Vennesla

Venneslamoen 10 - Salg av bankbygget Sparebanken Sør

Omkostninger
1 170 kr
Totalpris
1 170 kr
Kommunale avgifter
154 181 kr / år
Byggeår
1969
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Salg bankbygget Sparebanken Sør - Vennesla

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Sørmegleren næring har gleden av å presentere for salg bankbygget i Vennesla midt i sentrum. Eiendommen har svært sentral beliggenhet i gågata. Kort vei til alle butikktyper og med parkeringsplass rett ved. Eiendommen er på  ca. 1900 kvm. med et tomteareal på i underkant av 1100 kvm. Velkommen til visning,

Oppdragsnummer

9-22-0044

Adresse med betegnelse

Venneslamoen 10 - Salg av bankbygget Sparebanken Sør, Gnr. 6 Bnr. 132 og Gnr. 6 Bnr. 449 og Gnr. 6 Bnr. 1462 og Gnr. 6 Bnr. 1119 og Gnr. 6 Bnr. 1118 i Vennesla kommune.

Selger

Sparebanken Sør

Beliggenhet

Beliggenhet

Svært god beliggenhet midt i sentrum og rett ved gågata. Kort vei til alle butikktyper og parkeringsplass rett ved.

Næringstype

Næringsbygg med banklokale, frisørsalong og kontorer i 2.etg. Kjeller.

Eierform

Selveier.

Byggeår

1969 og påbygd i 1982 i flg. takst.

Bygninger og byggemåte

Mur bygg

Areal

BTA
1.etg:    632 kvm.
2.etg:    632 kvm.
U.etg:   632 kvm.
Sum:  1896 kvm.

Innhold

Innhold

1.etg: Banklokale med cellekontorer, møterom, kjøkken/spiserom og fellesområder.
           Lager med kjøre port. Frisørsalong. 2 innganger.
2.etg: Kontorlokaler med kjøkken/spiserom, møterom og garderobe/wc.
U.etg: Kjeller med garderobe, lager, arkivrom, tilfluktsrom m.m.

Standard

Oppgraderte lokaler som holder gjennomgående god stand.

Diverse

Heis i bygget.
Det foreligger takst fra takstmann Roy Andersen på eiendommen.
Gjensidig hjemmelsoverføring av gnr. 6/1119 og 6/1118. "Coop Sørvest SA org nr 966833300 har en rett til å benytte nødutgang fra kjelleren via bankens lokale og opp trapp som ender på gateplan ved b.nr 1118. Denne retten ønsker de å beholde i fremtiden."

Parkering

Godt med parkeringsplasser i umiddelbar nærhet.

Oppvarming

Elektrisk/vent. anlegg.

Vilkår og betingelser

Tomt

Tomtestørrelse på 1072 kvm. som er fordelt på 4 bnr.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 14.01.2022. Ferdigattesten gjelder bruksendring. Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert  31.12.1983 vedr. utvidelse av forretningsbygg. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig/forr/kontor og tilhører reguleringsplan for Vennesla sentrum 2001. Ny endring 09.11.06 og 12.12.06. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Off.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1904/904312-1/93  Bestemmelse om gjerde  
Tinglyst 18.06.1904 
 
1913/902445-1/93  Bestemmelse om gjerde  
Tinglyst 06.09.1913 
Overført fra gnr 6 bnr 190.

Ingen av disse heftelsene er fremskaffet.

Fra hoved bølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Omkostninger for kjøper.
2.5% i dokumentavgift av kjøpesummen,
Kr. 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
Kr. 585,- (Tingl.gebyr skjøte)

Offentlige avgifter

Kr. 154 181 pr. år Hvor av eiendomskatten utgjør kr. 137.200,-

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig. Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon. Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget. Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning. Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Pro & Contra Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3058344