Bakken

Wessels gate 4

Prisantydning
1 575 000 kr
Omkostninger
55 840 kr
Totalpris
1 630 840 kr
Formuesverdi
544 000 kr
Tomteareal
377 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Boligtomt - Flat og solrik! Bygg din drømmebolig på Bakken evt. bygg og selg! 50%BYA

Beliggenhet

Adkomst

Fra Skien sentrum kjører du Hesselberggata og tar til venstre i lyskrysset, inn på Vatner ring. Følg vegen videre inn på Hothet Bøttgers gate forbi fotballbanen, og ta deretter til venstre inn Oscars gate. Ta 3. avkjørsel til høyre inn på Wessels gate. Tomten ligger på venstre hånd. Tomten er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning

Beliggenhet

Eiendommen har en sentrumsnær beliggenhet og ligger i et veletablert og attraktiv område på Bakken i Skien. Her har man umiddelbar nærhet til Bakkestranda og friområdene langs elven. Meget barnevennlig og trivelig bomiljø. Fra boligen har du alle nødvendige fasiliteter innen gangavstand. Via idylliske Hjellevannet og Bakkestranda har du kort vei til Skien sentrum med alle fasiliteter. Bakkestranda er en flott plass hvor kommunen har planer for videre utvikling av stier og friområde rundt. Det er kort vei til barnehage og barneskole. Lundedalen med treningsapparater, idrettsanlegg og sklibakker finner man rett bort i gata. Området byr på flere fritidstilbud som bla. Skagerak Arena, treningssenter, kino, Ibsenhuset m.m. Det er gode bussforbindelser fra Hesselberggata og Skien sentrum. Gangavstand til Myren handelsområde der man finner bla.a. dagligvarebutikk, blomsterbutikk, lekebutikk og bensinstasjon. I nærområdet er det også stort friareal i Hansteensgate hvor det er aktiv velforening som ordner med grillplassen, felles aktiviteter og lek for de som vil og ønsker.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Eiendommen er ikke tilknyttet vann og avløp

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boliger og bevaring av kulturmiljø, tilhører reguleringsplan Forslag til reguleringsplan for omr. Hansteens gt. / Wessels gt. / Bakke gt./Asbjørnsens gt., datert 17.11.1994.

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til boligbebyggelse - nåværende, bevaring kulturmiljø, byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan datert 16.06.2016.

Eiendommen er klassifisert i kulturminnevernplan, hensynsone C

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Kommentar konsesjon

Eiendommen er ubebygd og egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne egenerklæringen før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger. 

Økonomi

Omkostninger kjøper

1 575 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
39 370,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 575 000,-))
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

55 840,- (Omkostninger totalt)

1 630 840,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: FYLL INN

Diverse

Selger har vært i kontakt med kommunen, i følge selger og mail fra kommunen til selger sies dette om 2-mannsbolig:
Krav til utforming står som tilpasning til eksisterende, en tolkningssak. Det står ikke noe om hvor mange boenheter det kan inneholde, tomannsbolig tillates dersom den er tilpasset.

I følge reguleringsbestemmelsen for området skal hovedhuset, der det er mulig, plasseres ut mot gata med veggliv i flukt mot den øvrige bebyggelse i støket, slik at de bidrar til å danne klare gaterom. Garasjer, uthus og andre mindre bygg skal fortrinnsvis plasseres inne på tomtene. Hver bolig skal ha en egen uteplass på minimun 8 kvm, enten som terrasse på bakken hvis den ligger i 1. etasje, eller på veranda/balkong hvis den ligger i 2. etasje.

Tomten ligger i sone B6, og følgende utnytting og høyder er tillatt:
Areal: 0.4.
BYA%: 50.
Gesimshøyde: 5,0.
Mønehøyde: 8,5.
Takvinkel: 40°.

Nybygg skal tilpasses den eldre bebyggelsen i området når det gjelder dimensjoner, hovedform, materialbruk og farger. Dette gjelder også uthus og garasjer.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Info kommunale avgifter

Eiendommen ligger ikke inne med kommunale avgifter siden den foreløpig er ubebygd

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med Sørmegleren Telemark AS: Fastpris kr. 32 000,-, Tilretteleggingsgebyr kr. 3 000,- samt Markedspakke kr. 13 500,-

Visning

Kontakt megler

Produktnr: EE92883A-41CB-48CD-A966-E8C46445C2F6 Kategori: