Arendal

Vågsnes Havn, 4812 Kongshavn

Prisantydning kr 6 800 000 – kr 6 900 000,-

Totalpris:  kr 6 831 790 – kr 6 933 370,-
Felleskostnader:  Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Felleskostnader kan bla. dekke kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, snørydding, vaktmestertjenester og eventuelt andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi. Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte bolig, henvises til Arendal kommune for nærmere info. Selger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse. Selgeren vil engasjere forretningsfører for sameiet før overtakelsen. Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre, samt vedtakelse av budsjett og vedtekter før boligene er ferdigstilt/overtatt. I de endelige sameievedtektene fremgår det bestemmelser om drift- og vedlikeholdskostnader knyttet til bryggene/båtplassene.

Visning

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUS! I Sørmegleren ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre spredning av koronaviruset gjennomføres visninger individuelt etter avtale med megler. Kontakt megler på telefon, SMS eller mail for å avtale tidspunkt. Er du i risikogruppe eller faller innenfor Helsedirektorates krav om karantene, gi oss beskjed før vi avtaler visningstidspunkt. Pga. smittesporing må alle visningsdeltakere registrere seg når de kommer på visning. Vi anbefaler at salgsoppgaven lastes ned digitalt. Se til enhver tid oppdatert informasjon om tiltak på sormegleren.no/koronatiltak.

Vågsnes Havn | Vestvendt strandeiendom | 15 prosjekterte, romslige og innholdsrike eneboliger i kjede | Kun 3 ledige!

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Rekkehus

Soverom:  3–3

Eierform bygning:  Selveierseksjon

Eierform tomt:  Fellestomt

Arealbeskrivelse

Primærrom:  164–184 m²

 • Vis solgte boliger
  Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
  B1 3 0. 184m² 184m² kr 6 933 370,-
  B2 3 0. 184m² 184m² SOLGT
  B3 3 0. 184m² 184m² SOLGT
  B5 3 0. 184m² 184m² SOLGT
  B6 3 0. 184m² 184m² SOLGT
  F2 4 0. 200m² 200m² SOLGT
  F3 4 0. 203m² 203m² SOLGT
  F4 4 0. 203m² 203m² SOLGT
  F5 4 0. 206m² 206m² SOLGT
  K1 5 0. 130m² 137m² SOLGT
  K2 3 0. 123m² 128m² SOLGT
  S1 3 0. 164m² 175m² kr 6 831 790,-
  S2 3 0. 164m² 175m² kr 6 831 790,-
 • Beskrivelse av prosjektet

  Nå nærmer det seg ferdigstillelse av dette unike, vestvendte prosjektet! Her kan du få både romslige og innholdsrike eneboliger i kjede - på en strandtomt mot sydvest, midt i Tromøysund. Her er det en lun havn hvor det er sol hele dagen, vindstille og rolig med naturskjønne omgivelser helt i vannkanten! Det blir boliger i flere prisklasser, - noen med egen brygge og båthus, andre med hems og noen med takterrasse, men felles for alle er at de har utsikt til sjøen. Innflytting skjer i løpet av våren 2022. Se dokumenter på www.vagsneshavn.no - der komplett prospekt ligger nedlastbart. På eiendommen bygges det 15 romslige eneboliger i kjede i sjøkanten. Hvert enkelt hus fremstår som frittstående. De forskjellige boenhetene omtales som Fullrigger, Skonnert, Brigg og Kutter. Størrelse på boligene varierer fra 120 - 206 m2 Dette er robuste og moderne helårsboliger med gode fasiliteter som gir deg en problemfri hverdag med alle muligheter for et godt liv for deg og dine. Småbåthavn og felles lekeområde. Fullrigger består av fem boenheter. Disse ligger helt nede ved havet med eget båthus. Skonnert består av to boenheter. Disse har utsikt mot grøntarealet og stranden. Brigg består av seks boenheter. Disse har tilgang til stranden rett utenfor terrassen. Kutter består av to boenheter. Disse er de eneste boenhetene med tre etasjer, og en takterrasse som gir panoramautsikt over hele området Boligene blir organisert som et eierseksjonssameie, og alle som kjøpere vil så snart det felles bryggeanlegget detaljprosjekteres få rett til å kjøpe en båtplass der. Det er ikke boplikt i Arendal kommune.

  Innhold

  Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgaven og i prisliste, er angitt som bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012). Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger. Arkitekt har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende boligsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA. Det kan bli gjort mindre endringer i areal for å tilfredsstille forskriftskrav eller andre nødvendige tilpasninger.

  Standard

  Det er lagt vekt på at boligene får god standard på utstyr, overflater og materialer. Se detaljert beskrivelse i romskjema og bygningsteknisk beskrivelse.

  Ferdigstillelse

  Selgerens frist for å ha Brigg 1 klar til overtakelse er 31.03.2022. Selgerens frist for å ha Skonnert 1 og 2 klar til overtakelse er 29. april 2022. Måned for overtakelse varsles senest 4 måneder før overtakelse, og overtakelsesdato varsles senest 4 uker før overtakelse. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl.. §18 til anvendelse.

  Oppvarming

  Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

  Forsikring

  Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av selger, jfr. Buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.
 • Beliggenhet

  Prosjektet ligger i dag på gårdsnummer 217, bruksnummer 27 i Arendal kommune. Før overtakelse vil selger gjøre de nødvendige sammenføyinger/fradelinger og prosjektet kan få et annet gnr/bnr. Eiendommen vil seksjoneres etter lov 16.juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

  Tomt

  Eiendommen som utgjør utbyggingstomten, er opplyst til å være ca 7209 kvm og har lang strandlinje. Tomten vil deles i selveierseksjoner og fellesareal for sameiet samt småbåthavn. Arealet etter fradeling/sammenføying er ikke eksakt, og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling. Tomten leveres opparbeidet med uteområder, beplantning i tegninger er kun til illustrasjon. Omfang og utforming av småbåtanlegg avhenger av hvor mange som kjøper båtplass, og dette er derfor ikke prosjektert i detalj ennå. Skissene viser et potensiale. Se situasjonsplan/utomhusplan for skisser.

  Parkering

  Boligtype Fullrigger har parkering i egen carport og ved egen inngang. Øvrige boliger har to parkeringsplasser på felles parkeringsplass (se situasjonsplan), bortsett fra boligtype Skonnert som har 1 ved egen inngang og 1 p-plass på felles parkeringsplass. P-plasser langs sameiets østlige grense kan innen gitte frister leveres som carport mot pristillegg. Det etableres gjesteparkeringsplasser på felles parkeringsområde.
 • Ferdigattest

  Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

  Reguleringsplan

  Eiendommen er regulert til bolig. Område i sjø utenfor eiendommen er regulert til småbåthavn. Det er søkt rammetillatelse for prosjektet. Planer og bestemmelser er tilgjengelig via kommunens hjemmesider. Reguleringsplan Vågsnes, tromøy, datert 13.06.2018. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

  Vei / Vann / Avløp

  Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vei via Vågsnesveien. Eiendommen tilknyttes offentlig vann og kloakk.

  Heftelser / Rettigheter

  Heftelser som følger eiendommen: Dagboknr.: 1906- Best om adkomst rett Tinglyst: 28.05.1964 Dagboknr.: 4775- Rettsbok- grensegangsak Tinglyst: 20.05.1988 Rettigheter på andre eiendommer: Rettigheter på 4203-217/11 Dagboknr.: 900305- bestemmelse om veg Tinglyst: 15.05.1923 Rettighetshaver gnr 217, bnr 27 Rettigheter på 4203-217/11, 4203-217/14 Dagboknr.: 10281- bestemmelse om veg Tinglyst: 19.12.2000 Rettighetshaver gnr 217, bnr 27 Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

  Utleie

  Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie. Det er ikke boplikt i Arendal kommune..

  Energiattest

  Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

  Konsesjon

  Kjøp av seksjon i dette prosjektet avhenger ikke av konsesjon.
 • Organisering

  Boligene organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Det vil bli utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir kjøper eier av andel av tomtearealer. Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer. Felles småbåthavn vil bli etablert. Så snart prosjektering av denne er utført vil kjøpere gis fortrinnsrett til kjøp av båtplass i dette anlegget. Det er opp til selger å avgjøre hvordan eierskap til småbåthavn gjøres. Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter. Utkast til disse utarbeides før ferdigstillelse.
 • Prisantydning og omkostninger

  I tillegg til kjøpesum vil det påløpe følgende kostnader ved kjøp: Dokument avgift: 2,5 % av tomteverdi, Tinglysningsgebyr skjøte: kr. 585,-, Tinglysningsgebyr pr. pantedok: kr. 585,-. Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon. Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer. Omkostninger -------------------------------------------------------- 0,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Betalingsbetingelser

  Dersom Selger ønsker det, kan han stille garanti iht. bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller selger fra det tidspunkt § 47 er stilt. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved overtagelse av boligen og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

  Felleskostnader

  Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Felleskostnader kan bla. dekke kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, snørydding, vaktmestertjenester og eventuelt andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi. Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte bolig, henvises til Arendal kommune for nærmere info. Selger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse. Selgeren vil engasjere forretningsfører for sameiet før overtakelsen. Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre, samt vedtakelse av budsjett og vedtekter før boligene er ferdigstilt/overtatt. I de endelige sameievedtektene fremgår det bestemmelser om drift- og vedlikeholdskostnader knyttet til bryggene/båtplassene.

  Formuesverdi

  Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

  Øvrige mulige kostnader

  AVBESTILLING: Dersom forbrukeren avbestiller før det er gitt igangsettingstillatelse, fastsettes avbestillingsgebyret til 5 % av kontraktsummen inkludert evt. mva. Dersom kjøper avbestiller etter at igangsettingstillatelse er gitt, gjelder Bustadoppføringslovens regler, jfr. §§52 og 53. Kjøper vil være ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet.

  Gebyr ved videresalg

  Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av selger. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer. Videresalg kan ikke gjøres uten selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtakelse. For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. Buo?. § 1b. Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,- inkl. mva. som innbetales til oppgjørsadvokats driftskonto etter påkrav fra selger. Eventuell endring krever selgers forutgående samtykke.
 • Adresse med betegnelse

  Boligene vil bli oppført på adressen Leif Svalesens vei 4812 Kongshavn, på Tromøy i Arendal. Boligene kan få tildelt ny adresse når bygningene er ferdig oppført.

  Boligtype

  Rekkehus

  Eierform

  Eierseksjon
 • Garantier

  Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47. Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Illustrasjoner utarbeidet for prosjektet viser ikke plassering av stikk-kontakter. Boligene overleveres i byggrengjort stand. I nyoppførte bygninger må det forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

  Kjøpekontrakter

  Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet ved salget.

  Tilvalg / Endringer

  Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene, eventuelt direkte fra underleverandør, og forutsettes betalt innen overtakelse. Alle meldinger skal være selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan. Frist for ordinære endringer og tilvalg er i hovedsak utløpt.

  Selgers rett til endringer

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter. Det tas et særskilt forbehold om byggetid grunnet den pågående korona-pandemien. Dette medfører at overtagelsen kan bli utsatt dersom pandemien gjør det nødvendig. Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Dette kan også medføre mindre endringer i arealer og utforming av enkeltrom. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere kjøper om slike endringer.

  Forbehold om realisering

  Selger har ingen forbehold for realisering av prosjektet: Det tas et særskilt forbehold om byggetid grunnet den pågående korona-pandemien. Dette medfører at overtagelsen kan bli utsatt dersom pandemien gjør det nødvendig.

  Visning

  .

  Tiltak mot spredning av koronavirus på visning

  VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUS! I Sørmegleren ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre spredning av koronaviruset gjennomføres visninger individuelt etter avtale med megler. Kontakt megler på telefon, SMS eller mail for å avtale tidspunkt. Er du i risikogruppe eller faller innenfor Helsedirektorates krav om karantene, gi oss beskjed før vi avtaler visningstidspunkt. Pga. smittesporing må alle visningsdeltakere registrere seg når de kommer på visning. Vi anbefaler at salgsoppgaven lastes ned digitalt. Se til enhver tid oppdatert informasjon om tiltak på sormegleren.no/koronatiltak.

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

  Budgivning

  Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

  Lovverk

  Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.

  Hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

  Oppgjør

  Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Selger eller bank forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere.
 • Oppdragsnummer

  31-20-9011

  Salgsoppgave og vedlegg

  Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-20-9011. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Ansvarlig megler

  Arild Aasen, tlf. 97 58 67 30

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331

  Vedlegg