighetene. I dette punktet finner du en oversikt over viktige rettigheter.

Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, så langt ikke taushetsplikten er til hinder for dette. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig og at identitet verifiseres.

Be om retting eller sletting: Du kan be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi har en plikt til å dokumentere informasjonen.

Dataportabilitet: I noen tilfeller vil du kunne ha adgang til å få utlevert personopplysninger du har oppgitt til oss for å få disse overført i et maskinlesbart format til en annen leverandør.

Andre rettigheter: Du har også rett til å motsette deg behandling av personopplysninger, personprofilering og automatiserte avgjørelser der det er relevant.

Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om fremgangsmåten på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Rettighetene kan være begrenset ifølge lov. Ta kontakt med oss via e-post på personvern@sormegleren.no, hvis du ønsker å utøve dine rettigheter eller ønsker informasjon om hvilke begrensninger som gjelder. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og som hovedregel innen én måned.

Behandlingsansvarlig

Administrerende direktør i Sørmegleren AS og styreleder i Sørmegleren Telemark AS er ansvarlig for selskapenes behandling av personopplysninger.

Personvernombud

Sørmegleren har utnevnt et eget personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Har du noen spørsmål eller innsigelser til Sørmegleren sin behandling av personopplysninger, send en e-post til personvern @sormegleren.no. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og som hovedregel innen én måned.

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside.

Publisert: 23.09.2022