Grimstad Fevik  

Salverødheia 17, 4870 Fevik

Pris kr 2 950 000,-

Totalpris:  kr 2 950 000,-

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Prosjektert enebolig med mulighet for husbankfinansiering. Klart til maling og gulvlegging.

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Enebolig

Byggeår:  2019

Soverom:  3

Eierform bygning:  Selveier

Eierform tomt:  Eiet tomt

Arealbeskrivelse

Primærrom:  112 m²

Bruksareal:  116 m²

Tomtareal:  298 m²

 • Bygninger og byggemåte

  Boligen oppføres i tre på såle/grunnmur i betong. Isolerglass vinduer. Takstein som taktekke - se forøvrig byggebeskrivelse ligger vedlagt denne salgsoppgave.

  Innhold

  1. etasje: Entrè, kontor, bad/vaskerom, evt. soverom, stue og kjøkken. 2. etasje: 3 soverom, bad, gang og bod.

  Standard

  Boligen leveres klar til gulvlegging, sparkling og maling/tapetsering av innervegger fra byggmester, med forøvrig gjennomgående god standard. Det kan bla nevnes kjøkkeninnredning fra Aubo kjøkken ihht. vedlagte tegning med frittstående kjøleskap og oppvaskmaskin, samt integrert stekeovn og platetopp. Bad i 1. etg. leveres ferdig flislagt på gulv og vegger med Foss 90 cm baderomsinnredning med speil, 90x90 dusjvegger og wc. Bad i 2. etg. leveres ferdig flislagt på gulv og vegger. 60 cm Foss baderomsinnrending med speil. 90x90 cm dusjvegger og wc. Gang i 1. etg. leveres flislagt på gulv med varmekabler. Se forøvrig vedlagte leveringsbeskrivelse.. Dersom det skulle være ønske om å endre deler av levereransen er dette fullt mulig. Boligen kan leveres ferdig gulvlagt med 3 stavs eik prosjektparkett, type Opus, mot et tillegg på kr. 55 000,- Boligen kan leveres ferdig sparklet og malt av malermester mot et tillegg på kr. 100 000,-

  Diverse

  Eiendommen har andel i realsameie på gnr. 49 bnr. 311. Andel 1/4. Eiendommen er en liten veistubb som deles mellom Salverødheia 11, 13, 15 og 17.

  Annet

  Boligfeltet grenser i sør og vest mot landbrukseiendom, hvor det er grisefjøs i drift. Boligen selges til den pris som er angitt i den til enhver tid gjeldende prisliste. Bindende kjøpsbekreftelse sammen med gyldig legitimasjon må fremlegges hos megler.

  Oppvarming

  Stålpipe leveres inkl. enkel vedovn. Varmekabler i begge bad og gang 1. etg. Det leveres og monteres godkjent og tilpasset ventilasjonsanlegg fra Caverion.

  Energiattest

  Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).
 • Beliggenhet

  Solrik beliggenhet på Øvre Grefstad/Vollekjær. Fra området er det kort vei ned til flotte friområder og badestrender bl.a. på Strand Hotell,Grefstadvika og Moysanden. Gang-/sykkelsti til skole og idrettsplass. Det er opparbeidet lekeplasser i byggefeltet ihht. reguleringsplanen. Kort vei til barnehager,flotte turområder og lysløype. Gode bussforbindelser både til Grimstad og Arendal.

  Adkomst

  Fra Grimstad sentrum følger du riksvei 420 fra Grimstad mot Fevik. Salverødheia ligger på høyre hånd ca 150 meter etter fotballbanen på Moy Moner. Følg veien rett frem inn på feltet, og tomten ligger nest nederst på venstre hånd, ut mot veien.

  Parkering

  Parkering på egen grunn. Garasje kan leveres som tilvalg mot pristillegg.

  Tomt

  Areal: 298,9 kvm, Eierform: Eiet tomt Tomten blir levert planert med stedlige masser. Som tilvalg kan tomten jordbeslås og såes med plen og parkeringsarealer asfalteres.
 • Adresse med betegnelse

  Salverødheia 17, Gnr. 49 Bnr. 310 i Grimstad kommune

  Selger

  Alle opplysninger i prospektet er godkjent av selger.

  Forsikring

  Eiendommen vil være forsikret av utbygger som bygg under oppføring frem til overtakelse.
 • Omkostninger

  Dokument avgift: (2,5 % av tomteverdi kr. 575 000,-) kr. 14 370,- Tinglysningsgebyr skjøte: kr. 525,- Tinglysningsgebyr pr. pantedok: kr. 525,- Husbankgebyr kr. 4000,-

  Offentlige avgifter

  Ikke fastsatt pr.d.d. For nærmere info om beregning av kommunale avgifter henvises til Grimstad kommune.

  Eiendomsskatt

  Ikke fastsatt pr. d.d. For beregning av eiendomsskatt henvises til Grimstad kommune for nærmere info.

  Formuesverdi

  Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

  Garantier

  Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47. Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Boligene overleveres i byggrengjort stand. I nyoppførte bygninger må forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

  Vederlag

  Oppdragsgiver har inngått følgende oppdragsavtale med Sørmegleren AS: Provisjon: Kr. 37.500 pr. enhet, oppgjørsgebyr kr. 4375 pr enhet samt tilretteleggingshonorar kr. 12 500 pr boligtype. Markedspakke: Etter utlegg

  Finansiering

  Boligene er forhåndsgodkjent for lån i Husbanken, og kjøper må søke godkjenning som låntaker i Husbanken. Sørmegleren hjelper gjerne til med søknaden. Vi anbefaler også våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.
 • Ferdigstillelse

  Etter avtale med selger

  Reguleringsplan

  Eiendommen er regulert til boligformål,og tilhører reguleringsplan for Salverødheia datert 17.06.2013. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om

  Vei / Vann / Avløp

  Tilknyttes offentlig vei, vann og kloakk.

  Heftelser / Rettigheter

  Heftelser som følger eiendommen: - Ingen servitutter registrert Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt. Rettigheter som følger eiendommen: - Ingen rettigheter registrert.

  Utleiemulighet

  Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.
 • Kjøpekontrakter

  Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet ved salget. Hvis kjøper ønsker husbankfinansiering benyttes NS3427.

  Selgers rett til endringer

  Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

  Tilvalg / Endringer

  Selger vil - før innredningsarbeidene starter - inkalle til et endringsmøte, hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Selger tar ingen påslag ved slike endringer.

  Budgivning

  Midlertidig kjøpekontrakt fra Sørmegleren må benyttes. Regler om bud frister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker og det brukes midlertidig kjøpekontrakt. Alle midlertidige kjøpekontrakter må inngis skriftlig sammen med legitimasjon.

  Visning

  For avtale om visning på området, ta kontakt med megler på tlf. 40 40 80 21 for avtale.

  Overtagelse

  Etter avtale med selger

  Hvitvasking

  Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

  Lovverk

  Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.
 • Salgsoppgave og vedlegg

  Denne salgsoppgaveteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Oppdragsnummer

  31-18-9018

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler MNEF Tor Jan Endresen

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331

  Vedlegg