Birkenes

Valtjønnvegen 3

Prisantydning
1 895 000 kr - 4 995 000 kr
P-rom
36 - 128 m2
Antall soverom
1 - 4
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
- Ukjent -
Bolig Soverom Etg. P-rom BRA Totalpris
101 4 1. 128 ㎡ 133 ㎡ 4 995 000 kr
102 1 1. 36 ㎡ 36 ㎡ 1 895 000 kr
103 1 1. 41 ㎡ 41 ㎡ 1 995 000 kr
104 1 1. 42 ㎡ 42 ㎡ 2 195 000 kr
201 3 2. 75 ㎡ 81 ㎡ 3 595 000 kr
202 2 2. 68 ㎡ 68 ㎡ 3 395 000 kr
203 2 2. 70 ㎡ 70 ㎡ 3 495 000 kr
302 2 3. 68 ㎡ 68 ㎡ 3 595 000 kr
303 2 3. 70 ㎡ 70 ㎡ 3 695 000 kr

Oversikt

Om eiendommen

Nytt leilighets-prosjekt på Birkeland med attraktiv beliggenhet| Valtjønn TRE - Ta kontakt med megler for visning.

Beliggenhet

Beliggenhet

Solrikt i etablert område med kort vei til sentrum, turområder, skole og idrettsanlegg.

Fra Birkeland sentrum/Birkelandsveien tar du inn Tveideveien og følger denne ca 400 meter. Ta til venstre inn Valtjønnveien, og utbyggingstomten ligger som andre eiendom på venstre side av veien.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan Kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Dersom eiendommen skal seksjoneres/re-seksjoneres vil saksbehandling og endelig tinglysing av dette i enkelte tilfeller kunne ta noe tid ut over overtakelse.

Vei, vann og avløp

Eiendommen knyttes til offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger innenfor reguleringsplan Valtjønn Øst, vedtatt 29.08.2014, se vedlegg. Eiendommen er regulert til formål Boliger med tilhørende anlegg. Det foreligger rammetillatelse for prosjektet fra Birkenes kommune datert 20.02.2023.

Naboeiendom mot nord/vest, bnr 140 (enebolig i dag), har samme reguleringsformål som denne eiendommen, og er planlagt som videre utvikling som boligprosjekt inkludert adkomstrett over eiendommen til prosjektet som presenteres her. På motsatt side av veien er det regulert til kombinert bolig/forretning/kontor, samt et område for industri. Det opplyses fra utbygger at det foreligger planer for videre utvikling av den eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4216/87/37:
21.01.1957 - Dokumentnr: 119 - Bestemmelse om gjerde


19.01.1995 - Dokumentnr: 367 - Leie av næringslokale
Leietid: 2 år
Fra dato: 27/10-1994
Leie: NOK 1 500 pr. mnd
Rettighetshaver: Tradisjonstre AS
Org.nr: 966 037 954
Bestemmelser om regulering av leien
Bestemmelser om forlengelse
Kan ikke framleies uten samtykke av
hjemmelshaver/utleier
Bestemmelse om benyttelse av lokalene til produksjon av
varer i konkurranse med produktene til Aanesland Fabrikker
AS
Med flere bestemmelser


31.08.1946 - Dokumentnr: 996 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4216 Gnr:87 Bnr:2


28.01.1988 - Dokumentnr: 909577 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0928 Gnr:87 Bnr:40
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0928 Gnr:87 Bnr:45
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0928 Gnr:87 Bnr:49
og bnr. 65.


18.02.1988 - Dokumentnr: 1309 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4216 Gnr:87 Bnr:140


01.01.2020 - Dokumentnr: 1646790 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0928 Gnr:87 Bnr:37


17.12.1956 - Dokumentnr: 1916 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:87 Bnr:41
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:87 Bnr:363
Bestemmelse om kloakkledning
Gjelder denne registerenheten med flere


Økonomi

Omkostninger kjøper

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi. Dokumentavgift blir fordelt med ca kr 145,- pr. kvm. BRA og vil derfor variere pr. leilighet. Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,- Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-
I tillegg kommer et beløp tilsvarende kr. 50,- pr.kvm BRA, som oppstartslikviditet til sameiet.

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.


Leilighet Dok.avgift
101 19.250
102 5.250
103 6.000
104 6.000
201 11.750
202 9.750
203 10.125
301 19.625
302 9.750
303 10.000

Info eiendomsskatt

Beløp for eiendomsskatt er ikke fastsatt for prosjektet på nåværende tidspunkt, og det årlige beløpet fastasatt av Birkenes kommune vil faktureres eier av seksjon direkte.

Nøkkelinformasjon

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4216/87/37:
21.01.1957 - Dokumentnr: 119 - Bestemmelse om gjerde


19.01.1995 - Dokumentnr: 367 - Leie av næringslokale
Leietid: 2 år
Fra dato: 27/10-1994
Leie: NOK 1 500 pr. mnd
Rettighetshaver: Tradisjonstre AS
Org.nr: 966 037 954
Bestemmelser om regulering av leien
Bestemmelser om forlengelse
Kan ikke framleies uten samtykke av
hjemmelshaver/utleier
Bestemmelse om benyttelse av lokalene til produksjon av
varer i konkurranse med produktene til Aanesland Fabrikker
AS
Med flere bestemmelser


31.08.1946 - Dokumentnr: 996 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4216 Gnr:87 Bnr:2


28.01.1988 - Dokumentnr: 909577 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0928 Gnr:87 Bnr:40
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0928 Gnr:87 Bnr:45
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0928 Gnr:87 Bnr:49
og bnr. 65.


18.02.1988 - Dokumentnr: 1309 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4216 Gnr:87 Bnr:140


01.01.2020 - Dokumentnr: 1646790 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0928 Gnr:87 Bnr:37


17.12.1956 - Dokumentnr: 1916 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:87 Bnr:41
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:87 Bnr:363
Bestemmelse om kloakkledning
Gjelder denne registerenheten med flere


Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.

Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93, og ikke av Bustadoppføringsloven.
Der bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligen i alle tilfeller etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Forsikringsselskap

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men Kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Meglerprovisjon pr. enhet kr. 40.000,-
Produktnr: 30F05494-7F9D-40F0-A84C-A5C97A9FAD93