Energimerking av bolig og hytte

Alle som skal selge eller leie ut hus, leilighet eller hytte på over 50 kvadratmeter er pålagt å legge frem energiattest. Denne kan du selv lage på nett. Det vanligste er å lage en enkel energiattest, hvor blant annet bygningens alder, størrelse og energikilder oppgis. 

Illustrasjonsfoto: Energimerk boligen din på nett

Hva er en energiattest?

En energiattest er et dokument som lages ved at tekniske data om en bygning blir registrert i et system, og presentert i en rapport utarbeidet av Enova. 

Energimerket forteller oss noe om hvor mye og hvilken type energi som leveres til den aktuelle boligen, hytten eller bygget. Energimerket er standardisert, og tar ikke hensyn til bruksmønsteret til de som bor der. Når du kjøper ny bolig gir energiattesten deg en god indikasjon på hvilken byggteknisk tilstand boligen er i. Grunnlaget for en enkel energiattest, som også er den vanligste, er registrering av blant annet bygningstype, størrelse, oppvarmingskilder og strømforbruk. Dette settes sammen til en karakter som presenteres som en fargekode, rød til grønn, og en karakter, fra A til G. 

Hvem trenger energiattest

Energimerking er obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut bolig. Når boligen markedsføres gjennom eiendomsmegler, skal det i salgsoppgaven fremkomme hvilken karakter boligen har fått. Du kan selv merke boligen din på energimerking.no, få hjelp av bekjente eller be fagfolk som en takstmann utføre jobben for deg. Som kjøper eller leietaker bør du kreve å få se energiattesten. 

Hvem lager energiattesten

Er bygningen som skal energimerkes av nyere dato, og man kjenner til eventuelle oppgraderinger og vedlikeholdsendringer som er gjort, vil det være en enkel sak å energimerke boligen på nettstedet energimerking.no. Det er eier av boligen som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen. Det kreves ingen kompetanse for å energimerke eksisterende boliger. Nye boliger og yrkesbygg skal alltid energimerkes av fagkyndige.

Hvis man derimot har en bolig av litt eldre dato, kan oppgaven bli komplisert å utføre på egenhånd. Da er det godt å ha kvalifiserte meglere fra Sørmegleren og kompetente takstmenn som støttespillere. Vi anbefaler å snakke med eiendomsmegler om energimerking. Dette for å kartlegge om det er nødvendig å koble inn takstmann eller andre fagfolk for å kunne avgi en korrekt energiattest, eller om man kan gjøre det selv.

Les mer og lag energiattest her. 

Hvorfor energimerke

Energiattesten er ment å være en slags helsesjekk av boligen eller bygget som skal omsettes. I årene som kommer – med stadig strengere miljøkrav – vil en bolig eller et byggs energikvaliteter bli mer og mer vektlagt.

I følge bransjenorm for markedsføring av bolig er man som selger av en bygning pålagt å fremlegge energiattest. Energiattesten skal derfor inngå i salgsoppgaven for en bolig som legges ut for salg eller utleie. Som eier er man også ansvarlig for at de oppgitte opplysningene er riktige.

Hva koster energiattesten

Pris for energimerking din bolig eller hytte varierer ut fra om du kan energimerke selv, eller må involvere en fagkyndig. Selve registreringen og utarbeidelse av rapport gjøres på nett, og på eksisterende boliger som du energimerker selv, er energiattest kostnadsfritt.

Ønsker eller trenger du hjelp til å energimerke bygningen, må tilbud innhentes fra takstmann eller annen fagkyndig. Det samme gjelder ved energimerking av nye boliger og yrkesbygg, hvor den fagkyndige setter prisen. 

Still spørsmål til eiendomsmegler hvis du er i tvil om fremgangsmåte og om du kan energimerke selv – vi hjelper deg! 

Hvordan lese energimerket

Energimerket er satt sammen av to deler, en energikarakter og en oppvarmingskarakter.

Energikarakteren

Energikarakteren går fra A til G, hvor A er den beste karakteren. Karakteren gir en samlet vurdering av bygningens energibehov. Energikarakteren er basert på en beregning av levert energi, uavhengig av faktisk forbruk. En høy energikarakter betyr at bygningen er energieffektiv. Det vil være enkelt å holde en stabil innetemperatur og muligheten for lave energiregninger er god. Isolasjon i vegger og vinduer, og installert varmepumpe påvirker energikarakteren.  

En god energikarakter er et godt utgangspunkt for å holde energiregningene lave, men det er eget bruk som vil bestemme hvor stor regningen blir til slutt.

Oppvarmingskarakteren 

Oppvarmingskarakteren går fra grønn til rød, hvor grønn er best. Karakteren skal uttrykke hvor stor andel av boligen som varmes opp av henholdsvis fornybare og fossile varmekilder. Fjernvarme, solenergi, ved og varmepumpe påvirker positivt, og olje, gass og elektrisitet negativt. Selv om store deler av elektrisitet i Norge kommer fra vannkraftverk, trekker det ned oppvarmingskarakteren da energiformen er høyverdig og kan utnyttes til mange andre formål enn oppvarming.

Oppvarmingskarakteren sier ikke mye om hvor mye energi som kreves for å varme opp boligen, og prisen er avhengig av hvilken kilde du bruker. En god oppvarmingskarakter gir fleksibilitet til å bruke andre energikilder til oppvarming når prisene for strøm, olje og gass er høye.

Tiltak for å forbedre energikarakteren

Som interessert kjøper eller leietaker har man krav på å få vite hvordan boligens energistandard påvirker løpende utgifter, og hvilke investeringer som kan synes aktuelle i fremtiden. Derfor vil også energiattesten – i tillegg til en fargekode rød til grønn og en karakter fra A til G – inneholde en tiltaksliste for hvordan boligen kan gjøres mer energieffektiv. Målet med dette er å øke nordmenns bevissthet om energibruk, samt kartlegge de løsningene som kan gjøre nettopp din bolig mer energieffektiv.

Hvordan energimerke eiendom

Logg inn i ID-porten med for eksempel BankID på energimerking.no og start energimerking. 

Fyll ut og kontroller at opplysningene om deg stemmer, og søk frem boligen eller bygningen som skal energimerkes. Du kan også energimerke boliger på vegne av andre. Navnet til den som gjennomfører merkingen vil fremkomme på energiattesten. 

Kontroller at opplysniger om eiendommen er korrekte, og suppler ved behov. Blant annet andelsnummer ved borettslagsleiligheter bør legges til. Kjenner du ikke inngående til det byggtekniske i boligen eller hytten, benyttes en enkel utgave av energimerkingen. Denne er den vanligste. 

Gjennomføringen av selve energiattesten gjøres via nedtrekksmenyer, avkrysningslister og utfylling av areal og byggeår. Det er også lurt å oppgi strømforbruk inntil de siste tre år før energimerkingen. 

Takstmannen som lager tilstandsrapport arealmåler boligen. Det kan være lurt å vente med å lage energiattest til du får tilstandsrapporten. 

Logg inn i ID-porten og lag energiattest her

Les også..