Lillesand

Dovreveien 3D ? H0101 (Fagertun Panorama, leil 103), 1.etg, 4790 Lillesand

Prisantydning kr 5 490 000,-

Omkostninger:  kr 148 620,-
Totalpris:  kr 5 638 620,-
Felleskostnader inkluderer: Les mer

Visning

19. oktober, kl. 16:00–17:00

Påmeldingsvisning

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Fagertun Panorama | Påmeldingsvisning 19.10 kl 16:00 - 17:00

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Leilighet

Soverom:  2

Bolignummer:  103

Eierform bygning:  Selveierseksjon

Eierform tomt:  Eiet tomt

Antall rom:  3

Arealbeskrivelse

Primærrom:  93,1 m²

Bruksareal:  93,1 m²

Leilighet 103 ligger flott plassert på ytterhjørnet i leilighetsbygget og har en romslig balkong med utsikt over Lillesand og videre ut over sjøen. Leiligheten har en god planløsning med stor åpen stue/kjøkkenløsning, med store vinduer og en god romfølelse. Leiligheten har to romslige soverom og to bad hvor det ene soverommet har inngang til eget baderom via garderoberommet.

 • Beskrivelse av prosjektet

  Fagertun panorama består av 21 nyoppførte selveierleiligheter beliggende i 1. til 3. etasje, og i underetasjen er det boder tilknyttet leilighetene samt parkeringsplasser. Bygget blir organisert som et eierseksjonssameie. Prosjektet består av ett salgs- og byggetrinn. Se også prosjektets egne hjemmeside, www.fagertunpanorama.no med leilighetsvelger. Link til hjemmesiden ligger til høyre her på finn-annonsen.

  Oppvarming

  Leiligheten har vannbåren gulvvarme i gang, stue/kjøkken og elektrisk gulvvarme på bad. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

  Forsikring

  Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av utbygger, jfr buofl. § 13 siste ledd.. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet/borettslaget, men kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.
 • Tomt

  Areal: 2 308 kvm, Eierform: Eiet tomt Utbyggingstomten utgjør samlet ca 2300 kvm iht opplysninger fra Lillesand kommune. Arealet er ikke eksakt og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling.

  Parkering

  Kjøper har rett og plikt til å kjøpe 1 - en - plass i parkeringskjelleren som medfølger i prisen. Opplegg for ev. ladepunkt for ladbar bil bekostes av den enkelte i forbindelse med tilvalgsprosess. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkeringsanlegget, uteareal utenfor boliger i 1. etasje og bodene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett. Dersom det velges en løsning der dette er fellesareal med vedtektsfestet bruksrett gjøres det oppmerksom på at en slik tilknytning kan gjøres for inntil 30 år i henhold til eierseksjonsloven. Det gjøres videre oppmerksom på at vedtektene kan endres ved kvalifisert flertall (2/3 deler) på årsmøte. Det vil være handicapplasser tilgjengelige i boligsameiet. Disse tildeles beboere som har behov for det. De beboerne som eventuelt får tildelt HC-plass uten å ha særskilt rett til slik plass, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen tilbeboer med offentlig dokumentert behov for HC-plass. Eventuelle overskuddsplasser/-boder skal tilhøre selger som fritt kan omsette eller leie ut disse. Alle enheter vil få tildelt 1 sportsbod som er inkludert i kjøpesummen. Størrelsen på sportsbodene varierer iht krav i TEK 17.
 • Reguleringsplan

  Eiendommen er iht plan for Dovreveien 1 og 3 datert 28.04.16, detaljregulering vedtatt 08.02.17 benevnt B/T2, regulert til boligbebyggelse - konsentrert blokkbebyggelse, med kommunalteknisk anlegg, lekeplass og uteoppholdsareal. Reguleringen omfatter også samferdselsanlegg med kjøreveg, fortau, grøntareal og parkeringshus/-anlegg. Eiendommen på baksiden av utbyggingstomten (vest og delvis syd) Dovreveien 5 og 7, er under omregulering. Dovreveien 1 og 3 ligger ifølge kommuneplanen i felt KB04 i område for kombinert bebyggelse og anleggsformål, mens Dovreveien 7 er del av område for tjenesteyting. Det foreligger rammetillatelse for tiltaket datert 18.01.19. Eier av Fagertun Panoramas naboeiendom, Dovreveien 5, gnr 33, bnr 329, har mottatt vedtak om tillatelse til oppføring av leilighetsbygg med 5 leiligheter, fordelt på tre etasjer, på eiendommen. Kjøper kan ikke motsette seg disse planene. Planene for naboeiendommen fremkommer ikke av dette prospektets illustrasjoner eller fotomontasjer ettersom planene er av nyere dato. Se vedlegg "planer Dovreveien 5" og kontakt megler eller Lillesand kommune dersom det ønskes ytterligere informasjon. Illustrasjoner i vedlegget er hentet fra søknadsprosessen.

  Vei / Vann / Avløp

  Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

  Heftelser / Rettigheter

  Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning. Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen: Ingen heftelser registrert på eiendommen ut over nåværende eiers pengeheftelser og urådighets-erklæringer. Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Grunnboken for eiendommen vil være er et vedlegg til kjøpekontrakten.

  Utleie

  Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne.. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

  Energiattest

  Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10). Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel. Et utvalg av leilighetene vil energimerkes innen overtakelse. Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse: Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdig-attest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

  Konsesjon

  Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.
 • Prisantydning og omkostninger

  5 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 7 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 137 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 490 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 148 620,- (Omkostninger totalt) 5 638 620,- (Totalpris inkl. omkostninger) Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5% av tomteverdi. Dokumentavgift blir fordelt pr. kvm. BRA og vil derfor variere pr. leilighet mellom ca. 10 710,- på den minste og ca. 14 000,- på den største leiligheten. Dvs. 140 pr. kvm BRA. Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t 525,- Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. 525,- Hver kjøper betaler i tillegg 25 000,- for tilkobling til offentlig vann/avløp/strøm. I tillegg kommer et beløp tilsvarende 50,- pr.kvm BRA, som oppstartslikviditet til sameiet. Dette beløpes innkreves av forretningsfører sammen med første innbetaling av felleskostnader for sameiet ved overtakelse. Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer. Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning. 5 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 7 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 137 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 490 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 148 620,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 5 638 620,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Felleskostnader inkluderer

  Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom brukerne. Felleskostnadene utgjør ca. 25,- pr. kvm pr. mnd. Budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på at dette er et utkast og kan, dersom sameiet ønsker det, endres på flere punkter. Felleskostnader kan bla. dekke kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, noe snørydding og vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi. Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Lillesand kommune for nærmere info. Oppvarming og varmt vann i leilighetene kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader. Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv, brebånd og telefoni. Det legges opp til at sameiet (ev at utbygger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av tv- og internett-tjenester med en leverandør. Bygget vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet tegner fullverdiforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo. Utbygger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse. Selgeren vil engasjere forretningsfører for sameiet før overtakelsen. Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre, samt vedtakelse av budsjett og vedtekter før boligene er ferdigstilt/overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende møte og forretningsførsel vil belastes sameiet.

  Formuesverdi

  Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der bolig-eieren er folke registrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.
 • Adresse med betegnelse

  Dovreveien 3D ? H0101 (Fagertun Panorama, leil 103), Gnr. 33 Bnr. 319 Snr. 3 i Lillesand kommune. Sameiebrøk:

  Boligtype

  Leilighet

  Eierform

  Eierseksjon
 • Garantier

  Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5% av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr. buofl. § 12. Garantien stilles snarest mulig etter at selgers forbehold er avklart. Dersom selger ønsker å få utbetalt forskudd eller avtalt vederlag for eventuelle endrings-/tilvalgsarbeider før hjemmelsovergang, stilles det garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen.

  Kjøpekontrakter

  Avtale om kjøp forutsettes inngått på selgers standard kjøpekontrakt eller midlertidig kjøpekontrakt som vil bli benyttet ved salg. Selgers kontrakts dokument forutsettes gjennomgått før bud inngis. Selger tar forbehold om å foreta justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m.

  Hvitevarer, løsøre og tilbehør

  Følgende hvitevarer følger boligen: Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

  Boligkjøperforsikring

  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

  Tiltak mot spredning av koronavirus på visning

  Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

  Overtagelse

  Etter avtale.

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

  Kjøpers undersøkelsesplikt

  Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

  Lovverk

  Boligen er nyoppført, men ikke tatt i bruk, og selges etter avhendingslovens normalbestemmelser. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Dersom boligen selges til forbruker innen 6 måneder etter at den var ferdigstilt, vil det bli stilt entreprenørgaranti på linje med reglene i bustadoppføringslova.

  Hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

  Oppgjør

  Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.
 • Oppdragsnummer

  65-21-9008

  Salgsoppgave og vedlegg

  Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-21-9008. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Ansvarlig megler

  Arild Aasen, tlf. 97 58 67 30

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331