Lindesnes - Malmø, Skinsnes, Persheia, Kleven, Ime

Brogata 43 - Malmø, 4515 Mandal

Prisantydning kr 4 540 000 – kr 4 760 000,-

Totalpris:  kr 4 579 620 – kr 4 799 620,-
Felleskostnader:  Kr.,- pr..

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Sjelden mulighet. Her kommer 1 enebolig og 1 to-mannsbolig - like ved Kvisla. 2 solgt, en del av 2-mannsbolig er ledig.

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Enebolig

Soverom:  3–3

Eierform bygning:  Selveierseksjon

Eierform tomt:  Fellestomt

Arealbeskrivelse

Primærrom:  116–116 m²

I blindveien Brogata på Malmø skal det bygges 1 frittliggende enebolig og 1 vertikaldelt to-mannsbolig. Alle 3 med strandlinje til Kvisla. Alle boligene vil få egen carport og en biloppstillingsplass i tillegg. Boligene er tegnet av Spiss arkitekter og har en moderne og funksjonell stil.

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
1 3 0. 116m² 116m² kr 4 799 620,-
2 3 0. 116m² 116m² kr 4 579 620,-
3 4 0. 169m² 174m² SOLGT
 • Innhold

  Se plantegninger og prospektet for innhold i den enkelte bolig.

  Standard

  Boligene leveres med normalt god nybyggstandard, med bl.a malte gipsvegger, 3-stavs eikeparkett på gulv og malt gipsplatehimling. Fliser på gulv og vegger på bad, dusj med herdet glass, veggmontert WC og 90cm baderomsmøbel med vask og speil. Alle boligene leveres med balansert ventilasjon med varmegjenvinner.

  Byggeår og byggemåte

  Se tilstandsrapport.

  Ferdigstillelse

  Ca 12 mnd etter alle tillatelser foreligger.

  Oppvarming

  Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

  Diverse

  Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Boligene overleveres i bygge-rengjort stand. I nyoppførte bygninger må det forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr. Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.
 • Adkomst

  Fra Søren Jaabæksvei ta inn i Gismerøyveien, så første til venstre som er Brogata. Etter ca 160 meter ligger tomten på høyre side. Tomten er merket med byggeskilt.

  Beliggenhet

  Sentral og idyllisk beliggenhet med Kvisla som nærmeste nabo. Det er gang- og sykkelavstand til "alt", bl.a dagligvareforretning, offentlig kommunikasjon, kulturhus, alle sentrumsfasiliteter og flotte rekreasjonsområder.

  Tomt

  Eierform: Fellestomt

  Parkering

  Alle 3 boligene får privat carport + en biloppstillingsplass ved boligen.
 • Ferdigattest

  Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest/midlertidig br.till. ikke foreligger ved overtakelse, kan Kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest/midlertidig br.till. foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår.

  Reguleringsplan

  Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan for Mandal sentrum, vedtatt 14.09.2006. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

  Vei / Vann / Avløp

  Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.

  Heftelser / Rettigheter

  Heftelser som følger eiendommen: Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt. Rettigheter som følger eiendommen:

  Energiattest

  Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

  Konsesjon

  Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.
 • Organisering

  Boligene organiseres som et sameie etter Eierseksjonsloven av 23. mai 1997. Det blir utarbeidet vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.
 • Prisantydning og omkostninger

  Omkostninger 0,- (Totalpris inkl. omkostninger) Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning. I tillegg kommer kr. 25.000,- inkl.mva pr. bolig for oppmåling av tilleggsareal (tomt for hver seksjon), matrikkelbrev mm.

  Betalingsbetingelser

  Betalingen deles i 5 deloppgjør. Første ved kontraktsinngåelse og siste i forbindelse med overtakelse av boligen. Fullstendig betalingsplan og oversikt over de 3 øvrige deloppgjørene fås hos megler og/eller utbygger.

  Felleskostnader

  Kr.,- pr..

  Formuesverdi

  Primær: Kr. ,- for år 2017. Sekundær: Kr. ,- for år 2017.
 • Adresse med betegnelse

  Brogata 43 - Malmø, Gnr. 170 Bnr. 91 i Lindesnes kommune. Sameiebrøk:

  Boligtype

  Enebolig

  Eierform

  Eierseksjon

  Selger

  Alle opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Visning

  . Tomten kan fritt besiktiges.

  Overtagelse

  Etter avtale. Forventet byggetid er ca 12 mnd fra alle tillatelser foreligger.

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post, fax eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

  Lovverk

  Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.

  Hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.
 • Oppdragsnummer

  55-19-9004

  Salgsoppgave og vedlegg

  Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-19-9004. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig Anita B. Torjussen

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331

  Vedlegg