Kristiansand-Flekkerøy

Verkstedet 2C

Prisantydning
6 990 000 kr
Omkostninger
20 970 kr
Totalpris
7 010 970 kr
Byggeår
2023
P-rom
99 ㎡
Bruksareal
99 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Siste ledige leilighet på Vraget - 4roms leilighet på ca.99 kvm.med fantastisk beliggenhet i sjøkanten I p-plass og heis

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

På Vraget får man lettbodde, tilgjengelige helårsleiligheter med spennende arkitektur hvor elementer fra den omkringliggende boligmassen hensyntas, samtidig som det fremgår at dette er boenheter designet og planlagt i vår tid. Her blir der tilrettelagt for attraktive grøntområder, badeplasser og småbåthavn.

I disse dager bygges det bro ut på Vragholmen som med unntak av dagens skibbu-eiendom, legges grønn til uteopphold og bading. I prosjektet er det totalt 19 leiligheter hvorav 12 blir liggende i det innerste nybygget, Verkstedet.

Leiligheten som nå selges er den siste ledige i prosjektet.  Leiligheten ligger midtbyggs i Verkstedet, i 2 etasje med heisadkomst. Leiligheten er gjennomgående med bla. 3 soverom, bad samt bad/vaskerom, balkong med herlig sjøutsikt, frokostplass ved inngangspartiet m.m.

Mulighet for kjøp av båtplass like i front av leiligheten for pt. kr. 120.000,- pr. breddemeter inkl. båthavnsutstyr.

Innhold

Leiligheten ligger i 2.etasje med heisadkomst og vil inneholde: Entré, 3 soverom, bad, vaskerom/bad, stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til balkong på ca. 15 kvm., 2 garderober hvorav det ene er tilknyttet hovedsoverommet. For øvrig en privat "frokost-plass" ved inngangspartiet (det er i forbindelse med seksjonering tegnet inn en utvidet frokostplass til denne leiligheten (det tas forbehold om godkjenning av dette).

1 p-plass og bod i kjeller medfølger leiligheten.

Standard

Leiligheten leveres med standard iht. byggebeskrivelse, vedlagt i prospekt.

Leiligheten er oppgradert i forhold til opprinnelig standard.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting planlagt ca. 1.september 2023.

Senest 90 dager før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr.Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel omovertagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Oppvarming

Leilighetene leveres med vannbåren gulvvarme i stue/kjøkken, gang/entré og bad. Gulvvarmen deles inn etter soner, og styres via termostat. Oppvarming av leiligheter, samt varmt tappevann, er tilknyttet en fellesløsning hvor forbruket fordeles etter leilighetsareal.

Diverse

Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgaven er angitt som Bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012). Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger. Arkitekt har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA.

Beliggenhet

Adkomst

Se kartmateriell i Finn-annonse. Heisadkomst i bygget.

Beliggenhet

Vraget har en unik beliggenhet helt i sjøkanten, Flekkerøy, like øst for Mæbø brygge. Mulighet for båtplass like i front av leiligheten. Herifra er det en kort båttur ut til Kristiansands nydelige skjærgård.

Ytterst på Vraget opparbeides det et for øvrig et nydelig fellesanlegg med bla. badstue - her kan man få følelsen av å være "midtfjords". Vragholmen som ligger vis a vis Vraget blir tilknyttet med broforbindelse. Her vil man finne en lun og solrik badeplass til felles bruk.

Her får man både bolig og hytte i ett.

Tomt

Utbyggingstomtenes samlede areal kan foreløpig ikke opplyses om, da eiendommen ikke er endelig fradelt og oppmålt. Grøntområdene inkl. friområdet på Vragholmen opparbeides ihht. godkjent utomhusplan.

Parkering

Det avsettes inntil 27 parkeringsplasser for sameiet i byggenes parkeringskjellere. Parkeringsplasser vil bli knyttet til de seksjoner som har kjøpt parkeringsplass gjennom vedtektene ettersom arealet i parkeringskjelleren vil bli organisert som fellesareal.

Sportsboder i kjeller vil bli tilknyttet seksjonene på samme måte som for parkeringsplassene. Alle leilighetene vil få tildelt 1 sportsbod som er inklusiv i kjøpesummen for leiligheten. Det gjøres oppmerksom på at en slik tilknytning kan gjøres for inntil 30 år i henhold til eierseksjonsloven §25, 5.ledd. Det vil være handicapplasser tilgjengelige i boligsameiet. Disse tildeles beboere som har behov for det, dersom de har kjøpt p-plass. De beboerne som eventuelt får tildelt HC-plass, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HCplassen til beboer med offentlig dokumentert behov for HC-plass. Arkitekt i samarbeid med selger forbeholder seg retten til å organisere parkeringsplasser og boder på den måten som finnes mest hensiktsmessig før overtakelse. Eventuelle overskuddsplasser skal tilhøre selger, som fritt kan omsette eller leie ut disse. Selger og arkitekt forbeholder seg imidlertid retten til å organisere rettighetene på en annen måte dersom dette finnes hensiktsmessig.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Reguleringsplan for Vraget, Flekkerøy (plan-id 1109), vedtatt av bystyret 16.09.2015. Planen kan lastes ned på nett eller fås kopi av ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp.

Vei / Vann / Avløp

Offentlig vei frem til broa over til selve prosjektet. Deretter privat, felles vei. Vann og avløp tilkoples offentlig nett. Det vil bli etablert kommunal pumpestasjon i/ved sykkel- og avfallsbygget nærmest den offentlige veien.

Heftelser / Rettigheter

Det er tinglyst heftelser på eiendommens grunnboksblad:
* Bestemmelse om vann/kloakkledning (tgl. 28.01.1970)
* Bestemmelse om båt/bryggeplass (tgl. 19/10.1979)
* Jordskifte (tgl. 14.12.2022)

Kopi av grunnboksblad fås ved prosjektmegler. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 17).

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

6 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
19 800,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 792 000,-))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
20 970,- (Omkostninger totalt)

7 010 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

I tillegg kommer et beløp tilsvarende 3 mnd. felleskostnader som oppstartslikviditet til sameiet.

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Felleskostnader:
Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom brukerne. Felleskostnadene utgjør ca. kr. 396,- pr. kvm pr. år (kr. 33,- pr. kvm. pr. mnd.). Det gjøres oppmerksom på at dette er ett utkast og kan, dersom sameiet ønsker det, endres på flere punkter. Felleskostnader kan bla. dekke kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene
vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi. Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt henvises til Kristiansand kommune for nærmere info. Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv, brebånd og telefoni. Det legges opp til at sameiet (evt. at utbygger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av tv- og internett tjenester med en leverandør.

Bygget vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet tegner fullverdiforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo.

Selger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Selgeren har engasjert forretningsfører for sameiet (SØBO). Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre, samt vedtakelse av budsjett og vedtekter før boligene er ferdigstilt/overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende møte og forretningsførsel vil belastes sameiet.

Betalingsbetingelser

Kr. 100 000,- av kjøpesummen innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse. Dersom selger ønsker det, kan han stille garanti iht. bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller selger fra det tidspunkt § 47 er stilt. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Offentlige avgifter

Utlignes av kommunen først ved ferdig bebyggelse.

Eiendomsskatt

Utlignes av kommunen først ved ferdig bebyggelse.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 100% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer.

Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved
transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann.For at Selger skal godta slik transport må man benytte Selgers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse. For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. bufl. § 1b.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever Selgers forutgående samtykke.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Verkstedet 2C, Gnr. 1 Bnr. 140 i Kristiansand kommune. Eiendommen vil seksjoneres etter lov av 16.juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) og leiligheten tildeles så seksjonsnummer.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Boligene overleveres i byggrengjort stand. I nyoppførte bygninger må forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Visning

For presentasjon av leiligheten ta kontakt med prosjektmegler Tor Even Kristensen på tlf. 48 25 20 12.

Overtagelse

Se pkt. ferdigstillelse

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Boligen selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-23-9010

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-23-9010. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Tor Even Kristensen, tlf. 48 25 20 12

Vederlag

Provisjon (forutsatt salgssum: 6 990 000,-) kr. 41 250,-

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Kontakt megler

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig

Tor Even Kristensen

Vis profil
Varenummer: 3070031