Vennesla

Sentrumsvegen 53, 4700 Vennesla

Pris kr 2 100 000 – kr 4 490 000,-

Totalpris:  kr 2 100 000,-
Felleskostnader:  Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader parkeringskjeller vil bli fordelt mellom brukerne. Dagens vedtekter blir oppdatert og tilpasset endringer som gjelder utvidelse av sameiet. Felleskostnadene utgjør ca. 16,- pr. kvm pr. mnd. Budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på at dette er ett utkast og kan, dersom sameiet ønsker det, endres på flere punkter. Felleskostnader kan bla. dekke renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi. Kommunale avgifter, TV-internett, oppvarming og strøm i leiligheten samt eiendomsskatt kommer i tillegg. For parkeringsanlegget betales ca kr. 2.200,- pr. år og dette inkluderer strøm, div. vedlikehold, forsikring, regnskap. Bygget vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet tegner fullverdiforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo.

Visning

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUS! I Sørmegleren ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre spredning av koronaviruset gjennomføres visninger individuelt etter avtale med megler. Kontakt megler på telefon, SMS eller mail for å avtale tidspunkt. Er du i risikogruppe eller faller innenfor Helsedirektorates krav om karantene, gi oss beskjed før vi avtaler visningstidspunkt. Vi anbefaler at salgsoppgaven lastes ned digitalt. Se til enhver tid oppdatert informasjon om tiltak på sormegleren.no/koronatiltak.

9 helt nye og prisgunstige leiligheter i Butikkhuset i gågata i Vennesla sentrum. 1 SOLGT.

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Leilighet

Soverom:  1–2

Eierform bygning:  Selveierseksjon

Eierform tomt:  Fellestomt

Arealbeskrivelse

Primærrom:  58–105,3 m²

Bruksareal:  58–105,3 m²

Tomtareal:  1905 m²

9 prosjekterte selveierleiligheter beliggende i Butikkhuset i gågata i Vennesla. Butikkhuset med næring i 1 og 2 etasje og 19 eierleiligheter i 3 og 4 etasje er oppført i 2009. Selger har fått godkjent å endre 2. etasje fra næring til bolig, med 9 leiligheter som blir tilknyttet eksisterende sameie. Det blir en bod i samme etasje til hver leilighet. Bygget er organisert som et eierseksjonssameie/kombinasjonssameie (med både næring og Boligseksjoner).

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
1 2 2. 95m²
2 1 2. 58m²
3 1 2. 77m²
4 2 2. 101m²
5 2 2. 105m²
6 2 2. 83m²
7 2 2. 100m²
8 2 2. 84m² 84m²
9 2 2. 105m²
 • Innhold

  9 selveierleiligheter med ett til to soverom. Størrelse varierer fra 58 kvm BRA til 105 kvm BRA. Det blir romslige balkonger til alle leilighetene. Det er heis i bygget. Se byggebeskrivelse og romskjema for mer informasjon. Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgaven og i prisliste, er angitt som Bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012). Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger. Arkitekt har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA. Bygges etter Tek 17.

  Standard

  Se romskjema og byggebeskrivelse.

  Byggeår og byggemåte

  Prosjektleder er Arkicon v/Rikke Mølland tlf. 41264541. Entreprise: Det er ikke valgt endelig entreprenør. Delt entreprise vil etter all sannsynlighet bli valgt.

  Ferdigstillelse

  Ferdigstillelse/overtagelse vil være ca 8 måneder fra datoen selger melder som oppstartstidspunkt/byggestart. Oppstart forutsetter at alle forbehold om realisering er avklart innen fristen. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidpunkt/innflyttingspunkt tilsvarende. Siste frist for overtagelse er 2. kvartal 2021 forutsatt at prosjektet besluttes gjennomført. Senest 90 dager før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

  Oppvarming

  Det blir varmekabler i bad, panelovner i gang, stue og kjøkken.

  Forsikring

  Felles forsikring gjennom sameiet. Kjøper må ha innboforsikring.
 • Beliggenhet

  Butikkhuset ligger midt i gågata i Vennesla sentrum. Leilighetene blir liggende i hele 2. etasje som blir omregulert fra næring til bolig. Det er butikker i første og underetasjen. Gåavstand til alle fasiliteter som butikker, kafe, kulturhuset, bank, helsehus m.m.

  Tomt

  Areal: 1 905 kvm, Eierform: Fellestomt

  Parkering

  Det er satt av parkeringsplass til hver leilighet i parkeringskjeller på torvet samt 4 gjeste p-plasser i p-kjeller på andre siden av Sentrumsvegen. Parkeringsplass kommer i tillegg til kjøpesum kr. 160.000,- Nærmere opplysninger ved henv. megler.
 • Ferdigattest

  Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan Kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

  Reguleringsplan

  Det foreligger reguleringsbestemmelser for Vennesla Sentrum av 15.11.2001 med endring 09.11.06 og 12.12 06. Bygget er regulert som kombinert næring og bolig. Det gjøres oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

  Vei / Vann / Avløp

  Det er tilknyttet off. vei, vann og avløp. Det blir montert vannmåler.

  Heftelser / Rettigheter

  Heftelser som følger eiendommen: 1903/900134-1/93 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST 19.09.1903 Bestemmelse om vannrett Bestemmelse om gjerde OVERFØRT FRA: 1014-6/60 Gjelder denne registerenheten med flere 1974/100483-1/93 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST 14.02.1974 Bestemmelse om vann/kloakkledning OVERFØRT FRA: 1014-6/60 Gjelder denne registerenheten med flere Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

  Utleie

  Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

  Energiattest

  Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).
 • Husdyrhold

  Husordensreglene tillater ikke husdyrhold. Borettslagslovens § 5-11 (4) åpner for dyrehold på tross av forbud, dersom gode grunner taler for dyreholdet, og det ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen. Husdyrhold skal godkjennes av styret i borettslaget.

  Organisering

  Boligene og evt. næringsarealene er organisert som et sameie etter eierseksjonsloven. Det er utarbeidet vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir Kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.
 • Prisantydning og omkostninger

  Da leilighetene bygges i eksisterende bygg, genererer det dokumentavgift på 2,5% av kjøpesum. Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,- Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,- 2 100 000,- (NB: prisen er fast) Omkostninger -------------------------------------------------------- 2 100 000,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

  Betalingsbetingelser

  Hele kjøpesummen samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Avbestilling: Dersom forbrukeren avbestiller før det er gitt igangsettingstillatelse, fastsettes avbestillingsgebyret til 5 % av kontraktsummen inkludert evt. mva. Dersom Kjøper avbestiller etter at igangsettingstillatelse er gitt, gjelder Bustadoppføringslovens regler, jfr. §§52 og 53. Kjøper vil være ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet.

  Offentlige avgifter

  Kommunale avgifter er ikke fastsatt.

  Eiendomsskatt

  Ikke fastsatt.

  Felleskostnader

  Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader parkeringskjeller vil bli fordelt mellom brukerne. Dagens vedtekter blir oppdatert og tilpasset endringer som gjelder utvidelse av sameiet. Felleskostnadene utgjør ca. 16,- pr. kvm pr. mnd. Budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på at dette er ett utkast og kan, dersom sameiet ønsker det, endres på flere punkter. Felleskostnader kan bla. dekke renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi. Kommunale avgifter, TV-internett, oppvarming og strøm i leiligheten samt eiendomsskatt kommer i tillegg. For parkeringsanlegget betales ca kr. 2.200,- pr. år og dette inkluderer strøm, div. vedlikehold, forsikring, regnskap. Bygget vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet tegner fullverdiforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo.

  Formuesverdi

  Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folke registrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.
 • Adresse med betegnelse

  Sentrumsvegen 53, Prosjektet ligger i dag på gnr/bnr: 6/60 snr. 1 i Vennesla kommune. Før overtakelse vil Selger gjøre de nødvendige reseksjoneringer etter lov 16.juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) og leilighetene tildeles så seksjonsnummer.

  Boligtype

  Leilighet

  Eierform

  Eierseksjon

  Selger

  Byggherre/selger: Butikkhusgården Bygg AS org. 990761787 Alle opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Garantier

  Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr. buofl. § 12. Garantien stilles snarest mulig etter at avtale er inngått.

  Kjøpekontrakter

  Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbudsskjema og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt.

  Tilvalg / Endringer

  Selger vil før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene. Alle meldinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.

  Selgers rett til endringer

  Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

  Forbehold om realisering

  Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet: Minimum 5 av 9 av leilighetsprosjektets totale antall må forhåndsselges og igangsettingstillatelse må foreligge i tråd med forutsetningene beskrevet i salgsoppgaven. Det tas forbehold om godkjent reseksjonering. Selger tar også forbehold om at godkjent byggelån og at styrende organer hos selger godkjenner og beslutter byggestart. Forbeholdene skal være avklart av Selger innen 01. juli 2020. Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart innen denne fristen kan Selger velge å ikke realisere prosjektet. Etter 01.juli 2020 har kjøper 2 uker på å skriftlig trekke seg fra avtalen dersom selger ikke har avklart sine forbehold. Dersom kjøper velger å stå ved avtalen, aksepteres også tilsvarende endring i overtakelse.

  Visning

  Etter avtale med megler Bjørn Dahl Moe tlf. 40408046

  Tiltak mot spredning av koronavirus på visning

  VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUS! I Sørmegleren ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre spredning av koronaviruset gjennomføres visninger individuelt etter avtale med megler. Kontakt megler på telefon, SMS eller mail for å avtale tidspunkt. Er du i risikogruppe eller faller innenfor Helsedirektorates krav om karantene, gi oss beskjed før vi avtaler visningstidspunkt. Vi anbefaler at salgsoppgaven lastes ned digitalt. Se til enhver tid oppdatert informasjon om tiltak på sormegleren.no/koronatiltak.

  Overtagelse

  Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 8 mnd. fra datoen Selger melder som oppstartstidspunkt/byggestart. Oppstart forutsetter at alle forbehold om realisering er avklart innen fristen ovenfor. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt innflyttingspunkt tilsvarende. Siste frist for overtagelse er 2. kvartal 2021 forutsatt at prosjektet besluttes gjennomført. Senest 90 dager før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

  Finansiering

  Selger eller bank forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere.

  Kjøpers undersøkelsesplikt

  Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

  Budgivning

  Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema "Kjøpetilbud til fastpris". Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

  Lovverk

  Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.

  Hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.
 • Oppdragsnummer

  10-19-9043

  Salgsoppgave og vedlegg

  Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Leilighetene overleveres i bygge-rengjort stand. I nyoppførte bygninger må det forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler Mariann Thomassen Salgsansvarlig: Eiendomsmegler Bjørn Dahl Moe

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331

  Produksjonsdato

  25.11.2019