Brastad

Vetlandsveien 29

Prisantydning
1 250 000 kr
Omkostninger
47 120 kr
Totalpris
1 297 120 kr
Formuesverdi
330 056 kr
Formuesverdi sekundær
1 188 201 kr
Kommunale avgifter
2 467 kr / år
Byggeår
1880
P-rom
84 ㎡
Bruksareal
84 ㎡
Tomteareal
5 190 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Solrikt og idyllisk beliggende renoveringsobjekt på stor tomt.

Om eiendommen

Standard

Boligen på Vetlandsveien 29 er en eldre bolig som antas å være fra slutten av 1800 tallet og består av hovedetasje, loft og krypkjeller.
Bygget i sin helhet bærer preg av alder og lite vedlikehold.

Det er registrert lekkasje rundt pipe som har forårsaket råteskader i konstruksjoner i gjennom flere etasjer.

Det er også registrert spor etter smågnagere som mus eller rotter.

Bygget i sin helhet står foran full renovering.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 84 kvm, Bruksareal: 84 kvm Sekundærrom: 0 kvm.
Bra. pr. etasje.:  1. etg. 58 m²  - 2. etg. 26 m².
P-rom inkl:
1 etasje: gang, 2 stuer, kjøkken, bad og soverom
Loft: gang og 2 soverom.

Kommentar:
Bod på baksiden av boligen har for lav romhøyde til at det faller inn under måleverdig areal.
Krypkjeller har for lav romhøyde til at det faller inn under måleverdig areal.
Enkelte bjelker innvendig er lavere enn 190cm og er trukket fra på innvendig areal. Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2.utgave - Gjeldende fra 9. februar 2015.

Det foreligger ikke tegninger.

Uthus/Løe.:
Bra: 98 m² - S-rom: 98 m²

Arealet i denne boligen er vanskelig eller umulig å måle opp helt nøyaktig på grunn av utforming/innredning av rom/bygningskonstruksjoner.
Arealet er fastsatt omtrentlig og skjønnsmessig.
Arealet er basert på estimat med hensyn til HMS. Bygget er gammelt og flere konstruksjoner har skader.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1880 - Byggeår er anslått.

Vegger er i tømmerkonstruksjon og utvendige fasader er kledd med eternittplater. Taket er tekket med eternittplater.

Påkostning og modernisering

Boligen og løa selges som et renoveringobjekt.

Oppvarming

Ovn i stue.

Det er trolig en nedgravd oljetank på eiendommen, da det er kamin i huset.

Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det med virkning fra og med 1. januar 2020 innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader for dette. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

Sefrakminne: 1003 23 72 Våningshus, Hovstad, "brastad", Brastad 1800-1899
Sefrakminne: 1003 23 73 Uthus, Hovstad, "brastad", Brastad 1800-1899

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av John Terje Knutsen den 21.06.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 (Store eller alvorlige avvik)

Utvendig > Nedløp og beslag
Takrenner har punktvise lekkasjer.
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
Det er påvist avvik i beslagløsninger.
Utvendige beslag har utettheter.
Det er rust på innfestingen av takrenner/nedløp.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket
effekt av dampsperrefunksjonen.
Det er ingen lufting i konstruksjonen.
Konstruksjonene har skjevheter.
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner
fra underliggende etg.
Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen.
Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
Deler av undertaket er synlig fra kneloft.

Utvendig > Vinduer
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.

Utvendig > Dører
Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
Råteskader på ytterdør og dør til bod er skjev og lar seg ikke åpne.

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
Det er stedvis påvist synlige skader på overflater.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med
bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Krypkjeller
Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller.
Det er manglende fuktsperre på bakken.
Det er registrert skader etter aktivitet av skadedyr.
Det er stedvist påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader.
Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller.
Det er påvist skader på konstruksjoner i krypkjeller som er forårsaket av råte eller sopp.
Boligen har spor etter smågnagere.

Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Det er registrert avvik med avtrekk.
Det skal opplyses at det ikke er installert komfyr i boligen. mangel på avtrekk forutsetter at det er kokemuligheter.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Brannslukningsapparat er eldre enn 10 år.

På generelt grunnlag kan det anbefales en gjennomgang av det elektriske anlegget for å forsikre seg at komponenter og
installasjoner er sikre.
En autorisert elektriker har tilstrekkelig utstyr for å eventuelt avdekke svakheter i installasjoner som for eksempel sikringer.

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt.
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT
Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad
Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone

TG2 (avvik som kan kreve tiltak)

Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Utvendige plater har sprekker/skader.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et
kjøkken.
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Det er påvist andre avvik:
Det er irr på rør.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.

Tekniske installasjoner > Andre installasjoner
Det er påvist andre avvik:
Mer enn halve levetiden er passert.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Anlegget er av ukjent dato.
Sikringer er montert på vegg på loftsoverom mot Øst.
Anlegget har eldre porselensikringer og anlegget er åpent.
Ny strømmåler er montert i 2017.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.
Vann er ikke tilkoblet.
Trykk på vann er ikke testet.

Tomteforhold > Septiktank
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank.

TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak)

Utvendig > Utvendige trapper
Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Spørsmål er ikke besvart ved salg av dødsbo. Selger viser i sin helhet til tilstandsrapport.

Dødsbo

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Vanse sentrum, kjør mot Ore. Etter ca 1,5 km, ta til høyre og deretter første til venstre. Eiendommen er merket med Til salgs skilt fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Landlig og usjenert eiendom som ligger i et område med spredt bebyggelse hvor største del består av mindre gårder og landbruksområder.
Eiendommen ligger ca 2 km fra Vanse sentrum hvor man finner butikker, bussforbindelse og post.

Eiendommen ligger meget solrikt til med sol på tomten fra tidlig morgen til sent på kvelden. De flotte soloppgangene og solnedgangene kan nytes fra eiendommen.

Eiendommen ligger ikke langt fra kilometervis med sandstrender, fine fiske- og badeplasser.

Ønsker man å utforske det vakre Lista-landskapet, kan man ta beinene eller sykkelen fatt, mulighetene er mange. Området er kjent for sine mange historiske minnesmerker og det rike fuglelivet.

Tomt

Areal: 5 190 kvm, Eierform: Eiet tomt
Solrik tomt med store greslagte områder, hekk og annen vegetasjon. Flate partier rundt bebyggelsen.

Parkering

Gode parkeringsmuligheter på egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig).

Det foreligger ikke tegninger i kommunens arkiv på eiendommen, grunnet alder.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m.

Sikringssone: Byggeforbud rundt veg, bane og flyplass

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet privat  vei, vann og avløp.

Vann fra brønn som ligger på egen eiendom. Pumpe med trykktank har ikke vært i bruk på lengre tid. Anlegget er trolig defekt.
Kloakk til septiktank som ligger på egen eiendom.

Eiendommen er tilknyttet privat vei som går forbi eiendommen. Det finnes ingen tinglyst avtale vedr. denne. Kjøper må påregne vedlikeholdskostnader.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: Ingen

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Radonmåling

Utleieenheten er ikke radonmålt. Fra 1.1.2014 er det krav i henhold til strålevernforskriften om at utleieenheter skal være radonmålt.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Eiendommen er over to mål, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 31 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 250 000,-)) 47 120,- (Omkostninger totalt) 1 297 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 2 467 pr. år Eiendommen har ikke vært bebodd i senere tid. Kommunale avgifter er dermed lave. Ny eier må påregne høyere avgifter. På eiendommen vil det påløpe avgifter til slamavskiller, renovasjonsgebyr bolig , eiendomsskatt og feie- og tilsynsavgift.

Satsene for 2022:
Grunngebyr renovasjon kr. 950,-
Avfallsgebyr kr. 3256,25,-
Slamavskiller kr. 1537,50,-
Eiendomsskatt 3 promille av skattesats.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 1998,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 330 056,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 188 201,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Vetlandsveien 29, Gnr. 100 Bnr. 8 i Farsund kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Selger

Gladys Hoveland's bo v/bostyrer Advokat Berit Therese Knudsen.

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: ingen
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0105

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0105. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Provisjon (forutsatt salgssum: 1 250 000,-) (Kr.42 000) Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350) Oppgjør (Kr.7 100) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.69 350)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Kontakt megler

Varenummer: 3060859 Kategori: