Kristiansand-Randesund/Søm

Vardåsveien 146

Prisantydning
1 990 000 kr
Omkostninger
65 620 kr
Totalpris
2 055 620 kr
Formuesverdi
1 040 000 kr
Kommunale avgifter
2 880 kr / år
Tomteareal
708 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Boligtomt

Oversikt

Om eiendommen

SØM - Tomt på 708 kvm - Gode solforhold - Fradelt med formål "Bolig"

Om eiendommen

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Intet å opplyse fra selger.

Beliggenhet

Beliggenhet

Nærområdet byr på et rikt utvalg rekreasjonsmuligheter med turstier, flotte badeplasser, golfbane, frisbeegolfbane, lysløype og godt etablerte idrettsklubber og aktivitetsmuligheter for barn i alle aldre. Det er fotballbane like ved boligen og trygg skolevei for barn i alle trinn. Det er også kort vei til butikker, samt busstopp med gode bussforbindelser til resterende bydeler,

Tomt

Areal: 708 kvm, Eierform: Eiet tomt

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i område som er regulert til bolig - Torsvikheia/Strømme plan nr. 299 , datert 25.02.76.
§1 i planbestemmelsene forteller "Innenfor denne begrensningslinje skal arealene nyttes og bebyggelsen plasseres som vist på planen."
På Vardåsveien 146 er det ikke vist noen bolig i planen og det må derfor søkes dispensasjon for oppføring av bolig. Tomten fremstår derfor som uregulert.

Tomten er søkt og godkjent utskilt i 2018 med formål boligbebyggelse, dokumentet ligger i vedlegg.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Boligen har ikke lagt infrastuktur til tomten pt.

Det er veirett til eiendommen som følge av "Jordskifte" i 2016.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

2016/285894-1/200 Jordskifte 31.03.2016 
Marnar jordskifterett
Saksnr. 1000-2015-0021 Vardåsveien
Gjelder bruksordning for veirett
Overført fra: 4204-56/2
Gjelder denne registerenheten med flere

- Denne servitutten gir adkomstrett for tomten og rett til nabo å bygge garasje. Videre forteller den om hvem som er ansvarlig for veien.

1978/14638-1/93  Best. om vann/kloakkledn. 20.12.1978 
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra gnr. 56 bnr. 35
Overført fra: 4204-56/2
Gjelder denne registerenheten med flere

- Forplikter eierne til å overholde kommunenes vannforsynings- og kloakkreglement.

1977/2567-1/93  Erklæring/avtale 09.03.1977 
Byggeforbud på nærmere angitt avstand
Overført fra gnr. 56 bnr. 35
Overført fra: 4204-56/2
Gjelder denne registerenheten med flere

- Denne servitutten er en erklæring på at bygg ikke skal oppføres nærmere enn 8 meter fra gnr. 56 bnr. 2.
Denne servitutten er anmodet slettet.

1902/900058-1/93  Utskifting 08.02.1902 
Overført fra: 4204-56/2
Gjelder denne registerenheten med flere

- Megler har forsøkt, men ikke klart å oppdrive servitutten via digitalarkivet.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-)) 65 620,- (Omkostninger totalt) 2 055 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 2 880 pr. år Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2880,- pr. år for denne eiendommen.

Formuesverdi

Primær: Kr. 1 040 000,- for år 2020. Sekundær: Kr. ,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Vardåsveien 146, Gnr. 56 Bnr. 299 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Boligtomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 94 88 47 70.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-22-0009

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-22-0009. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Runar Høygilt, tlf. 94 88 47 70

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.18 000) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 990 000,-) (Kr.45 000) Totalt kr. (Kr.73 485)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3056856