Innsyn i personopplysninger

Her finner du informasjon om hvordan du får innsyn i de personopplysninger Sørmegelren har registrert om deg. Innsyn i bruk av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven, personopplysningsforskriften og GDPR.

Generell innsynsrett i personopplysninger

Alle har rett til generell informasjon om hvordan en virksomhet bruker personopplysninger, enten man er registrert eller ikke. Dette inkluderer hva som er begrunnelsen for å behandle opplysningene, hvilke typer opplysninger som behandles, hvor de er hentet fra, om informasjonen blir utlevert til tredjeparter, og eventuelle mottakere. I tillegg skal det informeres om hvem som er ansvarlig for bruken av opplysningene jf. Personopplysningsloven § 18.

Rett til innsyn i personopplysninger

Den som er registrert i Sørmeglerens system har rett til informasjon om hvordan vi bruker personopplysninger.

Les om Sørmeglerens bruk av personopplysninger

Les om retting og sletting av personopplysninger

Innsyn om personopplysninger

Hvis vi har lagret eller behandler opplysninger om deg, har du rett til:

• Identitet og kontaktopplysninger til personvernombudet.
• Formål med tiltenkt behandling av personopplysninger og rettslige grunnlaget for behandlingen.
• Hvor lenger opplysninger blir lagret.
• Opplysninger om utlevering av opplysninger til utlandet eller land utenfor EU, hvilke selskap som får opplysninger og eventuelt utlevering til offentlige myndigheter.
• Å be om innsyn i behandling, retting, sletting og korrigering eller retten til dataportabilitet.
• Dersom behandling er basert på ditt samtykke, har du rett til når som helst å trekke tilbake et samtykket uten at det påvirker lovligheten av databehandling før samtykket trekkes tilbake.
• Å klage til en tilsynsmyndighet.

Unntak for innsyn

Innsynsretten gjelder ikke dersom:

• Den registrerte allerede har informasjonen.
• Det foreligger lovfestet taushetsplikt eller det vil innebære en uforholdsmessig stor innsats å gi informasjon.
• Innsamling eller utlevering av personopplysningene er underlagt Norsk lovgivning.
• Hemmelighold er nødvendig for etterforskning av straffbare handlinger eller hvis opplysningene står i et dokument til intern saksforberedelse og dokumentet ikke er utlevert til andre. I dette tilfellet skal Sørmegleren gi skriftlig begrunnelse med henvisning til aktuell lovhjemmel.

Svarfrist på henvendelse

Sørmegleren har plikt til å svare uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager etter å ha mottatt henvendelsen. Hvis særlige forhold gjør det umulig å svare innen fristen, må Sørmegleren sende et foreløpig svar med begrunnelse og informasjon om sannsynlig tidspunkt for svar.

Hvordan få innsyn i personopplysninger

For å få innsyn må du legitimere deg ved personlig oppmøte og fremvisning av gyldig ID. Opptrer du på vegne av andre, trengs også fullmakt. Sørmegleren kan så gjøre tilgjengelig en kopi av personopplysningene som er registrert hos oss. Dersom du anmoder flere kopier, kan Sørmegleren kreve et rimelig gebyr basert på administrasjonskostnadene. Ofte vil innsyn gis gjennom Sørmeglerens kundeportal i Webmegler.

Innsynsrett og andre lover

Personopplysningsloven er et generelt regelverk. Hvis retten til innsyn er regulert av særlovgivning, går disse foran personopplysningslovens bestemmelser.